˙ţ1 00:00:03,143 --> 00:00:04,863 Najskôr boli Dalekovia... 2 00:00:06,143 --> 00:00:09,423 A potom bol mu~, ktorý s nimi bojoval. 3 00:00:11,543 --> 00:00:14,503 A po ase, zomrel. 4 00:00:16,023 --> 00:00:19,702 Niektorí vaak stále veria, ~e tento mu~ zázrakom pre~il,... 5 00:00:19,703 --> 00:00:23,982 ...a ~e jedného dHa sa vráti. 6 00:00:23,983 --> 00:00:26,662 Pre dobro nás oboch, najdrahaia Hannah,... 7 00:00:26,663 --> 00:00:30,383 ...musíme dúfae, ~e tieto príbehy sú pravdivé. 8 00:00:36,983 --> 00:00:38,103 Dostal som tvoju správu. 9 00:00:39,263 --> 00:00:43,462 Nie ve>a >udí to doká~e, posielae mi správy 10 00:00:43,463 --> 00:00:46,463 Mám dcéru. Hannah. 11 00:00:47,623 --> 00:00:52,543 - Je v Dalekskom väzení. Hovoria, ~e pomô~ea. - Naozaj? 12 00:00:54,454 --> 00:00:55,854 Kie~by prestali. 13 00:00:57,014 --> 00:01:01,093 - Vybrala si si poriadne miesto na stretnutie. - Hovorili, ~e ea musím zaujae. 14 00:01:01,094 --> 00:01:05,494 Skaro. Planéta, kde sa zrodili Dalekovia. 15 00:01:06,808 --> 00:01:08,288 Pozri sa na Hu. 16 00:01:09,768 --> 00:01:13,408 - Kto ti o mne povedal? - Zále~í na tom? - Mo~no nie. 17 00:01:14,728 --> 00:01:16,528 Ale si ve>mi dobre informovaná. 18 00:01:26,008 --> 00:01:30,047 Ak je Hannah v Dalekovskom väzení, pre o tam nie si aj ty? 19 00:01:30,048 --> 00:01:32,408 Unikla som. 20 00:01:33,528 --> 00:01:39,808 Nie, nik odtia> neute ie. Si ve>mi studená. 21 00:01:42,088 --> 00:01:44,007 o sa deje? 22 00:01:44,008 --> 00:01:46,727 - Je to pasca. - o? 23 00:01:46,728 --> 00:01:49,928 Ty si pasca, a ani to netuaía. 24 00:02:02,088 --> 00:02:05,008 Doktor je získaný. 25 00:02:16,648 --> 00:02:17,888 Bude to len chví>a. 26 00:02:20,968 --> 00:02:23,807 Tvoj man~el je tu. 27 00:02:23,808 --> 00:02:27,208 - Nemám man~ela. - O ividne stále máa. 28 00:02:32,488 --> 00:02:35,367 Musía to podpísae. 29 00:02:35,368 --> 00:02:38,248 - A potom u~ nie sme man~elia? - Ako mágia. 30 00:02:40,928 --> 00:02:45,528 - Nemô~em pokecae. Pracujem. - Naozaj? Myslel som, ~e apúlia pery do kamery. 31 00:02:47,208 --> 00:02:48,368 Rory... 32 00:02:51,328 --> 00:02:52,808 Prepá , preruaila som vás? 33 00:02:54,168 --> 00:02:57,967 Pozri na seba, si celá bledá. Po si tu sadnúe..., 34 00:02:57,968 --> 00:03:00,288 ...napravíme to. 35 00:03:13,728 --> 00:03:16,888 Amelia Pondová - získaná. 36 00:03:21,808 --> 00:03:23,208 Zdravím. 37 00:03:34,968 --> 00:03:37,288 Rory Williams - získaný. 38 00:03:45,488 --> 00:03:46,528 Kde sme? 39 00:03:57,288 --> 00:03:59,568 Tak, aké ve>ké máme problémy? 40 00:04:02,968 --> 00:04:05,888 Aké ve>ké, Pán Pond? 41 00:04:09,328 --> 00:04:10,408 Od jedna do desae? 42 00:04:14,248 --> 00:04:16,288 Jedenáse. 43 00:04:48,168 --> 00:04:50,847 Kde sme? Na vesmírnej lodi, vaak? 44 00:04:50,848 --> 00:04:52,888 Nie na hocakej. 45 00:04:55,608 --> 00:05:00,007 Parlament Dalekov. Bute odvá~ny. 46 00:05:00,008 --> 00:05:04,328 - o urobíme? - Prinútime ich zapamätae si nás. 47 00:05:06,568 --> 00:05:08,448 Tak pome na to. 48 00:05:10,088 --> 00:05:13,687 Máte ma tu! Na o akáte? 49 00:05:13,688 --> 00:05:18,327 Kone ne ste sa do kali Vianoc! 50 00:05:18,328 --> 00:05:21,288 Som tu! 51 00:05:25,968 --> 00:05:27,968 ZachráH nás. 52 00:05:33,328 --> 00:05:36,207 Zachránia nás. 53 00:05:36,208 --> 00:05:38,367 o urobím? 54 00:05:38,368 --> 00:05:41,287 Zachránia Dalekov. 55 00:05:41,288 --> 00:05:45,207 Zachránie Dalekov! Zachránie Dalekov! 56 00:05:45,208 --> 00:05:46,767 Zachránie Dalekov! 57 00:05:46,768 --> 00:05:50,967 Zachránie Dalekov! Zachránie Dalekov! 58 00:05:50,968 --> 00:05:52,927 Zachránie Dalekov! 59 00:05:52,928 --> 00:05:57,328 No! To je novinka! 60 00:05:59,342 --> 00:06:02,580 Sk titulky: Maeo 61 00:06:36,528 --> 00:06:40,608 DeH 363. Teror pokra uje. 62 00:06:44,808 --> 00:06:47,888 Okrem toho som si urobila alaiu bublaninu. 63 00:06:50,488 --> 00:06:52,488 Takmer. 64 00:06:58,368 --> 00:06:59,528 Obrana skontrolovaná. 65 00:07:00,928 --> 00:07:05,528 V era v noci priali znovu, v~dy chodia v noci. 66 00:07:06,808 --> 00:07:12,288 Mo~no sú to upíry. A mama má narodeniny. 67 00:07:14,688 --> 00:07:16,208 Vaetko naj, mama. 68 00:07:18,008 --> 00:07:21,128 Urobila som ti bublaninu, ale bola prília neodolate>ná. 69 00:07:23,008 --> 00:07:27,688 Pustía nás dnu! Vstúpime! 70 00:07:30,728 --> 00:07:35,487 Sme Dalekovia, pustía nás dnu! 71 00:07:35,488 --> 00:07:38,128 Vstúpime! Vstúpime! Vstúpime! 72 00:07:41,568 --> 00:07:45,087 - o robí? - Vybral si miesto s najlepaou obranou,... 73 00:07:45,088 --> 00:07:48,807 ...spo ítal vaetkých Dalekov, spo ítal vaetky východy a teraz vypo ítava... 74 00:07:48,808 --> 00:07:51,807 ...presnú vzdialenose, ktorú máme medzi sebou a za ína sa obávae. 75 00:07:51,808 --> 00:07:55,247 A pozri naH teraz. "Nie o s Amy a Rorym... 76 00:07:55,248 --> 00:07:59,127 ...nie je v poriadku, a kto to napraví?" 77 00:07:59,128 --> 00:08:03,328 - A upravuje si motýlik! - Priali sme. 78 00:08:07,328 --> 00:08:08,927 Kde sme priali?! 79 00:08:08,928 --> 00:08:12,968 - Doktor... - Premiér si s tebou pohovorí. 80 00:08:17,168 --> 00:08:20,367 Pamätáa si kým si bola, predtým ne~ ea vzali... 81 00:08:20,368 --> 00:08:24,287 ...a zmenili na ich bábku? Moje spomienky sú reaktivované len vtedy,... 82 00:08:24,288 --> 00:08:27,367 ...ke sú potrebná na prácu vo vysokom utajení. 83 00:08:27,368 --> 00:08:32,408 - Mala si dcéru. - Viem. ítala som zlo~ku. 84 00:08:48,368 --> 00:08:50,127 Áno? 85 00:08:50,128 --> 00:08:55,087 o viea o Dalekskom úto iati? 86 00:08:55,088 --> 00:08:57,607 Pod>a legendy máte nejakú skládku. 87 00:08:57,608 --> 00:09:01,807 Planétu, kde posielate vaetkých Dalekov s ktorými nie je nie o v poriadku. 88 00:09:01,808 --> 00:09:07,488 Tých zjazvených bitkou, tých aialených. Tých, ktorých nedoká~ete kontrolovae. 89 00:09:09,208 --> 00:09:11,168 - o mi nikdy nedávalo zmysel... - Pre o nie? 90 00:09:11,169 --> 00:09:13,327 Preto~e vy by ste ich jednoducho zabili. 91 00:09:13,328 --> 00:09:18,368 Bolo by urá~livé vyhubie taký bo~ský hnev. 92 00:09:19,728 --> 00:09:21,607 Urá~livé? 93 00:09:21,608 --> 00:09:27,967 Prekvapuje ea, ~e Dalekovia sú oboznámení s konceptom krásy? 94 00:09:27,968 --> 00:09:33,928 Myslel som, ~e vám u~ doali nápady ako ma znechutie, ale ste späe. 95 00:09:36,048 --> 00:09:39,648 Myslíte si, ~e nenávise je krásna? 96 00:09:42,488 --> 00:09:46,968 Mo~no práve preto sme ea nikdy nedokázali zabie. 97 00:09:58,208 --> 00:09:59,927 Úto isko. 98 00:09:59,928 --> 00:10:03,288 Zaberá celú planétu. A~ do jadra. 99 00:10:04,968 --> 00:10:08,127 - Ko>ko je tam Dalekov? - Po et nie je jasný. 100 00:10:08,128 --> 00:10:11,768 - Ur ite milióny. - Vaetci stále ~iví? - Predpokladá sa.. 101 00:10:12,968 --> 00:10:17,767 - Úto isko je plne automatizované - dozor nie je potrebný. - Ozbrojení? 102 00:10:17,768 --> 00:10:20,008 - Dalekovia sú v~dy ozbrojení. - Akej sú farby? 103 00:10:23,248 --> 00:10:25,327 Pardon. U~ ~iadne inteligentné otázky pre mHa nezostali. 104 00:10:25,328 --> 00:10:28,528 Tento signál príjmame priamo zo srdca tohto úto iska. 105 00:10:37,048 --> 00:10:42,367 o je to za zvuk? Vysvetlie! Vysvetlie! 106 00:10:42,368 --> 00:10:45,927 - To ja. - Pardon, o? - To som nahral ja. 107 00:10:45,928 --> 00:10:50,927 Hrám na triangli. Okej, v tej mele ma nepo ue. Karmen! 108 00:10:50,928 --> 00:10:55,887 Skvelá aou, niekto to vysiela. 109 00:10:55,888 --> 00:11:00,328 Napadlo vám vystopovae signál naspäe a pohovorie si s nimi? 110 00:11:03,088 --> 00:11:09,087 Spýtal sa Dalekov... Haló? Haló, Karmen? Haló? 111 00:11:09,088 --> 00:11:13,847 Haló? Karmen, ozvi sa, ozvi sa. Haló, áno, áno. 112 00:11:13,848 --> 00:11:15,847 Prepá , po ujea ma?! 113 00:11:15,848 --> 00:11:17,487 Áno, jasne a isto. 114 00:11:17,488 --> 00:11:22,167 - Identifikuj sa a ohlás svoj status. - Ahoj! 115 00:11:22,168 --> 00:11:23,767 Si skuto ný? 116 00:11:23,768 --> 00:11:26,047 Si ako~e naozaj skuto ný? 117 00:11:26,048 --> 00:11:29,007 Áno, potvrdzujem, naozaj skuto ne skuto ný. 118 00:11:29,008 --> 00:11:32,327 Oswin Oswaldová, vicemana~ér zábavy, Hviezdna lo Aljaaka. 119 00:11:32,328 --> 00:11:36,007 Sú asný stav - vrak a niekde havarovaná... 120 00:11:36,008 --> 00:11:39,087 ...ni  moc. Som tu u~ rok, zvyaok posádky chýba. 121 00:11:39,088 --> 00:11:41,648 - Zásoby sú v poriadku, ale rada sa preseahujem. - Rok? 122 00:11:42,968 --> 00:11:45,647 Si v poriadku... úto ia na teba? 123 00:11:45,648 --> 00:11:48,767 Nejaké miestne formy ~ivota, ale doká~em sa im ubránie. 124 00:11:48,768 --> 00:11:50,688 Viea, o sú za ? 125 00:11:50,689 --> 00:11:52,847 Poznám Daleka, ke ho po ujem, hej. 126 00:11:52,848 --> 00:11:59,407 o si robila po as toho roka, ke si bojovala s Dalekmi?! 127 00:11:59,408 --> 00:12:03,768 - Robila som bublaniny. - Bublaniny?! Proti Dalekom? 128 00:12:05,888 --> 00:12:10,527 - Odkia> si vzala mlieko? - Táto konverzácia je irelevantná. 129 00:12:10,528 --> 00:12:11,967 Nie, to nie je! 130 00:12:11,968 --> 00:12:14,447 Nie, haló...haló! 131 00:12:14,448 --> 00:12:18,167 Preto~e vesmírna lo havarovala v Úto isku a niekto sa dostal dnu. 132 00:12:18,168 --> 00:12:21,327 A ak sa niekto mohol dostae dnu, tak sa vaetci mô~u dostae von... 133 00:12:21,328 --> 00:12:24,087 ...tsunami aialených Dalekov. 134 00:12:24,088 --> 00:12:27,847 To nechcete ani vy. Úto isko musí bye vy istené. 135 00:12:27,848 --> 00:12:29,447 Tak pre o je stále tu? 136 00:12:29,448 --> 00:12:32,407 Máte dose zbraní na to, aby ste ju celú odpálili. 137 00:12:32,408 --> 00:12:35,407 - Silové pole Úto iska je neprekonate>né. - Vypnite ho. 138 00:12:35,408 --> 00:12:37,848 Mô~e bye vypnuté jedine z Úto iska. 139 00:12:37,849 --> 00:12:41,527 Malá jednotka sa tam mô~e dostae skrz silové pole,... 140 00:12:41,528 --> 00:12:43,728 ...poalite zopár Dalekov. 141 00:12:46,968 --> 00:12:48,768 142 00:12:51,248 --> 00:12:54,447 To je fajn. To je dokonalé. 143 00:12:54,448 --> 00:12:58,847 Ste prília vystraaení na to, aby ste tam iali! Vy sa bojíte! 144 00:12:58,848 --> 00:13:05,047 Tak povedzte mi - o robia Dalekovia, ke sa boja? 145 00:13:05,048 --> 00:13:10,167 - Bude nasadený predátor Dalekov. - Nemáte predátora. 146 00:13:10,168 --> 00:13:13,127 A ak by ste aj mali, pre o by pre vás vypol to pole? 147 00:13:13,128 --> 00:13:18,727 - Preto~e nebudea mae ako utiece. - Mô~em to vyjasnie... 148 00:13:18,728 --> 00:13:24,647 - Predátor Je Dalekský názov pre teba.- MHa?! MHa?! 149 00:13:24,648 --> 00:13:26,807 Toto budete potrebovae. 150 00:13:26,808 --> 00:13:30,127 Ochráni vás to pred Nano-oblakmi. - Pred ím? Nano- o? 151 00:13:30,128 --> 00:13:32,127 Gravita ný lú  vás prenesie blízko... 152 00:13:32,128 --> 00:13:34,407 ...zdroja vysielania. 153 00:13:34,408 --> 00:13:36,768 Musíte nájse spôsob, ako odtia> deaktivovae silové pole. 154 00:13:36,769 --> 00:13:40,487 Plánujete má vystrelie na planétu? To je váa plán? 155 00:13:40,488 --> 00:13:43,527 Odpálite ma na planétu a dúfate, ~e vám to vyrieaim? 156 00:13:43,528 --> 00:13:47,007 - Bume fér, to je tvoja vizitka. - Nesna~ sa bye fér,... 157 00:13:47,008 --> 00:13:50,847 ...ke ea chcú Dalekovia vypálie na planétu! Na o chcete ich?! 158 00:13:50,848 --> 00:13:55,847 Je známe, ~e Doktor vy~aduje spolo níkov. 159 00:13:55,848 --> 00:13:58,487 - Ú~asné. - Starý dobrý Rory! 160 00:13:58,488 --> 00:14:02,727 - Nemajte obavy. Dostaneme sa cez to. Nebojte sa. - Báe sa? 161 00:14:02,728 --> 00:14:04,287 Kto sa bojí? 162 00:14:04,288 --> 00:14:05,527 Geronimo. 163 00:14:05,528 --> 00:14:08,488 164 00:14:13,728 --> 00:14:15,688 Som naopak! Som naopak! 165 00:14:19,168 --> 00:14:22,648 RORY! 166 00:14:51,528 --> 00:14:53,607 Ahoj? 167 00:14:53,608 --> 00:14:56,888 Ahoj, kto si? Si v poriadku? 168 00:15:04,288 --> 00:15:07,568 Rory? Doktor?! 169 00:15:08,608 --> 00:15:11,287 Som Harvey. Nie... 170 00:15:11,288 --> 00:15:12,608 Kto je Rory? 171 00:15:13,768 --> 00:15:16,168 Kam idea?! 172 00:15:43,808 --> 00:15:45,688 Hej! 173 00:15:55,048 --> 00:15:58,367 Prepá , prepá ! Stla ila som zlý gombík. 174 00:15:58,368 --> 00:16:02,767 - Diev a s bublaninou? - Mô~ea ma volae Oswin, je to tak trochu moje meno. 175 00:16:02,768 --> 00:16:07,287 - Si v pohode? - Ako to ide? 176 00:16:07,288 --> 00:16:10,487 Toto je Dalekská technológia. 177 00:16:10,488 --> 00:16:13,407 Ve>mi >ahko sa hackuje. 178 00:16:13,408 --> 00:16:17,087 - Nie, to nie. Kde si? - Ke lo spadla, prelomila sa. 179 00:16:17,088 --> 00:16:20,807 Myslím, ~e niekde pod zemou. Prídea pre mHa? 180 00:16:20,808 --> 00:16:22,727 - Doktor! - Hej! 181 00:16:22,728 --> 00:16:27,927 Bublanina! Vráe sa. 182 00:16:27,928 --> 00:16:30,368 - Doktor! - Amy! 183 00:16:34,608 --> 00:16:36,807 Kde je Rory? 184 00:16:36,808 --> 00:16:40,968 Bol tu eate jeden lú . Tamto. 185 00:16:42,448 --> 00:16:44,088 Ste ten záchranný tím?! 186 00:16:46,088 --> 00:16:49,368 Haló! 187 00:16:55,448 --> 00:16:56,488 Rory? 188 00:17:00,208 --> 00:17:01,728 Rory?! 189 00:17:04,528 --> 00:17:06,568 RORY! 190 00:18:14,448 --> 00:18:16,247 Havarovali sme pred dvoma dHami. 191 00:18:16,248 --> 00:18:19,528 Mali sme alaích 12 záchranných modulov. 192 00:18:22,168 --> 00:18:24,168 Neviem, o je s nimi. 193 00:18:25,128 --> 00:18:29,128 - Aljaaka? To je tá istá lo na ktorej bola tá s bublaninou. - Áno... 194 00:18:30,288 --> 00:18:32,488 A~ na to, ~e ona tu je u~ rok. 195 00:18:37,968 --> 00:18:40,968 Mali by sme mae nejaké lano, dose dlhé na tú dieru. 196 00:18:46,648 --> 00:18:49,287 Nepredstavía nás svojej posádke? 197 00:18:49,288 --> 00:18:52,208 Hej, prepá . =udia toto je Doktor a Amy. 198 00:18:56,248 --> 00:18:58,088 =udia? 199 00:19:04,488 --> 00:19:06,568 Och môj Bo~e! 200 00:19:14,768 --> 00:19:19,047 - Sú mUtvi. Vaetci. - To je nemo~né. 201 00:19:19,048 --> 00:19:23,168 Hovoril som s nimi. Pred dvoma hodinami sme opravovali motor! 202 00:19:25,208 --> 00:19:27,408 Si si tým istý? 203 00:19:29,528 --> 00:19:32,967 Preto~e by som povedal, ~e sú mUtvi u~ nejakú tú dobu. 204 00:19:32,968 --> 00:19:34,608 Ale,... ale nemohli bye... 205 00:19:34,609 --> 00:19:38,767 - Nemohlo sa to z nich stae za dve hodiny! - No samozrejme! 206 00:19:38,768 --> 00:19:41,847 - Ja hlupák. - o samozrejme? 207 00:19:41,848 --> 00:19:46,328 Ja som zomrel vonku a ten chlad zachoval moje telo. 208 00:19:48,928 --> 00:19:51,008 Zabudol som na to umieranie. 209 00:19:57,968 --> 00:19:59,288 Amy! Dvere! 210 00:20:05,608 --> 00:20:09,487 Vysvetli! V tom si dobrý. Ako sa zdalekoval? 211 00:20:09,488 --> 00:20:11,847 Preto~e nemal toto. 212 00:20:11,848 --> 00:20:16,247 To je chytré! Nano-oblak. 213 00:20:16,248 --> 00:20:19,967 Mikro-organizmy, ktoré automaticky menia hocakú organickú hmotu,... 214 00:20:19,968 --> 00:20:22,847 ...~ivú i mUtvu, na Dalekskú bábku. 215 00:20:22,848 --> 00:20:25,487 Nech tu zaúto í hockto... 216 00:20:25,488 --> 00:20:28,087 ...automaticky sa zmení na sú ase obrany. 217 00:20:28,088 --> 00:20:30,927 }iví, i mUtvi? Tieto náramky nás ochraHujú. 218 00:20:30,928 --> 00:20:33,047 Jediná vec, o nám zabránila íse priamo... 219 00:20:33,048 --> 00:20:37,328 - Doktor, sklapni! }iví, i mUtvi?! - Áno, presne, ~iví, i... 220 00:20:42,488 --> 00:20:45,848 ...mUtvi. Ach jaj. 221 00:21:10,168 --> 00:21:15,047 - Je zlé, ak mi to naozaj chýbalo? - Áno. Viem. Dobré. 222 00:21:15,048 --> 00:21:18,967 - Neautorizovaný personál nemô~e vstúpie do pilotnej kabíny. - Sklapni! 223 00:21:18,968 --> 00:21:23,327 Pán Nevrlý! Zlý eah! }iadny zmysel pre humor a tá brada. 224 00:21:23,328 --> 00:21:24,927 To je zasa ona - tá s bublaninou? 225 00:21:24,928 --> 00:21:27,807 o mám s bradou?! 226 00:21:27,808 --> 00:21:30,647 Opatrne môj, niekomu s tým vypichnea oko. Skenujem ea. 227 00:21:30,648 --> 00:21:33,807 Si na alaom z tých záchranných modulov z Aljaaky, vaak? Tá istá lo, na ktorej som bola ja. 228 00:21:33,808 --> 00:21:37,247 Ako to, ~e sa do vaetkého hecknea? Malo by to bye nemo~né, si vo vraku! 229 00:21:37,248 --> 00:21:38,887 Dlhý príbeh. 230 00:21:38,888 --> 00:21:42,887 Jestvuje slovo pre totálne uja aného génia, ktorý znie skromne a troaku sexy? 231 00:21:42,888 --> 00:21:47,927 - Doktor. Volaj ma Doktor. - Naozaj ve>mi chytré. 232 00:21:47,928 --> 00:21:50,807 Skontroluj podlahu. Zachytávam ruaenie na podla~í... 233 00:21:50,808 --> 00:21:52,528 ...mô~e to bye cesta von. Vidíme sa neskôr! 234 00:21:52,529 --> 00:21:55,767 Aha, liahne! Vyzerá to, ~e u~ boli raz vyu~ité... 235 00:21:55,768 --> 00:21:57,648 ...a chceli ich za sebou uzavriee. 236 00:21:57,649 --> 00:22:00,287 Neviem si predstavie pre o! 237 00:22:00,288 --> 00:22:02,446 Spodná ase toho modulu je pod zemou, tak~e to musí viese... 238 00:22:02,447 --> 00:22:03,888 ...priamo do Úto iska. 239 00:22:03,889 --> 00:22:09,407 - Kde je Rory? - o sa týka Roryho... Nechcea mi nie o povedae? 240 00:22:09,408 --> 00:22:13,567 - Teraz je as na toto?! - o sa stalo? - Ve viea, udalosti. 241 00:22:13,568 --> 00:22:19,128 - Roziali sme sa. o s tým urobía? - o s tým urobím? - Ni . 242 00:22:20,368 --> 00:22:24,367 Nie je to jedna z tých vecí, o mô~ea upravie tak, ako svoj motýlik. 243 00:22:24,368 --> 00:22:29,487 Nevyp>aaeuj na mHa tie svoje ve>ké vlhké o i, otrhanec. To je ~ivot. 244 00:22:29,488 --> 00:22:32,088 To je tá vec, ktorá pokra uje aj ke odídea. 245 00:22:38,488 --> 00:22:43,007 Ok, tak niekto iný sa tadia>to dostal pre ? Pome to zistie. 246 00:22:43,008 --> 00:22:47,687 Haló? Haló? Haló? o plánujú? o je to? 247 00:22:47,688 --> 00:22:50,888 Jeden z týchto. Odkia> to vzali? 248 00:22:53,208 --> 00:22:54,408 Doktor! 249 00:22:56,008 --> 00:22:57,807 Vzali to odo mHa! 250 00:22:57,808 --> 00:23:01,287 - Och Amy! - Doktor? - o sa mi stane? 251 00:23:01,288 --> 00:23:03,088 Povedz mi to? 252 00:23:57,728 --> 00:23:59,888 `aaaa.. 253 00:24:04,608 --> 00:24:05,928 `aaa, aaa.. 254 00:24:07,688 --> 00:24:10,408 Vv-vv-vv... 255 00:24:12,088 --> 00:24:13,368 o? 256 00:24:14,608 --> 00:24:16,207 Prepá , o? 257 00:24:16,208 --> 00:24:18,247 Vvvaa, vvaa, vvaa, vvaa. 258 00:24:18,248 --> 00:24:21,887 Vajcia? Myslía tieto veci? 259 00:24:21,888 --> 00:24:23,728 Vvvvvvvvvv. 260 00:24:24,768 --> 00:24:29,447 Ne...neviem o chcete. Chcea toto? 261 00:24:29,448 --> 00:24:31,968 Sú to vajcia? 262 00:24:32,928 --> 00:24:34,287 Toto? 263 00:24:34,288 --> 00:24:36,048 Chcea toto? 264 00:24:36,648 --> 00:24:38,608 VVVvvvvvv... 265 00:24:40,048 --> 00:24:41,887 ...yyyyhh... 266 00:24:41,888 --> 00:24:43,967 ...llllaaa... 267 00:24:43,968 --> 00:24:47,128 ...die. 268 00:24:48,968 --> 00:24:52,327 Vvvyyy...hllaaa...dddie. 269 00:24:52,328 --> 00:24:54,247 Vy..hla..die! 270 00:24:54,248 --> 00:24:58,807 Vyhladie! Vyhladie! 271 00:24:58,808 --> 00:25:01,847 Pohotovose! Pohotovose! 272 00:25:01,848 --> 00:25:06,887 Vyhladie! Vyhladie! Vyhladie! 273 00:25:06,888 --> 00:25:08,648 Be~! Tie dvere na konci, be~ tam! 274 00:25:08,649 --> 00:25:11,367 Zobúdzajú sa, ale sú pomalí. Tie dvere na konci, be~. 275 00:25:11,368 --> 00:25:13,527 Idea, idea, idea! 276 00:25:13,528 --> 00:25:16,407 Vyhladie! Vyhlaaadie! 277 00:25:16,408 --> 00:25:19,168 Vyhladie! Vyhladie! 278 00:25:22,848 --> 00:25:26,968 Vyhladie! Vyhladie! 279 00:25:31,928 --> 00:25:33,367 Ka~dopádne. 280 00:25:33,368 --> 00:25:35,327 Volám sa Oswin. Ako ea mám volae? 281 00:25:35,328 --> 00:25:41,287 - Ani si nepamätám. Rory. - Rory, pekné meno. 282 00:25:41,288 --> 00:25:44,647 - Prvý chlapec, ktorý sa mi pá il sa volal Rory. - Ok... 283 00:25:44,648 --> 00:25:48,087 Vlastne sa volala Nina, prechádzala som si akurát istou fázou. 284 00:25:48,088 --> 00:25:51,768 Len flirtujem, aby si bol trochu veselý. 285 00:25:53,328 --> 00:25:57,488 Vyhladie! Vyhladie! 286 00:26:05,488 --> 00:26:07,967 OK... 287 00:26:07,968 --> 00:26:10,608 Fajn, kedyko>vek budea chciee znovu flirtovae, mne to nevadí... 288 00:26:12,048 --> 00:26:14,887 Tak mi to u~ povedz. o bude so mnou? 289 00:26:14,888 --> 00:26:18,687 A neklam, preto~e viem kedy klamea, a ur ite ti na to prídem. 290 00:26:18,688 --> 00:26:22,247 Ten vzduch okolo nás. Sú to vaetko mikro-stroje... 291 00:26:22,248 --> 00:26:25,047 ...roboti ve>kosti molekuly, nanogény. 292 00:26:25,048 --> 00:26:30,287 Teraz ke si nechránená, tak ea...prepisujú. 293 00:26:30,288 --> 00:26:33,007 Tak o sa stane? Dostanem pod strom ek jednu z tých vecí na elo? 294 00:26:33,008 --> 00:26:36,287 Fyzické zmeny prídu neskôr. Tak o príde prvé, o to ovplyvní? 295 00:26:36,288 --> 00:26:37,767 Tvoju myse>. 296 00:26:37,768 --> 00:26:41,887 Tvoje pocity, tvoje spomienky a mrzí ma to, ale u~ to za alo. 297 00:26:41,888 --> 00:26:46,167 - Ako to viea? - Lebo ti to hovorím u~ atvrtýkrát. - OK. 298 00:26:46,168 --> 00:26:50,288 - Bojím sa. - Boj sa. Dalekovia nepoznajú strach. 299 00:27:02,808 --> 00:27:04,927 Hej, ty s tým zobákom. 300 00:27:04,928 --> 00:27:07,647 Ak si mô~em vybrae, radaej ma volaj Nina. 301 00:27:07,648 --> 00:27:11,807 Pá i sa mi to - nos a brada. Mohli by ste aermovae. 302 00:27:11,808 --> 00:27:13,688 Za tebou sú dvere. 303 00:27:18,048 --> 00:27:19,208 Tamto, rýchlo. 304 00:27:21,288 --> 00:27:23,567 Ok, nateraz si v bezpe í. 305 00:27:23,568 --> 00:27:26,207 - Daj si dole tri ko, o najrýchlejaie sa dá. - Pre o?! 306 00:27:26,208 --> 00:27:28,088 Musí to mae dôvod? 307 00:27:36,688 --> 00:27:38,487 o je to? 308 00:27:38,488 --> 00:27:41,528 Vyhladie! Vyhladie! 309 00:27:43,288 --> 00:27:44,727 Dávaj pozor. 310 00:27:44,728 --> 00:27:48,927 - Neotváraj tie dvere! - Oswin?! Oswin, po ujea ma?! 311 00:27:48,928 --> 00:27:54,807 - Ahoj, brada! Vidím ea! - Tak pre o ea nevidím ja? 312 00:27:54,808 --> 00:27:58,287 - Pre o ea nikdy nevidím? - Obmedzené schopnosti, zlé vlasy, vyber si. 313 00:27:58,288 --> 00:28:01,407 V>avo od teba sú dvere, otvor ich. 314 00:28:01,408 --> 00:28:03,727 Na tú obrazovku ti poalem mapu. 315 00:28:03,728 --> 00:28:06,007 Tvojho kamaráta som ulo~ila do bezpe ia... 316 00:28:06,008 --> 00:28:07,048 ...mô~em ea k nemu privieze. 317 00:28:07,049 --> 00:28:09,527 - Rory? Naala si Roryho? - Volám ho Nina. 318 00:28:09,528 --> 00:28:11,448 Je to osobné - u~ ticho. 319 00:28:16,488 --> 00:28:21,808 Kto si...? Doktor... 320 00:28:54,768 --> 00:28:57,928 Ko>ko Dalekov je práve teraz predo mnou? 321 00:28:59,568 --> 00:29:02,767 10, 20, ea~ko povedae. 322 00:29:02,768 --> 00:29:06,327 Niektorí z nich sú katatónní, ale majú arzenál. 323 00:29:06,328 --> 00:29:09,047 Ako sa cez nich dostanem? Amy! 324 00:29:09,048 --> 00:29:12,927 `aa. To je v poriadku, sú to len >udia. 325 00:29:12,928 --> 00:29:14,927 - Sú to len >udia. - Amy. 326 00:29:14,928 --> 00:29:17,447 To ten nano-oblak, mení tvoje vnímanie. 327 00:29:17,448 --> 00:29:19,648 Pozri sa znovu - to nie sú >udia. 328 00:29:24,168 --> 00:29:28,688 Po so mnou, chye ma za ruku. Be~! Be~! 329 00:29:30,448 --> 00:29:34,368 - Nie, idú dole! - Áno, idú! 330 00:29:36,408 --> 00:29:40,327 - Votrelec! - Be~! 331 00:29:40,328 --> 00:29:42,328 Votrelec! Votrelec! 332 00:29:59,968 --> 00:30:01,407 Je to poakodené... 333 00:30:01,408 --> 00:30:05,367 - Ok, ale o urobíme? - Identifikujte ma! Sprístupníte si zlo~ky, kto som? 334 00:30:05,368 --> 00:30:08,807 No tak, kto je váa ocko? 335 00:30:08,808 --> 00:30:12,647 Ty...si...Predátor. 336 00:30:12,648 --> 00:30:15,247 Sprístupníte svoje trvalé príkazy oh>adom Predátora. 337 00:30:15,248 --> 00:30:19,647 - Predátor musí bye zni ený. - A ako to chcea urobie?! 338 00:30:19,648 --> 00:30:22,487 Dalek bez zbrane - si trojkolka so strechou! 339 00:30:22,488 --> 00:30:25,048 Ako ma chcea zni ie?! 340 00:30:27,328 --> 00:30:30,208 Auto deatrukcia zahájená. 341 00:30:30,968 --> 00:30:33,007 o to robí?! 342 00:30:33,008 --> 00:30:36,847 Chce sa odpálie. Jediná zbraH, o mu zostala. 343 00:30:36,848 --> 00:30:40,647 Auto deatrukciu nemo~no zastavie. 344 00:30:40,648 --> 00:30:44,488 Neh>adám spôsob ako ju zastavie, zlatko, h>adám spiato ku. 345 00:30:46,128 --> 00:30:51,928 Do...predu! Do...predu! Do...predu! 346 00:30:59,208 --> 00:31:03,608 Oswin, o to bolo? To bolo blízko. 347 00:31:11,008 --> 00:31:13,928 Oswin?! o sa stalo?! 348 00:31:15,528 --> 00:31:17,288 Kto zabil vaetkých Dalekov? 349 00:31:25,688 --> 00:31:27,128 Kto si myslía? 350 00:31:33,088 --> 00:31:36,167 Pomô~e jej spánok? Spomalí proces? 351 00:31:36,168 --> 00:31:38,447 V to dúfaj. Preto~e oskoro... 352 00:31:38,448 --> 00:31:40,288 ...sa ea pokúsi zabie. 353 00:31:41,568 --> 00:31:44,407 Amy. Au. 354 00:31:44,408 --> 00:31:51,808 Amy, si stále s nami. Amy, to som ja, pamätáa sa? 355 00:31:53,808 --> 00:31:55,527 - Pamätá si ma. - Stará dobrá Amy. 356 00:31:55,528 --> 00:31:58,048 Viea ako z niekoho urobía Daleka? 357 00:31:59,048 --> 00:32:05,207 Odstránia lásku, pridáa hnev. Nezdá sa vám bye prília rozzúrená? 358 00:32:05,208 --> 00:32:08,647 No! Niekto tu o ividne nikdy nebol v `kótsku. 359 00:32:08,648 --> 00:32:10,848 A o ty, Oswin? Ako to, ~e si v poriadku? 360 00:32:10,849 --> 00:32:13,287 Pre o ea nano-oblak nezmenil? 361 00:32:13,288 --> 00:32:17,807 - Spomenula som u~, ~e som génius? Som tu obránená. - To je chytré. 362 00:32:17,808 --> 00:32:20,327 Tak~e toto miesto - Dalekovia povedali, ~e je plne automatizované. 363 00:32:20,328 --> 00:32:21,927 Ale pozrite na to, je to vrak. 364 00:32:21,928 --> 00:32:25,327 Nu~, takmer rok sa u~ s nimi hrám... 365 00:32:25,328 --> 00:32:27,847 ...a ni  iné na robote nemám. 366 00:32:27,848 --> 00:32:30,767 Vicemana~ér zábavy, schovávajúci sa vo vraku lode... 367 00:32:30,768 --> 00:32:34,047 ...hackujúci bezpe nostné systémy tej najpokrokovejaej rasy... 368 00:32:34,048 --> 00:32:36,567 ...aká kedy vkro ila do vesmíru. 369 00:32:36,568 --> 00:32:40,847 Ale viea o mi na tebe naozaj nesedí, Oswin? Tá bublanina! 370 00:32:40,848 --> 00:32:44,008 Odkia> si vzala to mlieko? 371 00:32:45,408 --> 00:32:50,047 - Vá~ne to niekoho iného nezaujíma? - Nie. Úprimne nie. Dvakrát. 372 00:32:50,048 --> 00:32:53,647 Tak~e, Doktor pozerala som si ea. Je ea tu v databáze a~ a~. 373 00:32:53,648 --> 00:32:55,727 Pre o ea Dalekovia volajú Predátor? 374 00:32:55,728 --> 00:32:59,327 - Nie som Predátor, len mu~ s plánom. - Máa plán? 375 00:32:59,328 --> 00:33:00,488 Sme samé ucho. 376 00:33:00,489 --> 00:33:03,287 Na podnose je tu vtip o nose, ak by to niekto chcel vyu~ie! 377 00:33:03,288 --> 00:33:05,887 V nepodstatnom poradí musíme neutralizovae vaetkých Dalekov... 378 00:33:05,888 --> 00:33:07,967 ...v tomto Úto isku, zachránie Oswin z vraku... 379 00:33:07,968 --> 00:33:10,567 ...utiece z tejto planéty a zachránie Roryho a Amyine man~elstvo... 380 00:33:10,568 --> 00:33:13,367 Ok, tri stratené prípady, tie~ ste si to vaimli? 381 00:33:13,368 --> 00:33:15,166 Oswin, na orbite je Dalekská lo. 382 00:33:15,167 --> 00:33:17,446 - Hej, mám ju na senzoroch. - Úto isko ma silové pole. 383 00:33:17,447 --> 00:33:19,646 Dalekovia akajú kým ho vypnem. 384 00:33:19,647 --> 00:33:21,768 Len o tak urobím, odpália planétu aj s nami. 385 00:33:21,769 --> 00:33:27,128 Tak~e, Oswin, moja otázka. Ako rýchlo doká~ea vypnúe to pole? 386 00:33:29,368 --> 00:33:32,927 Celkom rýchlo. Pre o by som to robila? 387 00:33:32,928 --> 00:33:35,967 - Preto~e toto je teleport, mám pravdu, Oswin? - Hej. 388 00:33:35,968 --> 00:33:41,287 - Len na interné pou~itie. - Ako náhle vaak vypnea to pole... 389 00:33:41,288 --> 00:33:45,047 ...mô~em zvýaie rozsah a mô~eme sa z tejto... 390 00:33:45,048 --> 00:33:46,527 ...planéty dostae. 391 00:33:46,528 --> 00:33:49,727 Ale povedal si, ~e ke vypneme to pole, tak nás Dalekovia odpália. 392 00:33:49,728 --> 00:33:52,607 - Musíme bye rýchly. - Fajn budeme, ale kde sa premiestnime? 393 00:33:52,608 --> 00:33:55,487 Na jediné miesto v dosahu. Dalekská lo. 394 00:33:55,488 --> 00:33:57,288 Kde nás vyhladia na mieste. 395 00:33:57,289 --> 00:34:50,047 Toto je ten typ únikového plánu, kde pre~ijea o atyri sekundy dlhaie? 396 00:34:51,048 --> 00:34:04,287 o sa ti nepá i na atyroch sekundách? Za atyri sekundy stihnea ve>a. Oswin! 397 00:34:04,288 --> 00:34:07,727 - Ako rýchlo doká~ea vypnúe to pole? - Viem to urobie odtia>to. 398 00:34:07,728 --> 00:34:09,848 Len o pre mHa prídea. 399 00:34:11,728 --> 00:34:14,247 Nie, len vypni pole a prí k nám. 400 00:34:14,248 --> 00:34:16,847 Je tam dose energie na jeden odchod. 401 00:34:16,848 --> 00:34:22,888 - Pre o by ste na mHa akali? - Pre o nie? - Neviem, nikdy som ea nestretla. 402 00:34:24,288 --> 00:34:27,167 Posielam ti mapu, aby si pre mHa priaiel. 403 00:34:27,168 --> 00:34:29,207 - Toto miesto je plné Dalekov.- Hej. 404 00:34:29,208 --> 00:34:33,848 Preto mám chue odíse. Zastavte sa niekedy. 405 00:34:39,368 --> 00:34:42,568 Tak~e? Ideme po Hu? 406 00:34:44,048 --> 00:34:46,048 Nemyslím si, ~e máme na výber. 407 00:34:51,448 --> 00:34:54,847 Okej, len o sa vypne to pole tak Dalekovia zaúto ia. 408 00:34:54,848 --> 00:34:57,647 Ak to tu za ne prília vybuchovae, tak pôjdete sami, dobre? 409 00:34:57,648 --> 00:35:00,047 - A necháme ea zomriee? - O mHa sa nebojte... 410 00:35:00,048 --> 00:35:03,087 ....vy ste tí, ktorí sa dostanú na lo Dalekov, kde vás vyhladia. 411 00:35:03,088 --> 00:35:05,727 - To je pravda, skvelý plán. - A o Amy? 412 00:35:05,728 --> 00:35:09,007 Nech si stále pamätá, nech je stále sústredená... 413 00:35:09,008 --> 00:35:10,727 ...to spomalí konvertovanie. 414 00:35:10,728 --> 00:35:16,607 - o mám robie? - Po ula si, o povedala. Vysajú z teba lásku. 415 00:35:16,608 --> 00:35:18,288 Nedovo> im to. 416 00:35:22,168 --> 00:35:26,128 Pohotovose, pohotovose! 417 00:35:35,688 --> 00:35:40,768 Sme Dalekovia! Sme Dalekovia... 418 00:35:46,928 --> 00:35:52,767 Ok. Pozri sa na mHa. Budem logický. 419 00:35:52,768 --> 00:35:54,927 Chladný a logický, ok? 420 00:35:54,928 --> 00:35:56,688 Pre dobro nás oboch, pre naae dobre... 421 00:35:56,689 --> 00:35:59,807 ...vezmem to z mojej ruky a dám to na tvoju. - Pre o? 422 00:35:59,808 --> 00:36:02,727 - Za ne ea to konvertovae, to nebude lepaie. - Hej. 423 00:36:02,728 --> 00:36:05,008 Ale dá nám to as. Preto~e na mne to bude trvae dlhaie. 424 00:36:05,009 --> 00:36:08,567 - Prepá , o? - Saje to lásku. To sama povedala. 425 00:36:08,568 --> 00:36:11,087 o to má s tým spolo né? o to vlastne znamená?! 426 00:36:11,088 --> 00:36:14,407 Je to len matematika. Ja vydr~ím dlhaie,... 427 00:36:14,408 --> 00:36:17,208 ...preto~e obaja vieme, v~dy sme vedeli,... 428 00:36:19,688 --> 00:36:21,807 ...Amy, základný fakt náaho vzeahu je ten,... 429 00:36:21,808 --> 00:36:24,687 ...~e ja ea milujem viac, ne~ ty mHa. o je dnes, dobrá správa,... 430 00:36:24,688 --> 00:36:27,328 ...preto~e nám to mô~e obom zachránie ~ivoty. 431 00:36:28,888 --> 00:36:30,647 Ako to mô~ea povedae? 432 00:36:30,648 --> 00:36:34,127 2,000 rokov akania na teba, pre  z búdky. 433 00:36:34,128 --> 00:36:38,208 Hovorím to, lebo je to pravda a ke~e viea, ~e je to pravda, daj mi ruku... Amy! 434 00:36:39,408 --> 00:36:40,927 Neopova~uj sa mi to povedae. 435 00:36:40,928 --> 00:36:45,287 - To sa neopova~uj! - Amy, vyhodila si ma! - Chcea deti! 436 00:36:45,288 --> 00:36:48,127 V~dy si chcel deti, u~ odkedy si bol dieea! 437 00:36:48,128 --> 00:36:52,008 A ja ich nemô~em mae. 438 00:36:54,288 --> 00:36:55,447 Ja viem. 439 00:36:55,448 --> 00:36:59,928 oko>vek mi to na Démonion Úteku urobili, u~ nikdy nemô~em mae deti. 440 00:37:01,168 --> 00:37:04,727 Nevykopla som ea. 441 00:37:04,728 --> 00:37:06,368 Vzdala som sa ea. 442 00:37:09,688 --> 00:37:11,807 Amy...Ja ne... 443 00:37:11,808 --> 00:37:14,168 Neopova~uj sa mi hovorie o akaní mimo búdky... 444 00:37:14,169 --> 00:37:16,247 ...preto~e to je ni , Rory, preto~e... 445 00:37:16,248 --> 00:37:21,207 ...s porovnaním vzdania sa teba! - Len mi daj ruku a dám ti to. 446 00:37:21,208 --> 00:37:24,168 - Daj ruky pre ! - Len mi daj ruku! - Nedotýkaj sa ma! 447 00:37:35,088 --> 00:37:40,207 - To je Doktorove. Ke si spala musel... - Pán asu. 448 00:37:40,208 --> 00:37:42,207 Stavím sa, ~e to ani nepotrebuje. 449 00:37:42,208 --> 00:37:44,648 Tak pre o nám to jednoducho nepovedal? 450 00:37:57,768 --> 00:38:00,367 Oswin? 451 00:38:00,368 --> 00:38:03,687 - Myslím, ~e som blízko. - To si. 452 00:38:03,688 --> 00:38:08,647 Menej ne~ 20 stôp. 453 00:38:08,648 --> 00:38:12,247 - To sú dobré správy... - Ok. 454 00:38:12,248 --> 00:38:14,807 A cítim, ~e zlé práve prichádzajú... 455 00:38:14,808 --> 00:38:18,368 Práve pôjdea cez intenzívnu starostlivose. 456 00:38:34,568 --> 00:38:37,807 - A o je na nich tak apeciálne? - Neviem. 457 00:38:37,808 --> 00:38:44,647 Pre~ivaí rôznych vojen. Spirodon. Kembel. Aridius. Vulkán. 458 00:38:44,648 --> 00:38:51,208 - Exxilon. Poznáa niektorých? - Vaetkých. - Hej? Ako? 459 00:38:55,408 --> 00:38:58,127 Toto sú Dalekovia, o ma pre~ili. 460 00:38:58,128 --> 00:38:59,727 Dok... 461 00:38:59,728 --> 00:39:02,127 tor... 462 00:39:02,128 --> 00:39:04,687 Dok... tor... 463 00:39:04,688 --> 00:39:08,807 Dok... tor... Doktor... 464 00:39:08,808 --> 00:39:10,647 To je zvláatne. 465 00:39:10,648 --> 00:39:13,007 Tí sa len tak pre ni  za ni  nezobudia. 466 00:39:13,008 --> 00:39:15,488 Hej, no - apeciálna návateva. 467 00:39:17,288 --> 00:39:22,527 Ok, dvere, ale nedajú sa otvorie. 468 00:39:22,528 --> 00:39:24,647 Nemô~ea bye prília aleko, lebo... 469 00:39:24,648 --> 00:39:28,047 Po kaj, je tu nejaký zabezpe ovací kód... 470 00:39:28,048 --> 00:39:30,487 ...len to... Deje sa tam nie o? 471 00:39:30,488 --> 00:39:33,368 Nie. Vydr~. Nie o skúaam. 472 00:39:42,528 --> 00:39:45,848 Dok... tor... 473 00:39:49,288 --> 00:39:53,167 Dok... tor... Dok... tor... 474 00:39:53,168 --> 00:39:57,687 - Oswin, otvor tie dvere! Oswin otvor tie dvere! - Nemô~em! 475 00:39:57,688 --> 00:39:59,247 Oswin! 476 00:39:59,248 --> 00:40:01,727 PROSÍM OTVOR TIE DVERE! 477 00:40:01,728 --> 00:40:04,927 Dok... tor... Dok... tor... 478 00:40:04,928 --> 00:40:08,327 OSWIN! OSWIN! PROSÍM OTVOR TIE DVERE! 479 00:40:08,328 --> 00:40:10,607 Pomô~ mi! 480 00:40:10,608 --> 00:40:12,248 Dok... tor... Dok... tor... 481 00:40:15,968 --> 00:40:20,007 To je cool. 482 00:40:20,008 --> 00:40:24,687 - Povedz mi, ~e som cool, týpek s bradou. - o si urobila? 483 00:40:24,688 --> 00:40:28,007 - Vydr~, myslím, ~e som naala... - Nie, povedz mi, o si urobila! 484 00:40:28,008 --> 00:40:30,487 Dalekovia, majú spolo nú myse>. 485 00:40:30,488 --> 00:40:33,487 - Nu~, nemajú, ale majú telepatickú siee. - Väzbovú siee, áno. 486 00:40:33,488 --> 00:40:36,487 Hackla som sa do nej. Sformátovala som im vaetky... 487 00:40:36,488 --> 00:40:37,968 ...informácie o Doktorovi. 488 00:40:37,969 --> 00:40:43,368 - Prinútila si ich zabudnúe na mHa?! - Dobré, nie? A tu sú tie dvere! 489 00:40:44,728 --> 00:40:47,407 Sna~il som sa hacknúe do väzbovej siete. No ani ja som to nedokázal. 490 00:40:47,408 --> 00:40:49,768 Po a stretni diev a, ktoré to dokázalo. 491 00:41:02,448 --> 00:41:05,887 Hej! Si takmer tu, po dnu. 492 00:41:05,888 --> 00:41:10,967 - Oswin... máme problém... - Nie, nemáme! 493 00:41:10,968 --> 00:41:13,407 To ani nehovor. 494 00:41:13,408 --> 00:41:15,647 Pridala som sa k Aliaake, aby som uvidela vesmír... 495 00:41:15,648 --> 00:41:18,248 ...skon ila som vo vraku pri prvej misii. 496 00:41:19,848 --> 00:41:23,688 - ZachráH ma, týpek s bradou a uká~ mi hviezdy. - Zdá sa ti to skuto né? 497 00:41:25,728 --> 00:41:31,807 Zdá sa ti to skuto né? To, kde si. Vyzerá to reálne? 498 00:41:31,808 --> 00:41:33,927 Je to reálne. 499 00:41:33,928 --> 00:41:38,407 Je to sen, Oswin. Vysnívala si si ho pre seba,... 500 00:41:38,408 --> 00:41:42,808 ...preto~e skuto nose bola prília príaerná. - Kde som? 501 00:41:51,208 --> 00:41:56,527 Kde...som? Kde...som? 502 00:41:56,528 --> 00:41:59,287 Preto~e si Dalek. 503 00:41:59,288 --> 00:42:02,367 Nie som Dalek! 504 00:42:02,368 --> 00:42:05,607 NIE som Dalek! 505 00:42:05,608 --> 00:42:06,847 Som lovek. 506 00:42:06,848 --> 00:42:10,007 Bola si lovek, ke ste havarovali. 507 00:42:10,008 --> 00:42:14,688 Bola si to ty, kto ziaiel dole tým rebríkom. 508 00:42:21,728 --> 00:42:28,407 Kde som? Kde som? Kde som? Som... lovek... 509 00:42:28,408 --> 00:42:34,008 U~ viac nie, preto~e máa pravdu, si génius. 510 00:42:36,168 --> 00:42:38,528 A Dalekovia potrebujú génia. 511 00:42:39,848 --> 00:42:46,008 Neurobili z teba len bábku, urobili kompletnú konverziu. 512 00:42:48,768 --> 00:42:55,448 - Kde som? Kde som? Kde som?! - Oswin, mrzí ma to. 513 00:42:57,648 --> 00:43:01,167 Ale si Dalek. To mlieko, Oswin. 514 00:43:01,168 --> 00:43:03,727 To mlieko a vajcia na tú bublaninu... 515 00:43:03,728 --> 00:43:08,247 ...odkia> si to vzala? - Vvvv. Som lovek... 516 00:43:08,248 --> 00:43:12,608 Nie som Dalek..som lovek, Nie som Dalek. Som lovek! 517 00:43:14,328 --> 00:43:20,928 - Vvv. - Nebolo to skuto né. Nikdy to nebolo skuto né. 518 00:43:23,128 --> 00:43:24,847 Som Dalek! Som Dalek! 519 00:43:24,848 --> 00:43:27,447 VVvv... 520 00:43:27,448 --> 00:43:33,567 ....yhla...die. 521 00:43:33,568 --> 00:43:35,487 Oswin? 522 00:43:35,488 --> 00:43:38,527 Vvvv...yyyhllaaa...die. 523 00:43:38,528 --> 00:43:40,927 Vyhladie! Vyhladie! 524 00:43:40,928 --> 00:43:44,207 Nie, nie, nie, Oswin, Oswin po úvaj... Oswin! Nemusía to robie! 525 00:43:44,208 --> 00:43:46,527 VYHLADId! VYHLADId! 526 00:43:46,528 --> 00:43:48,088 Oswin! Oswin! 527 00:44:04,848 --> 00:44:06,407 Pre o ea tak ve>mi... 528 00:44:06,408 --> 00:44:09,167 ...nenávidia? 529 00:44:09,168 --> 00:44:13,368 Tak ve>mi ea nenávidia. Pre o? 530 00:44:15,568 --> 00:44:20,247 Bojoval som s nimi. Mnoho, mnohokrát. 531 00:44:20,248 --> 00:44:26,408 Zo strachu z teba sme sa stali silnejaími. 532 00:44:28,568 --> 00:44:30,288 Ja viem. 533 00:44:31,928 --> 00:44:33,888 Sna~ím sa prestae. 534 00:44:36,848 --> 00:44:41,567 - Tak utekaj. - o si povedala? 535 00:44:41,568 --> 00:44:44,607 Vypínam silové pole. 536 00:44:44,608 --> 00:44:48,767 Dalekovia za nú svoj útok. Be~! 537 00:44:48,768 --> 00:44:51,247 Oswin? Ty... 538 00:44:51,248 --> 00:44:54,127 Som Oswin Oswaldová. Bojovala som s Dalekmi. A SOM... 539 00:44:54,128 --> 00:44:58,168 ... lovek. Zapamätaj si ma. 540 00:45:00,048 --> 00:45:02,408 - akujem ti! - Be~! 541 00:45:07,328 --> 00:45:12,848 Be~, ty chytrák a nezabudni... 542 00:45:27,528 --> 00:45:29,008 Ako dlho mô~me akae? 543 00:45:32,248 --> 00:45:34,288 Zvyaok naaich ~ivotov. 544 00:45:36,808 --> 00:45:38,328 Dohodnuté! 545 00:45:51,728 --> 00:45:55,208 Fajn, ideme, be~te! Mô~me íse! 546 00:45:57,288 --> 00:45:59,448 Preboha! 547 00:46:09,328 --> 00:46:15,647 Úto isko je zni ené. Prichádza teleport. 548 00:46:15,648 --> 00:46:22,487 Úto ia na nás. Pripravte sa na obranu! Obranu! 549 00:46:22,488 --> 00:46:25,287 Vysvetli, Najvyaaí Dalek. 550 00:46:25,288 --> 00:46:27,528 Viete, mali ste to predpokladae. 551 00:46:27,529 --> 00:46:30,687 Ja a teleporty, som dobrý v mierení. 552 00:46:30,688 --> 00:46:35,928 Vlastne na bodku presný. Poviem to inak... 553 00:46:37,288 --> 00:46:39,407 Amatéri! 554 00:46:39,408 --> 00:46:44,327 - Identifikuj sa! Identifikuj! Identifikuj! - To som ja! 555 00:46:44,328 --> 00:46:48,727 Poznáte ma! Doktor! Prichádzajúca búrka? Predátor? 556 00:46:48,728 --> 00:46:55,167 Tituly v tomto kontexte nedávajú zmysel. Doktor kto? Doktor kto? 557 00:46:55,168 --> 00:47:03,248 Doktor kto? - Ach, Oswin. Urobila si im to vaetkým! Ty kráska! 558 00:47:04,288 --> 00:47:06,167 DOKTOR KTO? 559 00:47:06,168 --> 00:47:08,647 DOKTOR KTO? 560 00:47:08,648 --> 00:47:12,047 Kolegovia - to sa nikdy neprestanete pýtae. 561 00:47:12,048 --> 00:47:16,048 DOKTOR KTO? DOKTOR KTO? 562 00:47:27,288 --> 00:47:30,888 - Áno! - Vidím ea! 563 00:47:35,888 --> 00:47:36,928 Doktor kto! 564 00:47:41,488 --> 00:47:42,688 Doktor kto! 565 00:47:45,248 --> 00:47:48,408 Doktor kto! 566 00:47:51,688 --> 00:47:54,727 Táto lo obsahuje najcennejaí náklad. Lo prechádza skrz... 567 00:47:54,728 --> 00:47:57,287 ...atmosféru. Stvorenia na tejto lodi... 568 00:47:57,288 --> 00:47:59,367 ...objekty na predaj a obchod. 569 00:47:59,368 --> 00:48:00,927 - Kto ea poslal? - To je môj otec. 570 00:48:00,928 --> 00:48:04,167 - o sa deje? - Táto lo bola naplnená predtým. 571 00:48:04,168 --> 00:48:07,567 Myslía, ~e nepotrestám tých - ktorí mi vojdú do cesty? 572 00:48:07,568 --> 00:48:11,327 - Odpa>ujem rakety. - Prepá , ako sa to voláa? 573 00:48:11,328 --> 00:48:15,807 - oko>vek tam je, ide to týmto smerom. - Egyptská krá>ovná Nefertiti. 574 00:48:15,808 --> 00:48:19,768 - o je to? - Dinosaury! Na vesmírnej lodi! 575 00:48:19,793 --> 00:48:27,541 Sk titulky: Maeo........