˙ţ1 00:01:57,834 --> 00:01:59,456 <i>Milý pYíteli,</i> 2 00:02:00,501 --> 00:02:04,371 <i>píau Ti, proto~e Yekla, ~e nasloucháa a chápea</i> 3 00:02:04,409 --> 00:02:06,843 <i>a ~e ses nepokouael vyspat s tou osobou na ve írku,</i> 4 00:02:06,858 --> 00:02:08,822 <i>i kdy~ jsi mohl.</i> 5 00:02:09,897 --> 00:02:11,830 <i>Nesna~ se, prosím, pYijít na to, kdo jsem.</i> 6 00:02:11,849 --> 00:02:14,399 <i>Nechci, abys to dlal.</i> 7 00:02:14,686 --> 00:02:16,738 <i>Jen jsem chtl vdt, ~e lidi jako Ty existují.</i> 8 00:02:17,009 --> 00:02:19,590 <i>A kdybys m tYeba potkal, nemyslel by sis,</i> 9 00:02:19,645 --> 00:02:21,318 <i>~e jsem býval tím podivínským klukem,</i> 10 00:02:21,353 --> 00:02:24,144 <i>co strávil njaký as v nemocnici.</i> 11 00:02:26,349 --> 00:02:28,701 <i>A nebyl bys ze m nervózní.</i> 12 00:02:30,096 --> 00:02:32,579 <i>Doufám, ~e je fajn myslet si...</i> 13 00:02:33,182 --> 00:02:37,927 <i>Vía, ve skute nosti jsem celé léto nemluvil s nikým mimo moji rodinu.</i> 14 00:02:38,563 --> 00:02:41,004 <i>Ale zítra je moj vobec první den na stYední akole</i> 15 00:02:41,277 --> 00:02:43,606 <i>a já potYebuju, aby se vci obrátily k lepaímu.</i> 16 00:02:44,310 --> 00:02:46,626 <i>Tak~e mám plán.</i> 17 00:02:46,771 --> 00:02:48,845 <i>Jakmile vejdu poprvé do akoly,</i> 18 00:02:48,876 --> 00:02:53,165 <i>pYedstavím si, jaké to bude moj poslední den ve tvreáku.</i> 19 00:02:54,162 --> 00:02:56,395 <i>Bohu~el jsem to spo ítal a dlá to...</i> 20 00:02:56,671 --> 00:02:59,465 Skákejte, vy prvácký ~áby, ae to lítá, chlapci! 21 00:03:00,078 --> 00:03:03,042 <i>... tisíc tYi sta osmdesát pt dní ode dneaka.</i> 22 00:03:03,077 --> 00:03:05,268 Posiloval celý léto, tvrdej jako skála. 23 00:03:05,375 --> 00:03:07,134 Co takhle, chlapci, ~e byste si pronajali pokoj? 24 00:03:08,028 --> 00:03:12,168 <i>Jen tisíc tYi sta osmdesát pt dní.</i> 25 00:03:12,734 --> 00:03:16,068 <i>Mezitím jsem doufal, ~e mi má sestra Candace a její pYítel Derek</i> 26 00:03:16,126 --> 00:03:18,039 <i>dovolí jíst obdy s jejich spolkem na ochranu Zem.</i> 27 00:03:18,332 --> 00:03:19,212 Jenom tvreáci. 28 00:03:21,509 --> 00:03:23,080 Co dláa s tím plastovým pYíborem? 29 00:03:23,191 --> 00:03:24,726 Nechce se mi nosit zpátky stYíbrný. 30 00:03:25,325 --> 00:03:29,436 Dereku, jsi pokladník spolku na ochranu Zem, no tak. 31 00:03:30,297 --> 00:03:31,778 <i>Kdy~ mi má sestra Yekla ne,</i> 32 00:03:31,779 --> 00:03:34,062 <i>Yíkal jsem si, ~e mo~ná by si se mnou moje stará kámarádka Susan</i> 33 00:03:34,090 --> 00:03:35,347 <i>chtla dát obd.</i> 34 00:03:36,175 --> 00:03:39,792 <i>Na druhém stupni mi Susan byla hrozn ráda nablízku, ale...</i> 35 00:03:40,102 --> 00:03:42,758 <i>... te u~ m nerada zdraví.</i> 36 00:03:43,807 --> 00:03:45,167 <i>A pak je tu Brad Hays.</i> 37 00:03:45,531 --> 00:03:48,243 <i>PYedtím, ne~ ael moj staraí bratr hrát fotbal za Penn State,</i> 38 00:03:48,304 --> 00:03:49,937 <i>hrávali on a Brad spole n.</i> 39 00:03:49,974 --> 00:03:52,505 <i>Tak~e... jsem si Yíkal, ~e by mi mohl Yíct ahoj .</i> 40 00:03:52,794 --> 00:03:57,285 <i>Ale Brad je tvreák a já jsem já, tak~e co to plácám...</i> 41 00:03:57,320 --> 00:03:58,440 <i>K té svtlé stránce...</i> 42 00:03:58,550 --> 00:04:01,254 <i>... jeden tvreák se rozhodl udlat si srandu z u itele</i> 43 00:04:01,289 --> 00:04:02,598 <i>a ne z prváko.</i> 44 00:04:03,026 --> 00:04:05,875 <i>Dokonce si i namaloval panu Callahanovu legendární bradku</i> 45 00:04:05,900 --> 00:04:07,229 <i>pomocí zavinovací tu~ky.</i> 46 00:04:10,737 --> 00:04:13,208 Dolkova není hra ka. 47 00:04:13,277 --> 00:04:16,137 To m nau ili ve Vietnamu zpátky v osmaaedesátým. 48 00:04:16,172 --> 00:04:21,106 Callahane, Yíká ser~ant, zaho ten dolkova a b~ sejmout njaký rákosníky. 49 00:04:21,141 --> 00:04:22,803 A víte, co se stalo? 50 00:04:22,804 --> 00:04:26,740 Ten dolkova zabil mýho nejlepaího kámoae v saigonským bordelu. 51 00:04:26,903 --> 00:04:28,658 Slyael jsem, ~e máa být v mý hodin. 52 00:04:30,262 --> 00:04:34,086 Jsi hrdý na to, ~e sea tvreák a stYílía si z prváko, dortíku? 53 00:04:34,221 --> 00:04:38,482 Kouknte, jmenuju se Patrick, jsem bu Patrick nebo nic. 54 00:04:38,812 --> 00:04:40,803 DobYe... Nici. 55 00:04:42,409 --> 00:04:44,521 <i>Bylo mi Patricka opravdu líto.</i> 56 00:04:44,556 --> 00:04:48,052 <i>Nenapodoboval ho proto, ~e by byl podlý nebo tak nco.</i> 57 00:04:48,528 --> 00:04:51,410 <i>Chtl jenom, abychom se my prváci cítili líp.</i> 58 00:04:51,531 --> 00:04:54,504 Co kdybys etl jako první, Nici? 59 00:04:54,648 --> 00:04:56,638 Dobrá, kapitola jedna: 60 00:04:56,673 --> 00:04:58,810 Jak pYe~ít svého faaounského u itele na dílny, 61 00:04:58,956 --> 00:05:00,837 který musí shazovat dcka, aby se cítil dole~it. 62 00:05:00,872 --> 00:05:02,978 Wow, tak tohle je dole~itý, dcka, mli bychom íst dál. 63 00:05:04,960 --> 00:05:07,277 <i>Moje poslední hodina dne je angli tina pro pokro ilé.</i> 64 00:05:07,278 --> 00:05:09,940 <i>A já jsem opravdu nadaený, ~e se kone n budu u it</i> 65 00:05:09,965 --> 00:05:11,384 <i>s nejchytYejaíma lidma ve akole.</i> 66 00:05:11,891 --> 00:05:15,124 Pkný desky, buzíku. 67 00:05:15,313 --> 00:05:18,432 <i>VYte tomu nebo ne, má samé jedni ky u~ od akolky.</i> 68 00:05:22,323 --> 00:05:25,516 Jsem pan Anderson, budu te v prvním ro níku vaaím u itelem angli tiny. 69 00:05:26,249 --> 00:05:29,166 Tohle pololetí se budeme u it o Jako zabít ptá ka od Harper Lee. 70 00:05:29,185 --> 00:05:30,420 Geniální kniha. 71 00:05:30,421 --> 00:05:33,690 Kdo chce mít za sebou svoj první pYepadák? 72 00:05:34,871 --> 00:05:37,240 Jsem v aoku. Dobrá, mo~eme vynechat pYepadák, 73 00:05:37,241 --> 00:05:39,380 pokud mi Yeknete, který autor vymyslel 74 00:05:39,404 --> 00:05:41,804 knihám bro~ovanou vazbu. 75 00:05:41,016 --> 00:05:42,030 Nikdo? 76 00:05:42,662 --> 00:05:43,944 Byl to Brit. 77 00:05:44,248 --> 00:05:46,241 Vymyslel taky texty na pokra ování. 78 00:05:46,272 --> 00:05:50,651 Ve skute nosti se na konci tYetí kapitoly jeho prvního románu 79 00:05:51,185 --> 00:05:54,880 objevil mu~ visící z útesu za kone ky prsto. 80 00:05:54,915 --> 00:05:57,590 A proto cliffhanger . 81 00:05:58,502 --> 00:05:59,055 Nikdo? 82 00:05:59,492 --> 00:06:00,344 Ano? 83 00:06:00,671 --> 00:06:01,529 Shakespeare. 84 00:06:01,908 --> 00:06:04,565 To je skvlý tip, ale ne, Shakespeare nepsal romány. 85 00:06:05,569 --> 00:06:06,579 Nkdo dalaí? 86 00:06:07,618 --> 00:06:08,803 Hm? 87 00:06:09,631 --> 00:06:11,290 Autorem... 88 00:06:14,865 --> 00:06:15,959 ... byl Charles Dickens. 89 00:06:17,728 --> 00:06:20,482 Nicmén kdybychom se vy a já vydali na hru v shakespearovské éYe, 90 00:06:20,483 --> 00:06:21,772 stálo by nás to tyYi pence. 91 00:06:22,281 --> 00:06:23,252 Doká~ete si to pYedstavit? 92 00:06:23,253 --> 00:06:25,518 Ty pence bychom hodili do kovové krabi ky, 93 00:06:26,007 --> 00:06:27,724 kterou by uvad i zamkli v úYadovn. 94 00:06:28,029 --> 00:06:29,500 A odtud pochází termín...? 95 00:06:29,501 --> 00:06:31,147 DepositáY. Registr. Investice. 96 00:06:31,332 --> 00:06:32,716 Box office <i>(návatvnost)</i> 97 00:06:33,186 --> 00:06:35,408 Zadarmo vám dám jedni ku z ehokoli krom závre né písemky, 98 00:06:35,443 --> 00:06:36,303 pokud to Yeknete správn. 99 00:06:41,593 --> 00:06:43,033 Box office. 100 00:06:45,286 --> 00:06:46,661 Ml by ses nau it zapojovat. 101 00:06:50,229 --> 00:06:51,995 Pro jsi nezvedl ruku? 102 00:06:54,943 --> 00:06:56,560 Xíkají ti u itelov mazánek? 103 00:06:57,163 --> 00:06:58,864 Exot? 104 00:06:59,398 --> 00:07:02,501 Míval jsem obrnu. Ale no tak... obrna? 105 00:07:06,864 --> 00:07:09,040 Slyael jsem, ~es ml minulý rok t~ké období. 106 00:07:09,918 --> 00:07:13,347 Ale Yíká se, ~e kdy~ si první den udláa i jednoho pYítele, 107 00:07:13,348 --> 00:07:14,348 budea v pohod. 108 00:07:14,698 --> 00:07:17,393 Dkuju, pane. Ale pokud bude moj u itel angli tiny jediný pYítel, 109 00:07:17,419 --> 00:07:20,583 kterého si dnes udlám, tak to bude celkem depresivní. 110 00:07:20,618 --> 00:07:22,917 Jo, to chápu. 111 00:07:23,265 --> 00:07:25,117 Nemjte strach, pane Andersone, jsem v pohod. 112 00:07:25,447 --> 00:07:26,832 Díky. 113 00:07:32,511 --> 00:07:35,499 ... s radostí bych na dílny nechodil, ale... 114 00:07:36,490 --> 00:07:38,287 Hej ty prvácká ~ábo! 115 00:07:38,882 --> 00:07:44,274 <i>No, zbývá jeden tisíc tYi sta osmdesát tyYi dní.</i> 116 00:07:44,735 --> 00:07:47,254 <i>Ale te u~ to kone n mo~u nkomu Yíct,</i> 117 00:07:47,255 --> 00:07:49,980 <i>StYední akola je jeat horaí ne~ druhý stupeH.</i> 118 00:07:52,808 --> 00:07:55,817 <i>Pokud by se m na to ptali mí rodi e, nejspía bych jim neYekl pravdu.</i> 119 00:07:55,940 --> 00:08:00,355 <i>Proto~e, nechci, aby si dlali starosti, ~e by se to mohlo zase zhorait.</i> 120 00:08:01,123 --> 00:08:02,260 <i>Pokud by s náma jeat byla teta Helen,</i> 121 00:08:02,307 --> 00:08:03,846 <i>mohl bych si promluvit s ní.</i> 122 00:08:04,057 --> 00:08:05,166 <i>Vím, ~e by rozumla tomu,</i> 123 00:08:05,190 --> 00:08:07,686 <i>~e jsem zároveH aeastný a smutný.</i> 124 00:08:07,721 --> 00:08:10,747 <i>A ~e se stále sna~ím pYijít na to, jak je to mo~né.</i> 125 00:08:11,262 --> 00:08:13,338 <i>Jednoduae doufám, ~e si brzo najdu kamarády.</i> 126 00:08:14,575 --> 00:08:16,510 <i>S láskou nav~dy, Charlie.</i> 127 00:08:17,961 --> 00:08:20,263 Charlie, no tak. 128 00:08:19,633 --> 00:08:23,824 Hm, to kuYe na paprice je vynikající. 129 00:08:23,859 --> 00:08:26,405 Díky, Dereku, je Charlieho oblíbené. 130 00:08:26,406 --> 00:08:27,933 Byl trochu nervózní ze za átku stYední akoly, 131 00:08:27,963 --> 00:08:29,404 tak jsem to udlala pro nj. 132 00:08:29,777 --> 00:08:31,938 A te se cítía trochu hloup, ~es byl nervózní, ~e jo, aampióne? 133 00:08:32,676 --> 00:08:34,550 Ano, pane, cítím. 134 00:08:34,891 --> 00:08:35,572 Xíkal jsem ti to. 135 00:08:36,065 --> 00:08:38,366 Uka~ jim svoj úsmv a bu sám sebou. 136 00:08:38,401 --> 00:08:41,017 Takhle si- Udláa kamarády ve skute ném svt. 137 00:08:41,052 --> 00:08:42,340 Koledujea si o malér. 138 00:08:42,641 --> 00:08:46,943 Prvák je t~ký, ale potom se fakt najdea. 139 00:08:52,202 --> 00:08:53,586 Díky, Dereku. 140 00:08:53,993 --> 00:08:56,497 Myslím, ~e bys mohl být na Dereka trochu milejaí. 141 00:08:56,532 --> 00:08:59,002 PromiH, ale ten kluk je posera, nemo~u ho vystát. 142 00:09:00,509 --> 00:09:01,570 Doufám, ~e se ti bude líbit ta kazeta, 143 00:09:01,591 --> 00:09:02,687 co jsem pro tebe nahrál. Bude. 144 00:09:03,003 --> 00:09:05,557 Obal je ru n nabarvený. Wow, no ne. 145 00:09:10,387 --> 00:09:12,149 Hele, Charlie, chcea to? 146 00:09:12,907 --> 00:09:14,459 Vía to ur it? 147 00:09:14,700 --> 00:09:16,259 Dává mi jednu ka~dý týden. 148 00:09:20,302 --> 00:09:23,062 Ahoj, zlato. Tahleta dalaí je mo~ná trochu smutná, 149 00:09:23,097 --> 00:09:25,714 ale pYipomnla mi tvoje o i. 150 00:09:44,520 --> 00:09:46,983 Ty u~ máa hotovou tu esej na Jako zabít ptá ka? 151 00:09:47,004 --> 00:09:48,422 Eh, ne. 152 00:10:56,060 --> 00:10:57,985 DO TOHO, ÁBLOVÉ! 153 00:11:06,546 --> 00:11:07,546 SPRÁVN, DO TOHO, HAWFINE! 154 00:11:08,234 --> 00:11:09,528 Ahoj, Nici. Ahoj, Nici. 155 00:11:09,563 --> 00:11:11,563 Vyli~te mi, vy panenský zástavy! 156 00:11:12,118 --> 00:11:13,269 Vyli~te mi. 157 00:11:29,370 --> 00:11:30,795 Hej, Patricku. 158 00:11:32,079 --> 00:11:34,344 au, ty jsi se mnou na dílnách, ~e jo? 159 00:11:34,479 --> 00:11:35,855 Jak to jde s hodinama? 160 00:11:36,052 --> 00:11:37,836 Moj táta je dlá za m. 161 00:11:37,837 --> 00:11:40,423 Jasný, moje vypadají jako lo. 162 00:11:40,847 --> 00:11:43,096 Chcea si sem sednout nebo ekáa na svý pYátele? 163 00:11:43,131 --> 00:11:44,334 Ou, ne, ne, pYisednu si. 164 00:11:47,909 --> 00:11:49,836 Dík za to, ~e mi neYíkáa Nici, mimochodem. 165 00:11:49,871 --> 00:11:51,125 Je to nekone ná no ní mora. 166 00:11:51,160 --> 00:11:54,456 A tihle blbci si fakt myslí, ~e jsou originální. 167 00:11:55,857 --> 00:11:59,136 Tak~e... máa rád fotbal? Miluju ho. Miluju fotbal. 168 00:11:59,171 --> 00:12:00,160 To mo~ná budea znát mého bráchu. 169 00:12:00,454 --> 00:12:01,691 Ahoj, Sam. 170 00:12:02,207 --> 00:12:05,993 Otázka; mohly by zdejaí záchody být jeat odpudivjaí? 171 00:12:05,994 --> 00:12:08,284 Hm, ano. Xíkají jim pánský záchod. 172 00:12:09,328 --> 00:12:11,259 Kone n jsem odchytla Boba. 173 00:12:11,294 --> 00:12:12,717 Ve írek? 174 00:12:13,421 --> 00:12:17,058 Ne, stále se sna~í ohnout tu servírku z Olive Garden. 175 00:12:17,059 --> 00:12:19,168 Ach, do tohohle salátu on zálivku nikdy nepYidá. 176 00:12:21,618 --> 00:12:22,868 NO TÁK! 177 00:12:25,703 --> 00:12:27,496 Patricku? Jo? 178 00:12:27,497 --> 00:12:28,850 Kdo je tohle? 179 00:12:28,851 --> 00:12:30,736 To je... 180 00:12:30,737 --> 00:12:32,362 Charlie... Kelmeckis. 181 00:12:32,437 --> 00:12:37,139 Kelmeckis! Ani hovno! Tvoje ségra randí s Derekem Culí kem, ~e jo? 182 00:12:37,174 --> 00:12:38,555 Takhle mu Yíkají? 183 00:12:38,556 --> 00:12:40,551 Nechal bys Dereka Culí ka na pokoji?! 184 00:12:40,552 --> 00:12:42,783 Ty sea za tYídního kaapara, Patricku. 185 00:12:42,818 --> 00:12:44,404 Sna~ím se, Sam, sna~ím... 186 00:12:44,936 --> 00:12:46,837 Ráda t poznávám, Charlie, já jsem Sam. 187 00:12:47,669 --> 00:12:50,471 Tak co, Sam, jaký je plán? Jdem dneska ve er k Mary Elizabeth? 188 00:12:50,500 --> 00:12:53,911 Ne, chytli ji, kdy~ Yedila rodi om brandy ledovým ajem. 189 00:12:54,266 --> 00:12:55,547 Pojme prost ke Kingovi. 190 00:12:55,548 --> 00:12:58,406 Ok, po zápase jdeme ke Kingovi, jestli se chcea pYidat. 191 00:13:17,944 --> 00:13:19,499 Máa oblíbenou skupinu? 192 00:13:19,534 --> 00:13:22,570 No, Yekl bych, ~e The Smiths jsou moje nejoblíbenjaí. 193 00:13:22,571 --> 00:13:23,207 Dláa si srandu? 194 00:13:23,362 --> 00:13:24,208 Miluju The Smiths. 195 00:13:24,452 --> 00:13:25,981 Nejlepaí skupina, co se rozpadla. 196 00:13:26,241 --> 00:13:27,419 Jaká je tvoje oblíbená písni ka? 197 00:13:27,430 --> 00:13:30,064 Asleep. Je to z Louder than Bombs. 198 00:13:30,100 --> 00:13:32,572 Slyael jsem to na kazet, kterou nahrál Derek Culí ek. 199 00:13:32,600 --> 00:13:34,499 Ou, tak tohle funguje u spousty z nich. 200 00:13:34,500 --> 00:13:36,174 Mohl bych vám udlat kopii, kdybyste chtli. 201 00:13:36,175 --> 00:13:38,210 A co Eide's? Líbí se ti Eide's, ~e jo? 202 00:13:38,211 --> 00:13:39,802 Jo, jasn, jsou skvlí. 203 00:13:39,803 --> 00:13:42,191 Ne ta kapela, Charlie. Je to obchod s nahrávkama 204 00:13:42,212 --> 00:13:43,070 v centru. 205 00:13:43,105 --> 00:13:44,957 Na vinylu zní vci mnohem líp. 206 00:13:45,030 --> 00:13:46,132 Vía, býval jsem populární, 207 00:13:46,153 --> 00:13:47,715 ne~ mi Sam ukázala její fajn hudbu. 208 00:13:47,875 --> 00:13:48,657 Tak~e by ses ml mít na pozoru, 209 00:13:48,870 --> 00:13:50,520 nav~dy ti zruinuje ~ivot. 210 00:13:50,768 --> 00:13:52,198 To je v poho. 211 00:13:52,199 --> 00:13:54,525 - au, Nici. - Nazdar, Nici. 212 00:13:54,526 --> 00:13:58,287 U~ toho nechte, Je~ííai! Takovej pYedpotopní vtip! 213 00:13:58,288 --> 00:13:59,576 Je konec. 214 00:13:59,577 --> 00:14:01,780 Tak~e co budea dlat, a~ odsud vypadnea? 215 00:14:02,070 --> 00:14:04,258 No, moje teta Helen Yíkala, ~e bych ml být spisovatel, ale... 216 00:14:05,156 --> 00:14:06,907 ... nevím, o em bych psal. 217 00:14:06,908 --> 00:14:08,052 Mohl bys psát o nás. 218 00:14:08,206 --> 00:14:11,744 Jo! Nazvi to `ttka a Sokol, 219 00:14:11,780 --> 00:14:13,579 Yeaili bysme zlo iny. 220 00:14:13,580 --> 00:14:15,700 Vypadáte spolu fakt aeastn, lidi, 221 00:14:15,721 --> 00:14:17,476 jak dlouho u~ spolu chodíte? 222 00:14:20,332 --> 00:14:23,268 Není to moj kluk, je to moj nevlastní brácha. 223 00:14:23,539 --> 00:14:25,717 Moje máma kone n opustila mýho nemo~nýho tátu 224 00:14:25,740 --> 00:14:28,030 a vzala si jeho hodnýho tátu, kdy~ jsme se sem pYesthovali. 225 00:14:28,270 --> 00:14:29,632 Ale není v tom ironie nebo tak nco, 226 00:14:29,633 --> 00:14:30,643 nenech se zmýlit. 227 00:14:30,709 --> 00:14:31,669 Absolutn ne. 228 00:14:31,891 --> 00:14:35,713 Charlie, nejsem bulimi ka, jsem bulimistka. 229 00:14:36,090 --> 00:14:38,177 Já, omlouvám se, netuaím, co to je. 230 00:14:38,178 --> 00:14:39,849 Prost fakt vYí v bulimii. 231 00:14:39,850 --> 00:14:41,634 Miluju bulimii. 232 00:14:46,982 --> 00:14:48,606 Hej, dík ~es to zaplatil, Charlie. 233 00:14:48,641 --> 00:14:52,715 V pohod. Dík, za svezení, lidi, mo~ná na sebe natrefíme ve akole. 234 00:14:53,498 --> 00:14:55,719 Bo~e, mo~ea to ztlumit? Kvoli tob ohluchnem. 235 00:14:55,720 --> 00:14:58,086 Tak ae! Tohle je rock 'n' roll. 236 00:14:58,831 --> 00:15:00,632 Mj se, Charlie. Ahoj, Charlie. 237 00:15:00,667 --> 00:15:02,055 Ok, mjte se! 238 00:15:13,924 --> 00:15:15,769 Tvoje máma Yíká: Necho s Candace na Columbijskou. 239 00:15:15,790 --> 00:15:17,202 Necho na Columbijskou. `aaa, zmlkni! 240 00:15:17,582 --> 00:15:19,113 To chcea být napoYád mamin in mazánek, Dereku? 241 00:15:19,582 --> 00:15:20,905 Já nejsem mamin in mazánek. 242 00:15:20,906 --> 00:15:22,566 Sea! Proto~e poka~dé, kdy~ jdu k tob domo... 243 00:15:22,580 --> 00:15:24,079 ... úpln poka~dé. 244 00:15:24,126 --> 00:15:25,714 Sklapni, Candace! ... A ty tam prost stojía 245 00:15:25,880 --> 00:15:28,333 jak malá fenka, co si Yíká... 246 00:15:30,249 --> 00:15:32,258 Charlie, já... já... jen prost b~, já to zvládnu. 247 00:15:32,787 --> 00:15:34,595 Jenom... jen nevzbu mámu s tátou. 248 00:16:03,152 --> 00:16:05,576 Hele! Kouknte, kdo pYiael. 249 00:16:06,611 --> 00:16:08,590 Vítej doma, teto Helen! 250 00:16:08,625 --> 00:16:12,891 Podívejme na vás, lidi ky... Tak hezky jste se oblekli. 251 00:16:21,611 --> 00:16:22,555 Candace? 252 00:16:24,858 --> 00:16:26,204 Co to dláa? 253 00:16:28,122 --> 00:16:29,428 Koukni, vyprovokovala jsem ho. 254 00:16:30,609 --> 00:16:31,635 Vidls to. 255 00:16:31,670 --> 00:16:34,103 Nikdy pYedtím m neuhodil a slibuju ti, 256 00:16:34,130 --> 00:16:35,976 ~e u~ m nikdy znovu neuhodí. 257 00:16:36,349 --> 00:16:38,969 Jo, jako kluci tety Helen? 258 00:16:42,839 --> 00:16:45,605 Charlie, tohle je Derek Culí ek. 259 00:16:46,494 --> 00:16:47,631 Toho zvládnu. 260 00:16:50,103 --> 00:16:51,205 VYía mi? 261 00:16:54,365 --> 00:16:56,604 Prosím t, neYíkej to mám a tátovi. 262 00:17:11,248 --> 00:17:12,897 ABSOLVENTSKÝ PLES 263 00:17:36,999 --> 00:17:39,505 Oh, Bo~e, hrajou sluanou muziku. 264 00:17:39,540 --> 00:17:42,234 Do hajzlu, do hajzlu, to jo, hrajou sluanou muziku. 265 00:17:42,269 --> 00:17:43,329 Obýváková sestava? 266 00:17:43,552 --> 00:17:45,538 Obýváková sestava. 267 00:17:46,057 --> 00:17:46,997 Ano! 268 00:17:48,224 --> 00:17:49,391 Na stranu! 269 00:17:50,092 --> 00:17:52,631 Z cesty! Z cesty! 270 00:19:25,024 --> 00:19:26,077 Bo~e, to je zima! 271 00:19:26,112 --> 00:19:28,112 Vaak jsi mla na sob ten hYejivý kostýmek. 272 00:19:28,133 --> 00:19:29,399 Nesedí mi k tob, ~e chcea být originální, 273 00:19:29,415 --> 00:19:30,400 mla bys být v teple. 274 00:19:30,632 --> 00:19:32,901 Polib mi, kravaeáku z Tenessee. 275 00:19:32,902 --> 00:19:34,450 Hej... jste si jistí, ~e je ok, kdy~ tam budu? 276 00:19:34,485 --> 00:19:36,182 Jo, v pohod, Charlie, jen si pamatuj, 277 00:19:36,200 --> 00:19:37,679 Bob není paranoidní. 278 00:19:38,095 --> 00:19:39,372 Je citlivý. 279 00:19:39,373 --> 00:19:40,479 Sam! 280 00:19:40,514 --> 00:19:44,642 Ta servírka... z Olive Garden byla nehorázná akádlivka. 281 00:19:45,477 --> 00:19:46,566 Vezmea si m ty? 282 00:19:46,959 --> 00:19:48,536 Jen s Patrickovým po~ehnáním. 283 00:19:48,666 --> 00:19:49,373 Patricku! 284 00:19:49,475 --> 00:19:52,709 Sea beznadjnej zhulenec navatvující kulináYský institut. 285 00:19:52,710 --> 00:19:55,830 Tak~e na tohle ti odpovím ne , ale dobrý pokus. Charlie? 286 00:19:55,831 --> 00:19:57,848 Dostals m. 287 00:20:05,392 --> 00:20:09,976 No, Charlie, tohle... je flám. 288 00:20:18,946 --> 00:20:20,912 Takhle vypadá zábava. 289 00:20:22,305 --> 00:20:24,205 PYipravenej seznámit se s nejakýma zoufalýma ~enskýma? 290 00:20:24,553 --> 00:20:25,417 Tady, sedni si. 291 00:20:25,931 --> 00:20:26,797 Hele, dámy... 292 00:20:27,667 --> 00:20:29,229 ... seznamte se s Charliem. 293 00:20:30,978 --> 00:20:31,484 Ahoj. 294 00:20:31,519 --> 00:20:32,709 Seznam se s dámami. 295 00:20:32,710 --> 00:20:33,201 Ahoj. Nazdar. 296 00:20:33,222 --> 00:20:34,464 Mary Elizabeth. Alice. 297 00:20:34,499 --> 00:20:36,093 Rád vás poznávám. 298 00:20:36,094 --> 00:20:37,640 Tohle je Charlieho úpln první flám. 299 00:20:37,641 --> 00:20:42,502 Tak~e o ekávám pknou, duchaplnou, laskavou kuYbu od obou z vás. 300 00:20:42,537 --> 00:20:43,563 Patricku, ty sea takovej kokot. 301 00:20:43,667 --> 00:20:44,589 Kam jste sakra odeali? 302 00:20:44,624 --> 00:20:46,921 Tancování byla trochu nuda, nezdá se ti? 303 00:20:46,956 --> 00:20:49,265 Ty sea tak sobecká, hledali jsme t vaude, 304 00:20:49,266 --> 00:20:50,148 mohla jsi to nkomu Yíct. 305 00:20:50,183 --> 00:20:51,805 Nepla mi tu. 306 00:20:51,806 --> 00:20:55,375 Jakto, ~es tak zesobe tla od té doby, co je z tebe buddhistka? 307 00:20:55,376 --> 00:20:56,345 Hádám, ~e atstí. 308 00:20:56,380 --> 00:20:57,981 Ne, myslím, ~e dláa nco apatn. 309 00:20:58,016 --> 00:20:59,842 Hmmm, nebo nco hrozn dobrého. 310 00:20:59,843 --> 00:21:00,630 Jo, tak~e. Hej! 311 00:21:00,631 --> 00:21:03,071 Kouknte, kdo pYiael. 312 00:21:05,709 --> 00:21:06,484 Není to Brad Hays? 313 00:21:06,519 --> 00:21:08,658 Jo, ob as sem chodí. 314 00:21:08,897 --> 00:21:10,315 Ale to je populární kluk. 315 00:21:10,793 --> 00:21:12,776 Co jsme potom my? 316 00:21:13,575 --> 00:21:16,998 Ou, Charlie, vypadáa, ~e by sis dal buchtu. 317 00:21:17,642 --> 00:21:18,676 Díky. 318 00:21:19,226 --> 00:21:21,410 Byl jsem na tom plese tak hladový, ~e jsem chtl ke Kingovi, 319 00:21:22,642 --> 00:21:23,899 ale ve skute nosti jsem na to neml as. 320 00:21:24,601 --> 00:21:25,393 Díky. 321 00:21:39,240 --> 00:21:40,914 Lidi, u~ jste si aáhli na ten koberec? 322 00:21:41,415 --> 00:21:43,569 Ten koberec je fakt zatracen dobrej. 323 00:21:50,447 --> 00:21:52,483 Charlie, Charlie, co si myslía o stYední? 324 00:21:52,518 --> 00:21:54,008 O stYední? 325 00:21:54,277 --> 00:21:56,225 Krávovina. 326 00:21:56,592 --> 00:21:58,549 Jídeln se Yíká stYedisko vý~ivy, 327 00:21:58,584 --> 00:22:02,020 lidi nosí svý ko~ený bundy, i kdy~ je venku 90 stupHo. 328 00:22:02,055 --> 00:22:05,214 A pro dávají ko~ené bundy pochodovým kapelám? 329 00:22:05,591 --> 00:22:07,008 Není to sport. 330 00:22:07,932 --> 00:22:08,991 Vaichni to víme. 331 00:22:09,414 --> 00:22:10,733 Ten kluk je aílenej. 332 00:22:11,931 --> 00:22:13,646 Mary Elizabeth, myslím, ~e budea opravdu litovat tohohle, 333 00:22:13,667 --> 00:22:14,647 vaak vía... 334 00:22:14,916 --> 00:22:17,445 ... sestYihu, a~ se podíváa na staré fotky. 335 00:22:20,432 --> 00:22:22,690 Fakt se omlouvám, uvnitY mojí hlavy to znlo jako kompliment. 336 00:22:22,725 --> 00:22:24,419 Bo~e! Je to vcelku pravda. 337 00:22:24,454 --> 00:22:25,826 Zmlkni! 338 00:22:28,120 --> 00:22:29,831 Bobe, tys ho zkouYil? 339 00:22:29,866 --> 00:22:32,462 No tak, Sam, líbí se mu to, jen se na nj koukni. 340 00:22:32,656 --> 00:22:35,208 Jak se cítía, Charlie? 341 00:22:36,326 --> 00:22:37,989 Te bych si fakt dal milkshake. 342 00:22:46,760 --> 00:22:48,076 Sam... 343 00:22:50,754 --> 00:22:53,704 ... máa tak pYekrásné hndé o i. 344 00:22:53,794 --> 00:22:56,546 pYekrásné tak, ~e si zaslou~í, aby se kolem nich hodn nadlalo. 345 00:22:56,581 --> 00:22:57,541 Vía, co tím myslím? 346 00:22:59,789 --> 00:23:03,255 Fajn, Charlie, dovol mi udlat ten milkshake. 347 00:23:04,035 --> 00:23:06,907 Hm, takový velký slovo, milkshake. 348 00:23:06,942 --> 00:23:09,257 Je to jako kdy~ Yíkáa svoje jméno 349 00:23:09,278 --> 00:23:10,928 poYád a poYád dokola pYed zrcadlem 350 00:23:11,273 --> 00:23:13,308 a po chvilce to za ne znít aílen. 351 00:23:13,343 --> 00:23:15,608 Hádám tedy, ~es nikdy pYedtím zkouYený nebyl. 352 00:23:15,643 --> 00:23:17,375 Ne, ne, ne... 353 00:23:18,290 --> 00:23:20,805 Moj nejlepaí kámoa Michael, ml tátu velkýho pijana, 354 00:23:20,830 --> 00:23:22,660 tak~e vaechny tady ty vci nesnáael. 355 00:23:23,796 --> 00:23:24,692 Ve írky taky. 356 00:23:24,957 --> 00:23:26,199 Kde je Michael dneska? 357 00:23:26,624 --> 00:23:28,551 Loni v kvtnu se zastYelil. 358 00:23:33,735 --> 00:23:36,372 Tak trochu si pYeju, aby zanechal dopis. Vía, co myslím? 359 00:23:44,117 --> 00:23:45,370 Kde je tady koupelna? 360 00:23:47,086 --> 00:23:49,231 Je to po schodech nahoru. Díky, Sam... 361 00:23:49,769 --> 00:23:51,128 ... jsi fakt milá. 362 00:24:04,500 --> 00:24:05,602 Charlie. 363 00:24:08,713 --> 00:24:10,426 Divný. 364 00:24:14,956 --> 00:24:15,603 Ou. 365 00:24:17,344 --> 00:24:18,700 Charlie... 366 00:24:21,323 --> 00:24:23,012 Co to bylo za kluka? V klidu... 367 00:24:23,320 --> 00:24:25,897 ... v klidu, je to moj kámoa. 368 00:24:25,900 --> 00:24:26,600 ZostaH tu. 369 00:24:26,601 --> 00:24:27,997 Nic jsem nevidl. 370 00:24:28,032 --> 00:24:31,140 Vím, ~es nco vidl, ale to je v klidu. 371 00:24:32,177 --> 00:24:33,714 Dobrá, poslouchej. 372 00:24:34,814 --> 00:24:36,428 Brad nechce, aby to kdokoli vdl. 373 00:24:38,331 --> 00:24:39,914 Po kat... 374 00:24:40,152 --> 00:24:42,978 Ty sea vyhulenej? Jak buchta. 375 00:24:44,066 --> 00:24:45,094 To Yíkal Bob. 376 00:24:45,148 --> 00:24:48,307 A taky ~e erná ko ka nosí smolu, proto~e si nás najde. 377 00:24:48,308 --> 00:24:50,922 A vaichni se smáli, ale nevím, co je na tom vtipného. 378 00:24:51,443 --> 00:24:53,494 Ok, Charlie... 379 00:24:53,858 --> 00:24:55,050 ... poslouchej... 380 00:24:56,221 --> 00:24:58,565 PotYebuju, abys mi slíbil, 381 00:24:59,065 --> 00:25:01,890 ~e nikomu o mn a Bradovi nic neYeknea. 382 00:25:03,752 --> 00:25:05,574 Ok? Tohle musí být naae malé tajemství. 383 00:25:06,118 --> 00:25:07,771 Naae malé tajemství. 384 00:25:08,106 --> 00:25:09,388 Dohodnuto. 385 00:25:10,057 --> 00:25:12,928 Ok, díky. 386 00:25:13,150 --> 00:25:14,433 Promluvíme si pozdji. 387 00:25:16,872 --> 00:25:18,373 Taím se na ten velkej rozhovor. 388 00:25:24,828 --> 00:25:27,331 Není to ten nejlepaí milkshake vobec, Alice? 389 00:25:27,708 --> 00:25:29,151 Je dokonce lepaí ne~ ten první. 390 00:25:35,419 --> 00:25:37,983 Charlie mi práv Yekl, ~e se jeho nejlepaí kamarád zastYelil. 391 00:25:41,200 --> 00:25:43,364 Nemyslím, ~e má njaké pYátele. 392 00:25:50,704 --> 00:25:53,699 Hej, vy tam! Vaichni. 393 00:25:55,762 --> 00:25:57,004 Vaichni. 394 00:25:58,730 --> 00:26:00,423 Pozvednme své íae k Charliemu. 395 00:26:02,563 --> 00:26:04,636 Co jsem provedl? Neprovedls nic. 396 00:26:05,675 --> 00:26:07,870 Chceme si jen pYipít na naaeho nového kamaráda. 397 00:26:07,905 --> 00:26:09,581 Vnímáa vci... 398 00:26:09,662 --> 00:26:11,815 ... a rozumía jim. 399 00:26:12,533 --> 00:26:14,235 Sea ekanka. 400 00:26:17,676 --> 00:26:19,219 Co je? Co se stalo? 401 00:26:20,536 --> 00:26:22,369 Nemyslel jsem si, ~e si m nkdo vaimne. 402 00:26:25,812 --> 00:26:28,912 No, nemysleli jsme si, ~e se tu dá potkat jeat nkdo fajn. 403 00:26:28,952 --> 00:26:31,577 Tak~e pojme, vaichni... 404 00:26:33,831 --> 00:26:36,305 ... na Charlieho. Na Charlieho. 405 00:26:40,726 --> 00:26:43,389 Vítej na ostrov odvr~ených hra ek. 406 00:26:53,522 --> 00:26:56,800 Ó, moj Bo~e, co je to za písni ku? Pravdu? Vobec nemám tuaení. 407 00:26:57,226 --> 00:26:58,608 Slyaels to u~? 408 00:26:59,428 --> 00:27:00,398 Nikdy. 409 00:27:02,120 --> 00:27:04,207 Patricku, musíme jet pYes tunel. 410 00:27:04,518 --> 00:27:07,089 Sam, je zima. Patricku, to je perfektní písni ka! 411 00:27:07,124 --> 00:27:09,183 Ne, mámovskej Patrick Yíká ne. 412 00:27:09,226 --> 00:27:12,508 Patricku, to je Sam, mluví s tebou Sam, 413 00:27:12,539 --> 00:27:13,509 prosím t, abys m zavezl- 414 00:27:13,468 --> 00:27:15,537 DobYe! Chápu! 415 00:27:18,268 --> 00:27:19,334 Co to dlá? 416 00:27:19,616 --> 00:27:21,674 Áh, neboj, dlá to poYád. 417 00:27:25,762 --> 00:27:27,054 Zesil to. 418 00:27:27,531 --> 00:27:29,841 Máte to mít, Vaae Výsosti. 419 00:28:08,850 --> 00:28:09,942 Co? 420 00:28:11,624 --> 00:28:12,912 Cítím se, jako bych neml neml konec. 421 00:28:29,916 --> 00:28:31,049 <i>Milý pYíteli,</i> 422 00:28:32,988 --> 00:28:34,574 <i>omlouvám se, ~e jsem njakou dobu nenapsal,</i> 423 00:28:34,594 --> 00:28:36,575 <i>ale hrozn jsem se sna~il nebýt bYídil.</i> 424 00:28:39,026 --> 00:28:41,224 <i>NapYíklad se sna~ím zapojovat tím,</i> 425 00:28:41,225 --> 00:28:43,876 <i>~e poslouchám Saminu sbírku velkých rockových balad</i> 426 00:28:43,900 --> 00:28:44,877 <i>a myslím na lásku.</i> 427 00:28:47,461 --> 00:28:49,753 <i>Sam Yíká, ~e jsou chytlavé a brilantní.</i> 428 00:28:49,754 --> 00:28:51,013 <i>Naprosto souhlasím.</i> 429 00:28:55,221 --> 00:28:59,220 <i>Taky píau eseje a tu kní~ky navíc mimo hodiny.</i> 430 00:28:59,221 --> 00:29:01,749 <i>Jak se ukázalo, pan Anderson je spisovatel.</i> 431 00:29:02,256 --> 00:29:04,226 <i>Jednou dokonce napsal hru, kterou hráli v New Yorku,</i> 432 00:29:04,257 --> 00:29:06,239 <i>co~ mi pYijde opravdu impozantní.</i> 433 00:29:07,905 --> 00:29:10,459 <i>On a jeho ~ena se tam mo~ná vrátí, a~ skon í rok.</i> 434 00:29:11,701 --> 00:29:14,055 <i>Vím, ~e je to sobecké, ale opravdu doufám, ~e ne.</i> 435 00:29:16,084 --> 00:29:17,526 <i>Moje oblíbená doba je te obd,</i> 436 00:29:17,556 --> 00:29:19,412 <i>proto~e mo~u vidt Sam a Patricka.</i> 437 00:29:20,470 --> 00:29:23,296 <i> as trávíme prací na fanouakovském plátku Mary Elizabeth</i> 438 00:29:23,331 --> 00:29:25,586 <i>o hudb a Rocky Horror Picture Show.</i> 439 00:29:26,043 --> 00:29:27,274 <i>Jmenuje se to Punk Rocky.</i> 440 00:29:28,020 --> 00:29:29,877 <i>Mary Elizabeth je hrozn zajímavá,</i> 441 00:29:29,890 --> 00:29:32,568 <i>proto~e je to buddhistka a punkerka.</i> 442 00:29:32,597 --> 00:29:34,474 <i>Ale z njakého dovodu se v~dycky chová</i> 443 00:29:34,500 --> 00:29:36,652 <i>jako moj otec na konci dlouhého dne.</i> 444 00:29:37,487 --> 00:29:39,632 <i>Její nejlepaí kamarádka Alice miluje upíry</i> 445 00:29:39,633 --> 00:29:40,889 <i>a chce jít na filmovou akolu.</i> 446 00:29:41,376 --> 00:29:43,459 <i>Taky krade d~íny z obchoáku.</i> 447 00:29:43,460 --> 00:29:45,958 <i>Netuaím pro , proto~e její rodina je bohatá,</i> 448 00:29:46,000 --> 00:29:48,114 <i>ale sna~ím se nesoudit.</i> 449 00:29:48,198 --> 00:29:49,713 <i>Obzvláae od té doby, co vím,</i> 450 00:29:49,744 --> 00:29:51,657 <i>jak vaichni minulý rok stáli pYi Patrickovi.</i> 451 00:29:52,251 --> 00:29:54,315 <i>Patrickovi se nikdy nezamlouvalo chovat se vá~n,</i> 452 00:29:54,350 --> 00:29:56,648 <i>tak~e mi chvíli trvalo, ne~ jsem pochopil, co se stalo.</i> 453 00:29:57,652 --> 00:30:02,516 <i>Kdy~ byl Patrick v prváku, za al tajn o víkendech vídávat Brada.</i> 454 00:30:02,551 --> 00:30:04,413 <i>Myslím, ~e to bylo nesmírn t~ké, proto~e Brad se musel</i> 455 00:30:04,444 --> 00:30:06,934 <i>opít poka~dé, kdy~ se spolu poflakovali.</i> 456 00:30:07,774 --> 00:30:09,785 <i>A Brad v pondlí ve akole Yíkával:</i> 457 00:30:09,815 --> 00:30:12,759 <i> Kámo, byl jsem tak zni enej, ~e si nic nepamatuju. </i> 458 00:30:13,691 --> 00:30:15,504 <i>Takhle to alo sedm msíco.</i> 459 00:30:16,527 --> 00:30:19,970 <i>Kdy~ k tomu kone n doalo, Yekl Brad Patrickovi, ~e ho miluje.</i> 460 00:30:20,200 --> 00:30:21,857 <i>Potom za al bre et.</i> 461 00:30:22,565 --> 00:30:23,792 <i>Nehled na to, co Patrick dlal,</i> 462 00:30:24,097 --> 00:30:26,315 <i>Brad poYád Yíkal, ~e by ho jeho táta zabil.</i> 463 00:30:27,063 --> 00:30:28,313 <i>A Yekl by, ~e pojde do pekla.</i> 464 00:30:29,861 --> 00:30:32,727 <i>Patrick byl nakonec schopný pomoct Bradovi, aby byl stYízlivý.</i> 465 00:30:33,503 --> 00:30:35,721 <i>Zeptal jsem se Patricka, jestli se cítí smutn,</i> 466 00:30:35,751 --> 00:30:38,221 <i>kdy~ to stále musí dr~et v tajnosti.</i> 467 00:30:38,284 --> 00:30:41,525 <i>A on Yekl, ~e ne, proto~e, alespoH se te Brad</i> 468 00:30:41,565 --> 00:30:43,287 <i>nemusí opíjet, aby ho miloval.</i> 469 00:30:45,052 --> 00:30:46,814 <i>Myslím, ~e rozumím, proto~e...</i> 470 00:30:47,014 --> 00:30:48,504 <i>... mám opravdu rád Sam.</i> 471 00:30:48,582 --> 00:30:51,072 <i>Zeptal jsem se na ni svojí sestry</i> 472 00:30:51,073 --> 00:30:53,224 <i>a ta Yíkala, ~e kdy~ byla Sam prva ka,</i> 473 00:30:53,376 --> 00:30:56,883 <i>vyaaí ro níky byly zvyklé ji na ve írcích opíjet.</i> 474 00:30:56,884 --> 00:30:58,820 <i>Hádám, ~e mla vhlas.</i> 475 00:30:58,821 --> 00:30:59,839 <i>Ale je mi to jedno.</i> 476 00:31:00,685 --> 00:31:02,621 <i>Nesnáael bych ji, kdyby m soudila podle toho,</i> 477 00:31:02,651 --> 00:31:03,949 <i>jaký jsem bývával já.</i> 478 00:31:05,136 --> 00:31:08,335 <i>Tak~e te nahrávám kazety, aby vdla, jak se cítím.</i> 479 00:31:10,274 --> 00:31:12,028 Ou, do prdele. 480 00:31:12,029 --> 00:31:13,031 CÉ! CÉ! 481 00:31:13,032 --> 00:31:14,574 CHCI SLY`ET KÁ! KÁ! 482 00:31:14,575 --> 00:31:16,485 CHCI SLY`ET YPSILON! YPSILON! 483 00:31:16,486 --> 00:31:18,840 JAK ZNÍ TO KOUZLO??? ROCKY! 484 00:31:18,841 --> 00:31:21,126 NESLY`ÍM VÁS! ROCKY! 485 00:31:21,127 --> 00:31:23,504 JE`T JEDNOU. ROCKY! 486 00:31:44,568 --> 00:31:48,682 <i>S Fae Wray, copak se stalo?</i> 487 00:31:49,738 --> 00:31:55,870 <i>Té kYehotince, její~ tlo saténem se epýYilo.</i> 488 00:31:57,545 --> 00:32:01,792 <i>Kdy~ k jejímu stehnu pYilnul aat,</i> 489 00:32:01,977 --> 00:32:07,787 <i>jak já za al jsem lkát.</i> 490 00:32:08,569 --> 00:32:16,483 <i>Neboe zrovna tak mn obléci se zachtlo.</i> 491 00:32:17,112 --> 00:32:23,914 <i>Odevzdej se irým po~itkom.</i> 492 00:32:24,234 --> 00:32:31,396 <i>Plav se hYejivými vodami tlesných hYícho.</i> 493 00:32:31,751 --> 00:32:38,366 <i>Erotické mory vymykající se vaem mYítkom.</i> 494 00:32:38,620 --> 00:32:46,315 <i>A smyslné snní bude nav~dy patYit k tvým zá~itkom.</i> 495 00:32:46,988 --> 00:32:51,492 <i>Co~pak to nevidía?</i> 496 00:33:01,916 --> 00:33:04,910 <i>To vaak nesmí se jen zdát.</i> 497 00:33:06,203 --> 00:33:09,013 <i>Musía se tím stát.</i> 498 00:33:12,662 --> 00:33:15,820 Ten obrázek je ú~asný, Craigu, cos na nj pou~il? 499 00:33:15,821 --> 00:33:20,506 Jo, jasný, díky. Barevný film, ale ernobílý papír na vyvolání. 500 00:33:20,507 --> 00:33:24,354 Moj profesor mi dal á ko, ale ze apatných dovodo. 501 00:33:24,389 --> 00:33:25,895 Vtaina z nich jsou idioti. 502 00:33:26,287 --> 00:33:28,190 A~ se dostanea na výaku, budea vdt, co tím myslím. 503 00:33:28,565 --> 00:33:30,563 Jak ti dopadly pYedb~né testy, mimochodem? 504 00:33:30,564 --> 00:33:33,270 1150. Myslím, ~e na Newyorkskou se dostanu. 505 00:33:33,430 --> 00:33:34,732 Jo, to doufám. 506 00:33:34,767 --> 00:33:37,834 1490, Harvard. Máa to. 507 00:33:40,453 --> 00:33:45,389 Tak~e... jsi v pohod? Jo... jo. 508 00:33:46,298 --> 00:33:48,587 Ale dostala jsem výsledky svých pYedb~ných testo... 509 00:33:49,763 --> 00:33:50,628 ... jejda. 510 00:33:50,844 --> 00:33:52,923 Hele, mo~ea je napsat znovu. 511 00:33:54,109 --> 00:33:56,480 Jo, to já jen, ~e jestli chci být v Penn State na hlavním kampusu 512 00:33:56,580 --> 00:33:57,934 musím si vést o hodn líp. 513 00:33:58,549 --> 00:34:02,519 Ké~ bych se jenom v prváku u ila. 514 00:34:02,520 --> 00:34:04,066 Mla jsem v tom tak trochu chaos. 515 00:34:06,223 --> 00:34:08,286 Pomo~u ti s u ením na pYíatí msíc. 516 00:34:08,287 --> 00:34:09,489 Opravdu? Jo, jasn. 517 00:34:12,560 --> 00:34:14,091 Dík, Charlie. 518 00:34:26,477 --> 00:34:27,664 Co je to? 519 00:34:28,170 --> 00:34:30,604 Jenom kazeta, co jsem nahrál, nic velkýho. 520 00:34:31,095 --> 00:34:33,626 Mí rodi e mají dobrý stereo, tak~e... 521 00:34:34,909 --> 00:34:37,162 Vaechno se to to í kolem té noci v tunelu. 522 00:34:37,179 --> 00:34:39,748 Nemohl jsem najít tu písni ku, kterou jsem slyaeli, 523 00:34:39,778 --> 00:34:41,630 ale poYád ji hledám, tak~e tak... 524 00:34:42,795 --> 00:34:43,657 To je v pohod. 525 00:34:45,128 --> 00:34:46,360 Tyhle jsou parádní. 526 00:34:47,525 --> 00:34:51,018 Nick Drake? The Shaggs? 527 00:34:51,914 --> 00:34:55,023 Máa... fakt dobrý vkus, Charlie. 528 00:34:55,024 --> 00:34:56,026 Opravdu? 529 00:34:56,424 --> 00:34:59,386 Jo, o hodn lepaí, ne~ já, kdy~ jsem byla v prváku. 530 00:34:59,387 --> 00:35:01,374 Poslouchala jsem nejhoraí tyYicítku v ~ebYí ku. 531 00:35:01,475 --> 00:35:01,700 To ne. 532 00:35:01,954 --> 00:35:02,956 Jo, poslouchala. 533 00:35:05,111 --> 00:35:06,373 Kdy~ jsem uslyaela tuhletu starou písni ku... 534 00:35:08,605 --> 00:35:10,368 ... Pearly Dew Drops Drop... 535 00:35:10,369 --> 00:35:13,524 ... myslela jsem si, ~e jednoho dne na výace budu nkde na akci 536 00:35:13,525 --> 00:35:14,086 nebo tak nco. 537 00:35:14,584 --> 00:35:17,652 A pak se rozhlídnu a uvidím tuhletu osobu 538 00:35:17,680 --> 00:35:18,653 na druhé stran místnosti. 539 00:35:19,245 --> 00:35:21,599 A od té chvíle budu vdt, 540 00:35:21,620 --> 00:35:23,999 ~e vaechno bude v poYádku. 541 00:35:25,804 --> 00:35:27,117 Vía, co myslím? 542 00:35:29,040 --> 00:35:30,332 Jo. 543 00:35:46,840 --> 00:35:49,458 Doufám, ~e jim to vyjde. Já nevím. 545 00:35:49,475 --> 00:35:52,770 Od jejího posledního pYítele je Craig hodn velký krok kupYedu. To nevím. 547 00:35:52,780 --> 00:35:56,073 Ale nekecej. Kdo by si nepamatoval pana bYídilskýho autoumýva e? 549 00:35:56,088 --> 00:35:59,883 Jenom doufám, ~e si pYed tmahle chlapama pYestane hrát na nevaímavku. 551 00:36:00,306 --> 00:36:04,155 PoYád jí Yíkám: Nenech se sebou zametat. 552 00:36:04,237 --> 00:36:06,315 Ka~dého nezachránía. 553 00:36:08,838 --> 00:36:10,904 Kámo, tvoj mix je nezdrav smutný. 554 00:36:11,420 --> 00:36:14,288 Co takhle nco trochu pozitivnjaího, hm? 555 00:36:16,288 --> 00:36:18,578 Tak~e, Sam Yíkala, ~e chcea být spisovatel. 556 00:36:20,138 --> 00:36:20,987 Jo. 557 00:36:21,094 --> 00:36:23,059 Nepíaea náhodou poezii, Craigu? 558 00:36:25,553 --> 00:36:29,975 Poezie... píae m, chápea? 559 00:36:30,594 --> 00:36:32,374 Trochu to tu nakopnem. 560 00:36:55,721 --> 00:36:57,596 To bylo rychlé. 561 00:36:58,437 --> 00:37:00,244 Chcea dalaí? Jo. 562 00:37:00,680 --> 00:37:01,943 Dobrá. 563 00:37:10,275 --> 00:37:12,163 Pane Andersone? 564 00:37:14,321 --> 00:37:16,485 Mo~u se vás na nco zeptat? Jo. 565 00:37:17,583 --> 00:37:23,336 Pro ... si hodní lidé vybírají k randní apatné lidi? 566 00:37:24,808 --> 00:37:27,212 Mluvía o nkom konkrétním? 567 00:37:33,272 --> 00:37:35,799 PYijímáme lásku, o které si myslíme, ~e nám nále~í. 568 00:37:36,628 --> 00:37:39,317 Mo~eme jim dát vdt, ~e si zaslou~í víc? 569 00:37:39,352 --> 00:37:40,354 Mo~em to zkusit. 570 00:37:59,219 --> 00:38:00,166 Ahoj. Ahoj. 571 00:38:00,200 --> 00:38:01,722 Ahoj, Sam, nevidl jsem t pYicházet. 572 00:38:01,803 --> 00:38:02,723 Jak to jde? 573 00:38:03,211 --> 00:38:05,886 DobYe, chcea za ít se statistikami a pravdpodobností? 574 00:38:05,887 --> 00:38:06,888 Jo, jasn. 575 00:38:06,889 --> 00:38:09,196 Stránka 391. 576 00:38:12,614 --> 00:38:14,368 Chci abys tady... 577 00:38:32,808 --> 00:38:33,611 Tati? 578 00:38:34,606 --> 00:38:36,243 Nedal bys mi 30 dolaro? 579 00:38:36,420 --> 00:38:38,716 20 dolaro. Na co chcea 10 dolaro? 580 00:38:38,751 --> 00:38:40,135 U Sam bude tajný Santa, 581 00:38:40,351 --> 00:38:42,288 je to její nejoblíbenjaí vc na svt, prosím. 582 00:38:45,301 --> 00:38:46,956 DobYe se bav. 583 00:38:48,967 --> 00:38:49,969 Dík. 584 00:39:02,278 --> 00:39:04,736 Charlie, tohle byla moje oblíbená kniha, 585 00:39:04,800 --> 00:39:05,737 kdy~ jsem vyrostal. 586 00:39:05,956 --> 00:39:09,258 Je to moje vydání, ale chci, aby sis ho nechal. 587 00:39:11,018 --> 00:39:12,019 Díky. 588 00:39:12,338 --> 00:39:13,918 U~ij si skvlé váno ní prázdniny. 589 00:39:14,270 --> 00:39:15,626 Vy taky, pane Andersone. 590 00:39:18,789 --> 00:39:20,302 Ty skvrny jsou straané. 591 00:39:23,298 --> 00:39:27,017 To je... dost sluané, Charlie. 592 00:39:33,453 --> 00:39:34,966 To si ze m snad dláa srandu. 593 00:39:34,967 --> 00:39:37,928 Pokud m vyrazíte, budete me tady mít dalaí pololetí. 594 00:39:45,232 --> 00:39:47,417 WOW! TXI MÍNUS! DÁMY A PÁNOVÉ, 595 00:39:47,438 --> 00:39:48,418 JSEM POD PRnMREM. 596 00:39:48,979 --> 00:39:51,312 POD PRnMREM! POD PRnMREM! 597 00:39:51,313 --> 00:39:53,630 Hej, lidi, 1210. Co~e?! 598 00:39:55,731 --> 00:39:59,061 U~ ~ádné pYihláaky! }ádné pYedb~né zkouaky! 599 00:39:59,250 --> 00:40:00,546 Díky, Charlie. 600 00:40:01,472 --> 00:40:06,986 DobYe, dobYe, lidi, mám nkolik páro modrých d~ín. 601 00:40:07,523 --> 00:40:11,170 Tohle je opravdu t~ké, ale budu muset tipnout Alice. 602 00:40:11,171 --> 00:40:15,296 Po kat, lidi... ú tenka! Fakt za n zaplatila. 603 00:40:15,297 --> 00:40:17,453 Neskute né! Jsem tak dojatá! 604 00:40:17,488 --> 00:40:20,162 Kde je Craig? No, jel domo do Connecticutu, 605 00:40:20,163 --> 00:40:21,820 ale na Nový rok tu bude. 606 00:40:22,552 --> 00:40:24,810 Mrzí m, ~e ho dnes ve er neuvidíme. 607 00:40:25,535 --> 00:40:27,782 No, dobrá, velkej brácho staraí o tYi týdny, 608 00:40:27,813 --> 00:40:28,783 kdo je tvoj tajný Santa? 609 00:40:29,740 --> 00:40:33,187 Xeknu ti to, Sam. Tohle bude t~ký. 610 00:40:33,222 --> 00:40:37,099 Dostal jsem harmoniku, sbírku poezie na kazetách, 611 00:40:37,134 --> 00:40:38,671 knihu o Harveym Milkovi, 612 00:40:38,700 --> 00:40:42,079 a nahranou kazetu s písni kou Asleep... 613 00:40:43,078 --> 00:40:44,240 ... dvakrát. 614 00:40:44,275 --> 00:40:45,837 Teda, nemám ani páru, 615 00:40:45,872 --> 00:40:48,085 tahle sbírka dárko je tak teplá, 616 00:40:48,120 --> 00:40:50,666 ~e si Yíkám, ~e jsem si je musel nadlit sám. 617 00:40:50,907 --> 00:40:53,084 I pYes tuhle nabízející se mo~nost, 618 00:40:53,110 --> 00:40:55,296 si budu muset tipnout... 619 00:40:55,654 --> 00:40:57,729 ... zvuk bubno... 620 00:40:58,607 --> 00:40:59,806 ... Charlieho. 621 00:41:00,247 --> 00:41:01,112 No jasn. 622 00:41:01,520 --> 00:41:02,434 PYekrásn podáno. 623 00:41:03,108 --> 00:41:05,532 Ok, Charlie, te je Yada na tob. 624 00:41:07,674 --> 00:41:09,704 No jasn. 625 00:41:09,739 --> 00:41:17,851 Dostal jsem pono~ky, kalhoty, koaili a pásek. 626 00:41:17,941 --> 00:41:19,704 Bylo mi pYikázáno, ~e si to dnes ve er mám vaechno obléct. 627 00:41:19,739 --> 00:41:23,760 Tak~e hádám, ~e moj tajný Santa je Mary Elizabeth. 628 00:41:24,712 --> 00:41:26,524 Hm, pro si to myslía? 629 00:41:26,559 --> 00:41:29,719 Nevím, ob as lidem okolo porou í. 630 00:41:29,720 --> 00:41:32,223 Co to s tebou sakra je? PromiH. 631 00:41:32,224 --> 00:41:33,609 No, pak t teda pYekvapí, 632 00:41:33,645 --> 00:41:34,610 ~e tvoj tajný Santa jsem ve skute nosti já. 633 00:41:36,873 --> 00:41:38,146 Pro vaechno to oble ení? 634 00:41:38,215 --> 00:41:42,072 No, vaichni skvlí spisovatelé nosili skvlé obleky. 635 00:41:42,073 --> 00:41:44,988 Tak~e tvoj poslední dárek je na vaáku v koupeln, 636 00:41:45,029 --> 00:41:48,871 Pátrej kolem naaich spotYebi o a staH se hvzdou. 637 00:41:49,713 --> 00:41:50,376 Perfektní. 638 00:41:50,897 --> 00:41:52,920 Mo~es je rozdat, zatímco budu pry ? 639 00:41:52,921 --> 00:41:54,617 VtYinku, dávají se jenom dárky tajného Santy, 640 00:41:54,650 --> 00:41:55,618 máme pravidla, Charlie. 641 00:41:55,823 --> 00:41:58,329 Mary Elizabeth, pro se nám sna~ía zruinovat Vánoce? 642 00:41:58,370 --> 00:41:59,330 Vyndej je, Sam. 643 00:42:00,059 --> 00:42:02,762 Dobrá, Mary Elizabeth, to je pro tebe. 644 00:42:04,177 --> 00:42:06,445 Alice. Díky. 645 00:42:07,130 --> 00:42:08,712 Bobe. 646 00:42:10,026 --> 00:42:11,809 A tenhle je pro m. 647 00:42:12,390 --> 00:42:14,466 Alice, vím, ~e se na Newyorskou dostanea. 648 00:42:14,738 --> 00:42:17,127 40 dolaro. 649 00:42:17,128 --> 00:42:19,261 Abys mohla Punk Rocky napYíat tisknout barevn. 650 00:42:20,093 --> 00:42:21,705 On m zná. 651 00:42:22,717 --> 00:42:24,139 Fakt m zná. 652 00:42:39,725 --> 00:42:41,398 No tak, Charlie. 653 00:42:42,499 --> 00:42:45,003 Poj ven. Vylez odtamtud, kámo. 654 00:42:45,004 --> 00:42:47,688 Polez ven! Charlie! Charlie! 655 00:42:47,723 --> 00:42:50,372 Nesty se. Charlie! Charlie! 656 00:43:00,137 --> 00:43:06,128 Jó! Nejlepaí ukázka mu~e, jakou jsem kdy vidl. 657 00:43:06,689 --> 00:43:09,693 Kam to jdeme? To je pYekvapení. 658 00:43:12,168 --> 00:43:14,212 To je tvoj pokoj? Hm. 659 00:43:18,288 --> 00:43:19,791 Fakt v pohod. 660 00:43:20,251 --> 00:43:21,213 Dík. 661 00:43:26,281 --> 00:43:27,954 Máa pro m dárek? 662 00:43:28,876 --> 00:43:30,829 Se vaí tvou pomocí, abych se mohla dostat na Penn State? 663 00:43:31,600 --> 00:43:33,102 SamozYejm, ~e mám. 664 00:43:35,186 --> 00:43:37,259 OtevYi to. 665 00:43:41,757 --> 00:43:44,161 Nevím, co Yíct. Nemusía Yíkat nic. 666 00:43:50,822 --> 00:43:53,288 <i>Pia o nás.</i> 667 00:43:57,953 --> 00:44:00,128 <i>Budu.</i> 668 00:44:05,716 --> 00:44:07,562 Je mi opravdu líto, ~e tu nemo~em být 669 00:44:07,590 --> 00:44:08,563 na tvoje narozeniny. 670 00:44:08,859 --> 00:44:10,585 Ne, to je v pohod. Jen me mrzí, ~e se musía vracet 671 00:44:10,610 --> 00:44:11,618 a navatvovat svého otce. 672 00:44:12,167 --> 00:44:13,156 Mám tak dobrou náladu, ~e si myslím, 673 00:44:13,176 --> 00:44:14,505 ~e ani on by mi ji nedokázal pokazit. 674 00:44:14,619 --> 00:44:16,464 Cítím, ~e se mi kone n vede dobYe. 675 00:44:17,195 --> 00:44:17,877 To vede. 676 00:44:18,469 --> 00:44:19,878 A co ty? 677 00:44:21,452 --> 00:44:24,557 Kdy~ jsem t poznala, byl jsi ustraaený prvák. 678 00:44:26,450 --> 00:44:27,483 A kouknme na tebe a tvoj oblek, 679 00:44:27,510 --> 00:44:31,327 jsi jako njaký sexy akolák z Anglie. 680 00:44:31,378 --> 00:44:32,796 Vidla jsem, jak si t prohlí~í Mary Elizabeth. 681 00:44:32,820 --> 00:44:33,797 To ne. 682 00:44:34,303 --> 00:44:35,465 NeviHátko. 683 00:44:36,106 --> 00:44:37,640 Nejhoraí typy chlapo. 684 00:44:37,869 --> 00:44:37,869 Nikdy t nevidí pYicházet a jeho rodi e t milujou... 685 00:44:41,164 --> 00:44:42,286 ... to je... 686 00:44:43,688 --> 00:44:45,723 ... extrémn nebezpe né. 687 00:44:45,758 --> 00:44:47,292 No, zatím to nezafungovalo. 688 00:44:47,535 --> 00:44:48,552 Nikdy jsi neml holku? 689 00:44:48,583 --> 00:44:51,284 Dokonce ani valentýnku ve druhé tYíd? 690 00:44:51,502 --> 00:44:52,504 Ne. 691 00:44:52,505 --> 00:44:54,175 Políbil jsi nkdy holku? 692 00:44:54,576 --> 00:44:55,538 Ne. 693 00:44:57,271 --> 00:44:59,404 A co ty? 694 00:45:01,809 --> 00:45:03,751 Jestli jsem já nkdy políbila holku? 695 00:45:04,032 --> 00:45:06,109 Ne, ne, tvoj první polibek. 696 00:45:07,858 --> 00:45:09,330 Bylo mi jedenáct. 697 00:45:10,272 --> 00:45:11,434 Jmenoval se Robert. 698 00:45:11,605 --> 00:45:13,915 PoYád k nám chodil domo. 699 00:45:14,416 --> 00:45:15,811 Byl to tvoj první kluk? 700 00:45:17,223 --> 00:45:18,656 Byl to moj... 701 00:45:19,267 --> 00:45:20,549 ... byl to aéf mého táty. 702 00:45:24,467 --> 00:45:26,125 Vía, Charlie, spávala jsem s chlapama, 703 00:45:26,156 --> 00:45:28,090 co se mnou zacházeli jako s hadrem 704 00:45:29,323 --> 00:45:31,472 a poYád chlastali. 705 00:45:32,629 --> 00:45:34,736 A te cítím, ~e... 706 00:45:34,771 --> 00:45:36,178 ... mám aanci, 707 00:45:36,209 --> 00:45:37,179 ~e bych se... 708 00:45:36,962 --> 00:45:38,969 ... fakt mohla dostat na vysokou. 709 00:45:39,202 --> 00:45:41,156 To je pravda, máa na to. 710 00:45:46,221 --> 00:45:47,853 Opravdu si to myslía? 711 00:45:52,191 --> 00:45:53,383 Mojí tet... 712 00:45:54,665 --> 00:45:58,421 ... udlali to samé. 713 00:45:59,074 --> 00:46:01,804 A obrátila svoj ~ivot k lepaímu. 714 00:46:03,112 --> 00:46:04,498 Musela být skvlá. 715 00:46:05,814 --> 00:46:07,954 Byla to moje nejoblíbenjaí osoba na svt... 716 00:46:08,848 --> 00:46:10,010 ... a~ dote. 717 00:46:18,253 --> 00:46:19,586 Charlie? 718 00:46:21,719 --> 00:46:25,295 Vím, ~e vía, ~e mám ráda Craiga. 719 00:46:26,487 --> 00:46:29,351 Ale chtla bych na to na minutku zapomenout, ok? 720 00:46:30,406 --> 00:46:31,431 Ok. 721 00:46:32,377 --> 00:46:35,722 Chci se jen ujistit, ~e první osoba, která t políbí... 722 00:46:37,024 --> 00:46:38,276 ... t bude milovat. 723 00:46:38,747 --> 00:46:40,024 Ano? 724 00:46:43,659 --> 00:46:45,018 Fajn. 725 00:47:03,688 --> 00:47:05,168 Miluju t, Charlie. 726 00:47:08,676 --> 00:47:10,334 Taky t miluju. 727 00:47:25,814 --> 00:47:26,811 Mj se u mámy dobYe. 728 00:47:26,812 --> 00:47:27,916 Díky... 729 00:47:27,947 --> 00:47:28,917 ... A poslouchej m, Charlie. 730 00:47:29,694 --> 00:47:31,807 Proto~e máa narozeniny na `tdrý den, 731 00:47:31,808 --> 00:47:35,169 pYedpokládám, ~e moc dárko nedostáváa. 732 00:47:35,170 --> 00:47:36,712 Ale ml bys dostat moje hodiny. 733 00:47:37,395 --> 00:47:38,358 Od srdce. 734 00:47:38,824 --> 00:47:40,278 Díky, Patricku. 735 00:47:44,902 --> 00:47:46,835 U~ijte si to, lidi. 736 00:47:47,550 --> 00:47:48,962 Miluju vás, lidi! 737 00:47:56,184 --> 00:47:59,710 Hele, kouknte, kdo pYiael. 738 00:48:01,810 --> 00:48:03,663 Poj ke mn, sestYi ko. Ahoj, Chrisi. 739 00:48:04,607 --> 00:48:05,904 Ahoj, zlato. 740 00:48:07,512 --> 00:48:09,224 Wow, jsi tak atíhlá! 741 00:48:09,225 --> 00:48:11,222 Díky. Dkuji. 742 00:48:11,223 --> 00:48:12,190 Charlie. 743 00:48:15,251 --> 00:48:17,093 Pojte, ve eYe je na stole. Voní to skvle. 744 00:48:17,128 --> 00:48:18,935 Vaechno nejlepaí. Díky. 745 00:48:20,155 --> 00:48:21,958 Nco si pYej, Charlie. 746 00:48:33,540 --> 00:48:35,445 Vidía to, Charlie? 747 00:48:35,446 --> 00:48:39,493 Lampiony jsou pYistávácí dráha pro Santu Clause. 748 00:48:40,075 --> 00:48:41,308 Co kdybys ses po nm porozhlídnul 749 00:48:41,309 --> 00:48:42,968 a já budu hned zpátky, jo? 750 00:48:45,625 --> 00:48:47,279 Zajedu ti pro dárek k narozeninám. 751 00:48:59,202 --> 00:49:00,787 Nazdar. 752 00:49:01,751 --> 00:49:03,052 Nazdar. 753 00:49:05,037 --> 00:49:06,329 Bo~e, chyblo mi, jak máma vaYí. 754 00:49:07,431 --> 00:49:08,623 Nemáa ani potuchy, jak dobYe se máa. 755 00:49:11,097 --> 00:49:13,982 Za ínám nesnáaet pizzu. 756 00:49:14,873 --> 00:49:16,671 Jak se ti ve akole líbí? 757 00:49:16,672 --> 00:49:19,327 Není to apatné. Nejsem ~ádná bedna jako ty nebo Candace... 758 00:49:20,753 --> 00:49:21,964 ... ale daYí se mi dobYe. 759 00:49:21,965 --> 00:49:24,926 DobYe? Hrajea v lize. 760 00:49:32,827 --> 00:49:34,359 Jak se cítía, Charlie? 761 00:49:37,240 --> 00:49:38,391 DobYe. 762 00:49:38,392 --> 00:49:42,358 Vía, co mám na mysli. Cítía se dneska apatn? 763 00:49:42,869 --> 00:49:43,631 Ne... 764 00:49:44,074 --> 00:49:44,997 ... ne. 765 00:49:47,316 --> 00:49:49,674 U~ si to nepYedstavuju. 766 00:49:49,840 --> 00:49:52,212 A kdy~ jo, doká~u to jednoduae utnout. 767 00:49:55,169 --> 00:49:57,623 No, máma mi Yíkala, ~e máa te dobrý kamarády. 768 00:49:59,166 --> 00:50:01,836 Tak~e kdyby se to tYeba vrátilo... 769 00:50:02,662 --> 00:50:04,047 ... prost si s nima promluv, jo? 770 00:50:04,078 --> 00:50:05,048 Jo. 771 00:50:06,438 --> 00:50:07,820 Obzvláae se Sam. 772 00:50:08,521 --> 00:50:09,887 Je skvlá. 773 00:50:10,369 --> 00:50:12,542 Na Silvestra ji nkam pozvu. 774 00:50:12,668 --> 00:50:14,942 Myslím, ~e práv te je vhodný as. 775 00:50:17,651 --> 00:50:19,099 Tlo Kristovo. 776 00:50:21,938 --> 00:50:23,556 Tlo Kristovo. Ámen. 777 00:50:26,300 --> 00:50:28,845 Tlo Kristovo. Ámen. 778 00:50:30,599 --> 00:50:33,375 Tlo Kristovo. Ámen. 779 00:50:49,096 --> 00:50:50,618 Jak dlouho potrvá, ne~ to zabere? 780 00:51:06,186 --> 00:51:07,484 Odhazujea sníh, co? 781 00:51:09,191 --> 00:51:11,274 Musím vyklidit tady ten výjezd. 782 00:51:11,645 --> 00:51:16,374 A pak... ti hodlám pogratulovat k tomu, ~e jsi aeastná, 783 00:51:16,400 --> 00:51:17,375 proto~e si to zaslou~ía. 784 00:51:19,718 --> 00:51:20,844 Tos Yíkal pYed hodinou. 785 00:51:20,937 --> 00:51:22,618 To bylo dneska? 786 00:51:25,676 --> 00:51:26,958 Ou, já jen... 787 00:51:26,993 --> 00:51:29,925 ... vidl jsem takový strom, ale byl to drak. 788 00:51:31,046 --> 00:51:32,911 A pak to byl zase strom a prost mi lhal. 789 00:51:33,370 --> 00:51:35,313 Ok, Charlie, neblázni, dej mi to. 790 00:51:36,255 --> 00:51:37,339 V klidu. 791 00:51:41,303 --> 00:51:42,235 Koukni nahoru. 792 00:51:45,367 --> 00:51:46,762 Není to ztichlé? 793 00:51:49,517 --> 00:51:51,115 Sam, myslía na to, ~e kdyby lidi vdli... 794 00:51:52,239 --> 00:51:56,027 ... jak jsi byla aílená, ~e by s tebou nikdo nemluvil? 795 00:51:58,181 --> 00:51:59,473 V jednom kuse. 796 00:52:03,860 --> 00:52:05,753 Hm, nechcea si nasadit tyhlety brýle? 797 00:52:08,197 --> 00:52:09,680 Ochrání t. 798 00:53:32,134 --> 00:53:35,655 ... deset, devt, osm, sedm, aest, 799 00:53:35,686 --> 00:53:39,533 pt, tyYi, tYi, dva, jedna... 800 00:53:39,896 --> 00:53:41,452 Tohle mo~e být naae malé tajemství. 801 00:54:42,080 --> 00:54:44,138 Natla ili t do toho tví staraí kamarádi? 802 00:54:44,173 --> 00:54:45,478 Nikdo m netla il, strá~níku, 803 00:54:45,500 --> 00:54:46,573 já... 804 00:54:46,787 --> 00:54:48,419 ... bych nikdy drogy nebral. 805 00:54:48,450 --> 00:54:49,746 Nikdy. 806 00:54:50,402 --> 00:54:51,886 Tak jak je mo~né, ~es le~el v bezvdomí 807 00:54:51,915 --> 00:54:53,538 na trávníku v aest ráno? 808 00:54:53,969 --> 00:54:56,368 No, já... 809 00:54:56,887 --> 00:54:59,051 ... víte byl jsem fakt unavený. 810 00:54:59,478 --> 00:55:01,861 A... cítil jsem, ~e na m nco leze, 811 00:55:02,527 --> 00:55:06,056 Tak~e jsem ael ven se projít, 812 00:55:06,087 --> 00:55:07,568 jen abych na erpal trochu chladného vzduchu 813 00:55:07,603 --> 00:55:09,515 a za al jsem vidt njaké vci, tak~e jsem omdlel... 814 00:55:09,516 --> 00:55:11,328 ... zase ty vci vídáa, Charlie? 815 00:55:12,570 --> 00:55:13,752 Ani ne, ne tak moc. 816 00:55:20,954 --> 00:55:22,305 Pknej oblek. 817 00:55:24,037 --> 00:55:25,812 To byl váno ní dárek. 818 00:55:30,629 --> 00:55:31,982 Bavil jste se o prázdninách? 819 00:55:32,733 --> 00:55:35,508 Víc, ne~ se dnes budea bavit ty, Sinatro. 820 00:55:38,480 --> 00:55:40,415 Pknej vohoz, blbe ku. 821 00:55:42,765 --> 00:55:44,640 Volala jsem mu tYicetkrát. 822 00:55:44,641 --> 00:55:47,036 A co jako máme dlat? Za 10 minut pokra ujem. 823 00:55:47,848 --> 00:55:50,351 Ale ve zdravovd prý- Já vím. 824 00:55:50,352 --> 00:55:52,855 To Yíkají o LSD, aby t vydsili. 825 00:55:52,856 --> 00:55:55,468 Sea si jistý? Charlie, jsi v pohod, kámo. 826 00:55:56,021 --> 00:55:57,815 Lidi, máme tu pohotovost. 827 00:55:57,816 --> 00:56:00,939 Craig se na nás zase vybodnul, tak~e... potYebuju Rockyho. 828 00:56:01,931 --> 00:56:03,690 Brade? Ne, v ~ádném pYípad, 829 00:56:03,691 --> 00:56:06,658 jsou... jsou tam lidi, ne. 830 00:56:09,573 --> 00:56:10,406 Charlie... 831 00:56:11,293 --> 00:56:12,556 ... sundej si oble ení. 832 00:56:19,163 --> 00:56:21,172 <i>Kdy~ ti v klín nco bude hrát,</i> 833 00:56:21,200 --> 00:56:24,849 <i>zatímco u m smle budea stát.</i> 834 00:56:24,850 --> 00:56:30,748 <i>Opít a padnout t nechám. (Nechám! Nechám! Nechám!)</i> 835 00:56:30,767 --> 00:56:33,456 <i>A to bude jen malý díl,</i> 836 00:56:33,487 --> 00:56:36,408 <i>váan, je~ jsi objevil.</i> 837 00:56:36,721 --> 00:56:39,341 <i>PYátelská ruka, hodí se ti.</i> 838 00:56:39,998 --> 00:56:42,127 <i>A já, vybít bych se chtla.</i> 839 00:56:42,128 --> 00:56:44,546 <i>DO-DO-DO-DOTKNI SE M!</i> 840 00:56:44,577 --> 00:56:47,224 <i>CHLÍPNÁ CHCI BÝT!</i> 841 00:56:47,255 --> 00:56:49,632 <i>VYDS, VYDS, NAPLG M!</i> 842 00:56:50,057 --> 00:56:57,330 <i>STVnRO NOCI! (STVnRO NOCI! STVnRO NOCI! ...)</i> 843 00:57:21,802 --> 00:57:23,749 Mo~ná bych se mohl pYipojit k obsazení jako náhradník 844 00:57:23,780 --> 00:57:24,499 nebo tak nco. 845 00:57:24,987 --> 00:57:27,490 No... te jsme plní, ale... 846 00:57:27,491 --> 00:57:31,229 ... budou potYebovat lidi, a~ pojdem na vysokou. 847 00:57:31,230 --> 00:57:32,960 Mohla bych se za tebe pYimluvit. 848 00:57:33,491 --> 00:57:34,766 To by bylo skvlý, díky. 849 00:57:34,800 --> 00:57:35,828 Jo. 850 00:57:39,122 --> 00:57:39,947 Charlie? 851 00:57:41,404 --> 00:57:43,907 Slyaels o plese Sadie Hawkinsové? 852 00:57:43,908 --> 00:57:46,411 Ten, na který zve holka kluka? 853 00:57:46,412 --> 00:57:50,336 Je to samozYejm úpln pitomý a sexistický. 854 00:57:50,337 --> 00:57:51,042 Myslím tím, ~e je to takový: 855 00:57:51,073 --> 00:57:52,499 Hej, dík za ty drobky, co na m zbyly. 856 00:57:52,695 --> 00:57:54,584 Normáln bych se na to prost vybodla, 857 00:57:54,615 --> 00:57:56,753 proto~e akolní plesy jsou jak tortura. 858 00:57:57,067 --> 00:57:59,624 Ale vía co... je to moj poslední rok a... 859 00:58:03,270 --> 00:58:05,632 ... nechtl bys tYeba jít se mnou? 860 00:58:06,096 --> 00:58:07,179 Ty chcea jít se mnou? 861 00:58:07,958 --> 00:58:09,947 Jo, jsem unavená z techhle macho chlápko. 862 00:58:09,982 --> 00:58:12,878 A tys v tom svým kostýmu vypadal fakt roztomile. 863 00:58:13,481 --> 00:58:14,466 Tak co na to Yíkáa? 864 00:58:19,566 --> 00:58:22,182 Ty musía být Mary Elizabeth! Ano. 865 00:58:22,217 --> 00:58:24,019 Tak ráda t poznávám. 866 00:58:24,050 --> 00:58:25,020 Já vás taky, paní Kelmeckisová. 867 00:58:25,554 --> 00:58:27,608 Charlie mi Yíkal, ~e jsi buddhistka. 868 00:58:28,133 --> 00:58:29,763 Prosím, poj dál. Ok. 869 00:58:30,838 --> 00:58:33,410 Trochu blí~ k sob, to vypadá dobYe. 870 00:58:33,889 --> 00:58:35,762 PotYebuju, aby ses trochu víc usmála, buddhistko. 871 00:58:35,793 --> 00:58:37,143 U~ to bude. Sýýr! 872 00:59:08,847 --> 00:59:10,474 Ahoj. Ahoj. 873 00:59:11,308 --> 00:59:13,300 Bavía se dobYe? 874 00:59:16,141 --> 00:59:18,167 Ani ne. Co ty? 875 00:59:19,762 --> 00:59:22,275 No já nevím, je to moje první rande, 876 00:59:22,300 --> 00:59:23,860 tak~e to nemám moc s ím srovnat. 877 00:59:25,099 --> 00:59:26,558 Vedea si dobYe. 878 00:59:30,489 --> 00:59:31,775 To je akoda, ~e nepYiael Craig. 879 00:59:33,484 --> 00:59:35,541 Jo, Yíkal, ~e nechce chodit na ~ádný pitomý 880 00:59:35,572 --> 00:59:36,542 stYedoakolský ples. 881 00:59:37,848 --> 00:59:39,301 Nemo~u Yíct, ~e bych mu to dávala za vinu. 882 00:59:40,575 --> 00:59:43,805 Já nevím, pokud se tu líbí tob, tak tu ml být. 883 00:59:49,322 --> 00:59:51,048 Dík, Charlie. 884 00:59:53,374 --> 00:59:56,769 U~ij si pYekrásné první rande. Zaslou~ía si ho. 885 00:59:57,958 --> 00:59:59,508 Budu se sna~it, abys moc ne~árlila. 886 01:00:13,253 --> 01:00:14,705 Hmm... Nech to troaku dýchat. 887 01:00:26,995 --> 01:00:28,157 To je fakt pkný dom. 888 01:00:28,858 --> 01:00:29,790 Díky. 889 01:00:35,439 --> 01:00:36,842 Starou hudbu prost miluju. 890 01:00:37,773 --> 01:00:38,655 Jo. 891 01:00:39,726 --> 01:00:41,519 Fajn. Proto~e jsem ti z nich udlala nahrávku. 892 01:00:44,264 --> 01:00:46,648 Ráda bych ti ukázala skvlé vci 893 01:00:47,599 --> 01:00:50,584 jako Billie Holiday nebo zahrani ní filmy. 894 01:00:50,619 --> 01:00:52,998 Ten merlot je fakt tYída. 895 01:00:53,349 --> 01:00:55,852 Jo... moj táta sbírá vína, ale nepije je. 896 01:00:56,293 --> 01:00:57,876 To je trochu divný, ~e? 897 01:00:57,877 --> 01:00:58,879 Asi jo. 898 01:01:00,080 --> 01:01:01,281 Kde jsou tví rodi e? 899 01:01:01,282 --> 01:01:03,604 Jejich klub poYádá tverylku nebo nco 900 01:01:03,635 --> 01:01:04,605 podobnho rasistickýho. 901 01:01:06,610 --> 01:01:09,295 Budou pry celou noc. 902 01:01:14,714 --> 01:01:16,252 To je fakt pkný oheH. 903 01:01:17,548 --> 01:01:18,550 Jo. 904 01:01:19,381 --> 01:01:20,510 A~ budu hotová s dráhou lobbistky, 905 01:01:20,541 --> 01:01:23,201 chtla bych se pYesthovat do podobného domu na Cape Codu. 906 01:01:24,229 --> 01:01:25,591 To zní hezky, ne? Jo. 907 01:01:32,062 --> 01:01:33,484 Srdce ti buaí fakt rychle. 908 01:01:34,266 --> 01:01:35,528 Opravdu? 909 01:01:35,838 --> 01:01:37,651 Tady, sáhni si. 910 01:01:43,421 --> 01:01:44,853 Charlie? Ano? 911 01:01:46,896 --> 01:01:48,605 Líbím se ti? Jo. 912 01:01:48,606 --> 01:01:50,052 Vía, co mám na mysli. 913 01:01:50,673 --> 01:01:51,744 Xekl bych, ~e jo. 914 01:01:52,916 --> 01:01:53,778 Nebu nervózní. 915 01:02:32,081 --> 01:02:33,192 Charlie? 916 01:02:36,588 --> 01:02:38,351 Netuaila jsem, jak se to dneska vyvine, ale... 917 01:02:40,224 --> 01:02:41,258 ... je to fakt bezva, ~e jo? 918 01:02:41,289 --> 01:02:42,259 Jo. 919 01:02:44,872 --> 01:02:46,094 Nemo~u tomu prost uvYit. 920 01:02:47,436 --> 01:02:48,988 Ty ze vaech lidí. 921 01:02:49,860 --> 01:02:51,272 Nemo~u uvYit, ~e jsi moj kluk. 922 01:02:57,282 --> 01:02:59,785 Do prdele! Mí rodi e! Do háje! 923 01:02:59,786 --> 01:03:02,314 Jo, jo, jasn... já, jenom, eh... Zapni to. 924 01:03:02,596 --> 01:03:04,572 Prost to zapni, jak normální zip. Po kej, je to... 925 01:03:05,244 --> 01:03:06,006 Díky. 926 01:03:07,022 --> 01:03:08,124 Uvidíme se v pondlí. 927 01:03:09,502 --> 01:03:10,924 <i>Milý pYíteli,</i> 928 01:03:11,749 --> 01:03:14,520 <i>omlouvám se, ~e jsem njaký as nenapsal, ale...</i> 929 01:03:15,579 --> 01:03:17,708 <i>... vaechno je totální katastrofa.</i> 930 01:03:19,271 --> 01:03:21,784 Doslova se tam muchlujem a já na sob mám jen podprsenku. 932 01:03:21,793 --> 01:03:23,755 A ahoj! OtevYou se dveYe a tam mí rodi e... 933 01:03:23,768 --> 01:03:25,594 <i>Nejspía jsem ml být upYímný ohledn toho,</i> 934 01:03:25,610 --> 01:03:28,200 <i>~e jsem s Mary Elizabeth po tom Sadiin plese jít nechtl, ale...</i> 935 01:03:29,218 --> 01:03:31,695 <i>... opravdu jsem nechtl ranit její city.</i> 936 01:03:32,723 --> 01:03:35,400 <i>Víte, Mary Elizabeth je fakt milá osoba</i> 937 01:03:35,420 --> 01:03:37,546 <i>uvnitY té ásti, co vaechny nesnáaí.</i> 938 01:03:37,846 --> 01:03:38,446 Ahoj! 939 01:03:38,788 --> 01:03:40,247 <i>A od té doby, co jsem zaslechl, ~e kdy~ máte holku,</i> 940 01:03:40,278 --> 01:03:41,248 <i>tak jste aeastní,</i> 941 01:03:41,590 --> 01:03:42,797 <i>fakt jsem se sna~il milovat ji tak,</i> 942 01:03:42,825 --> 01:03:43,798 <i>jako miluju Sam.</i> 943 01:03:44,027 --> 01:03:44,798 VYil bys tomu, ~e u~ je skoro naae 944 01:03:44,815 --> 01:03:46,041 dvoutýdenní výro í? 945 01:03:46,400 --> 01:03:47,402 Jo, já vím. 946 01:03:48,138 --> 01:03:50,284 <i>Tak jsem ji vzal na dvojité rande.</i> 947 01:03:50,285 --> 01:03:51,895 Tvoj první cizojazy ný film. 948 01:03:53,205 --> 01:03:54,756 Chcea na svoj popcorn máslo? 949 01:03:55,299 --> 01:03:56,458 Vegetariáni máslo nejí. 950 01:03:56,747 --> 01:03:58,469 <i>A sna~il jsem se nevaímat si toho,</i> 951 01:03:58,495 --> 01:04:01,242 <i>~e se ráda dr~í za ruce, i kdy~ se jí potí.</i> 952 01:04:05,620 --> 01:04:08,815 <i>A musím se pYiznat k n emu opravdu znepokojujícímu, ale...</i> 953 01:04:10,369 --> 01:04:12,530 <i>... jsem unavený z toho, jak jí sahám na kozy.</i> 954 01:04:14,072 --> 01:04:16,272 <i>Xíkal jsem si, ~e kdyby m tYeba tu a tam nechala</i> 955 01:04:16,300 --> 01:04:18,204 <i>vybrat muziku, u které se budem muchlovat,</i> 956 01:04:18,235 --> 01:04:19,505 <i>mo~ná budem mít aanci.</i> 957 01:04:20,794 --> 01:04:22,414 <i>A mo~ná kdyby neshazovala kní~ky,</i> 958 01:04:22,443 --> 01:04:24,341 <i>které mi dává pan Anderson.</i> 959 01:04:25,895 --> 01:04:28,152 Walden? To jsem etla v sedmé tYíd. 960 01:04:29,083 --> 01:04:31,570 Nazvala bych to Na JezeYe nudy . 961 01:04:32,153 --> 01:04:35,475 <i>Nebo kdyby mi pYestala volat minutu na to, co pYijedu ze akoly,</i> 963 01:04:35,488 --> 01:04:38,458 <i>kdy~ nemám vobec nic, co bych jí Yekl</i> 964 01:04:38,488 --> 01:04:41,275 <i>krom cesty autobusem domo.</i> 965 01:04:42,535 --> 01:04:44,118 <i>Ona njakým zposobem nachází nové vci,</i> 966 01:04:44,149 --> 01:04:45,630 <i>o kterých doká~e mluvit.</i> 967 01:04:45,647 --> 01:04:48,223 To mlíko s tebou prost sedne, chodí s tebou. 968 01:04:48,258 --> 01:04:51,665 Telefonuje s tebou zrovna te? Charlie, musía se s ní rozejít. 969 01:04:51,700 --> 01:04:53,439 Doká~u to? 970 01:04:53,440 --> 01:04:55,099 Proboha, potYebuju pou~ívat telefon. 971 01:04:55,134 --> 01:04:57,694 Poj ím ti tu kní~ku, takhle jsem se já stala vegetariánkou. 972 01:04:57,729 --> 01:04:59,277 <i>Vím, ~e bych ml být upYímný,</i> 973 01:04:59,312 --> 01:05:00,430 <i>ale za al jsem z toho tak aílet,</i> 974 01:05:00,461 --> 01:05:01,431 <i>a~ m to za ínalo dsit.</i> 975 01:05:04,379 --> 01:05:07,720 <i>PYeju si, abych naael njaký jiný zposob, jak se s ní rozejít.</i> 976 01:05:07,721 --> 01:05:11,068 Ehm, Mary Elizabeth, mo~u s tebou mluvit? Charlie, nepYeruauj m, prosím, 977 01:05:11,105 --> 01:05:12,069 vía, ~e to nesnaaím. 978 01:05:12,175 --> 01:05:13,792 <i>Kdy~ se ohlídnu zpátky, nejspía jsem si nemohl</i> 979 01:05:13,805 --> 01:05:15,084 <i>vybrat horaí zposob,</i> 980 01:05:15,176 --> 01:05:16,721 <i>jak být k Mary Elizabeth upYímný.</i> 981 01:05:17,007 --> 01:05:19,470 Vadí nevadí. S kým to mluvía? 982 01:05:19,660 --> 01:05:21,349 Vyzývám t... 983 01:05:22,613 --> 01:05:24,118 ... abys dal pusu Alice. 984 01:05:25,900 --> 01:05:28,755 Ow! Bacha na slabiny, ploditelko. 985 01:05:30,204 --> 01:05:31,014 Ach, Bo~e. 986 01:05:31,486 --> 01:05:34,183 Mary Elizabeth, Samantha mi Yíkala, ~e ses dostala na Harvard, 987 01:05:34,184 --> 01:05:35,395 gratuluju. 988 01:05:35,662 --> 01:05:36,853 Dkuji. 989 01:05:36,888 --> 01:05:40,257 Tady ten mi jeat nedal kytky. Ale já ti odpouatím. 990 01:05:43,254 --> 01:05:45,798 Hele, o Penn State nemj strach, sea jen na ekacím listu. 991 01:05:47,261 --> 01:05:48,839 Ehm, lidi, práv se chystáte proavihnout 992 01:05:48,865 --> 01:05:51,568 fakt hodn ~havé íslo teplouae s goti kou. 993 01:05:59,158 --> 01:06:01,252 Ty jsi ale stvora... 994 01:06:01,414 --> 01:06:02,056 Te jsem na Yad já. 995 01:06:02,092 --> 01:06:04,043 Hmmm... tak se na to podíváme. 996 01:06:05,861 --> 01:06:07,344 ZapYemýalíme... Charlie. 997 01:06:07,734 --> 01:06:08,280 Pravda. 998 01:06:08,310 --> 01:06:10,181 Jak se vyvíjí tvoj první vztah? 999 01:06:11,000 --> 01:06:14,482 Je to tak hrozné, ~e poYád fantazíruju o tom, 1000 01:06:14,510 --> 01:06:16,638 jak jeden z nás umírá na rakovinu, 1001 01:06:16,933 --> 01:06:20,108 abych se s ní nemusel rozcházet. 1002 01:06:21,988 --> 01:06:23,059 Charlie? 1003 01:06:23,440 --> 01:06:24,296 Pravda nebo úkol? 1004 01:06:24,737 --> 01:06:25,798 Haló? 1005 01:06:28,436 --> 01:06:29,912 Úkol. Ok. 1006 01:06:29,947 --> 01:06:35,370 Vyzývám t, abys políbil nejkrásnjaí holku v místnosti na rty. 1007 01:06:35,405 --> 01:06:37,759 A vaimni si, ~e jsem laskav Yekl holku a ne osobu, 1008 01:06:37,824 --> 01:06:38,948 proto~e Yeknme si to na rovinu: 1009 01:06:38,975 --> 01:06:40,808 vaechny byste vyhoYely, mrchy. 1010 01:06:40,840 --> 01:06:42,199 Ale no tak. 1011 01:06:50,875 --> 01:06:52,307 Wow, tak te je to v hajzlu. 1012 01:06:56,825 --> 01:06:59,328 Mary Elizabeth... 1013 01:06:59,329 --> 01:07:00,669 ... já se opravdu omlouvám. 1014 01:07:01,833 --> 01:07:02,971 Byla to chyba, omlouvám se. 1015 01:07:04,295 --> 01:07:08,794 Sam! Sam! Opravdu jsem tím nic nemyslel, mrzí m to. 1016 01:07:10,247 --> 01:07:11,899 Co to s tebou sakra je? 1017 01:07:14,023 --> 01:07:15,999 Ml bych jít zpátky a omluvit se. 1018 01:07:16,034 --> 01:07:19,030 Ne, Charlie, vY mi, tam dovnitY nechcea jít. 1019 01:07:19,031 --> 01:07:20,105 Je mi to fakt líto... 1020 01:07:21,108 --> 01:07:23,364 ... nic jsem tím nemyslel. Já vím, ~e ne. 1021 01:07:24,165 --> 01:07:25,522 Ale koukni... 1022 01:07:28,640 --> 01:07:30,427 Nenávidím se za to, ~e budu ten, který to rozlouskne, 1023 01:07:30,861 --> 01:07:34,595 ale Mary Elizabeth a Sam mají spole nou historii... 1024 01:07:34,630 --> 01:07:38,146 ... jiní kluci a vci, které s tebou nemají co dlat, 1025 01:07:38,181 --> 01:07:40,118 ale bude nejlepaí, kdy~ se budea dr~et zpátky... 1026 01:07:40,145 --> 01:07:42,127 ... na njakou dobu. 1027 01:07:43,992 --> 01:07:45,370 Jo, dobYe. 1028 01:07:50,573 --> 01:07:52,135 Jak dlouho myslía? 1029 01:07:59,905 --> 01:08:02,903 <i>Milý pYíteli, své pYátele jsem nevidl...</i> 1030 01:08:03,678 --> 01:08:06,032 <i>... dva týdny.</i> 1031 01:08:09,385 --> 01:08:10,376 <i>Zase to se mnou...</i> 1032 01:08:13,820 --> 01:08:16,980 <i>... za íná jít k horaímu.</i> 1033 01:08:21,606 --> 01:08:23,431 Charlie, no tak, jdi se pYevléct, pYijdem pozd 1034 01:08:23,460 --> 01:08:24,432 na velikono ní mai. 1035 01:08:25,260 --> 01:08:27,763 Já... budu tam za minutku. 1036 01:08:30,896 --> 01:08:32,858 Ot e náa, jen~ jsi na nebesích, 1037 01:08:32,889 --> 01:08:34,386 posve se jméno tvé, 1038 01:08:34,415 --> 01:08:37,212 pYij království tvé, bu vole tvá, 1039 01:08:37,240 --> 01:08:39,290 jako v nebi tak i na zemi. 1040 01:08:39,325 --> 01:08:41,017 Chléb náa vezdejaí dej nám dnes 1041 01:08:41,050 --> 01:08:46,324 a odpuse nám naae viny, jako i my odpouatíme naaim viníkom. 1042 01:08:50,350 --> 01:08:53,262 A neuve nás v pokuaení, ale zbav... 1043 01:08:53,297 --> 01:08:55,843 Mary Elizabeth, tu desku s Billie Holiday poslouchám 1044 01:08:55,878 --> 01:08:57,170 ka~dou noc. 1045 01:08:58,106 --> 01:08:59,507 Na to u~ je pozd, Charlie. 1046 01:08:59,508 --> 01:09:01,117 Já vím, ale citím se fakt hrozn kvoli tomu, 1047 01:09:01,158 --> 01:09:02,118 co jsem udlal. 1048 01:09:03,288 --> 01:09:05,147 Je to ve mn celý pomíchaný, 1049 01:09:05,198 --> 01:09:06,148 jako bych tu nebyl nebo tak nco. 1050 01:09:06,777 --> 01:09:08,063 To Yíkej nkomu, koho to zajímá. 1051 01:09:08,098 --> 01:09:10,236 Hele, já vím, je mi to líto, já jen, ~e jsme vaichni byli 1052 01:09:10,278 --> 01:09:11,127 tak dobYí kamarádi. 1053 01:09:11,255 --> 01:09:12,538 DobYí kamarádi? 1054 01:09:12,539 --> 01:09:15,567 Myslía ty lidi, které já znám od akolky 1055 01:09:15,568 --> 01:09:17,181 a které ty znáa aest msíco? 1056 01:09:17,215 --> 01:09:18,182 Tyhle dobré kamarády? 1057 01:09:18,717 --> 01:09:20,823 No, jo, já jen nechtl, udlat nic, co by zni ilo náa vzt- 1058 01:09:20,881 --> 01:09:24,088 U~ je zni ený, rozumía? Tak~e pYestaH ka~dému volat. 1059 01:09:24,123 --> 01:09:26,201 PYestaH se ztrapHovat. 1060 01:09:26,202 --> 01:09:28,664 Jo, já... pYestanu, já... 1061 01:09:34,015 --> 01:09:35,545 Nco je se mnou apatn. 1062 01:09:35,546 --> 01:09:37,067 O to se neboj. 1063 01:09:39,626 --> 01:09:42,237 Hej... máa njaké zprávy od Patricka? 1064 01:09:42,238 --> 01:09:44,397 Ne. Xíkal, abych se dr~el zpátky. 1065 01:09:44,398 --> 01:09:47,028 Jo... tak ty to nevía. 1066 01:09:47,029 --> 01:09:49,777 Pro ? Co se stalo? 1067 01:09:49,778 --> 01:09:52,208 Bradov táta je spolu na apal. 1068 01:09:56,341 --> 01:09:57,830 Njaký dcka si ho odchytli ve mst. 1069 01:09:57,861 --> 01:10:00,052 Bylo to njaký dcka z North Hills. 1070 01:10:00,920 --> 01:10:01,933 Myslía, ~e ho zmlátili? 1071 01:10:07,722 --> 01:10:09,792 Ahoj, hele, jsi v pohod? Ne, te ne, Charlie. 1072 01:10:09,820 --> 01:10:10,793 PromiH. 1073 01:10:20,110 --> 01:10:21,000 Ahoj, Nici. 1074 01:10:29,652 --> 01:10:32,064 Aj, promiH, Nici. 1075 01:10:43,828 --> 01:10:46,130 Ty nic neudláa? O em to mluvía? 1076 01:10:46,165 --> 01:10:47,871 Mluvím o tom, ~e tvoj opi í mazlí ek m práv podkosil. 1077 01:10:48,888 --> 01:10:50,017 Nemo~ea nco Yíct? 1078 01:10:51,733 --> 01:10:54,214 Pro bych to dlal? Ty vía pro . 1079 01:10:54,633 --> 01:10:57,659 Kámo to je ubohý, to jak se na m upínáa. 1080 01:10:57,660 --> 01:10:58,388 Chcea, aby se tví kámoai dozvdli, 1081 01:10:58,423 --> 01:10:59,752 jak jsi pYiael k tm jizvám? Fakt? 1082 01:11:00,064 --> 01:11:01,534 Zmlátili m na parkoviati. 1083 01:11:01,569 --> 01:11:02,859 Kde? V Schenleyho parku? 1084 01:11:02,887 --> 01:11:04,552 Hele, víte o Schenleyho parku? 1085 01:11:05,188 --> 01:11:06,048 Ví tvoji kámoai- 1086 01:11:06,054 --> 01:11:08,555 Nechápu, co se to tu sna~ía vytahovat za sra ky, 1087 01:11:08,590 --> 01:11:10,331 radji bys ml jít, hned te. 1088 01:11:12,407 --> 01:11:14,455 Nici. 1089 01:11:14,484 --> 01:11:15,127 Fajn... 1090 01:11:16,961 --> 01:11:19,009 Pozdravuj za m svýho tátu. 1091 01:11:22,029 --> 01:11:23,348 Jak je libo, buzno. 1092 01:11:27,200 --> 01:11:28,888 Jak jsi mi to te Yekl? Xekl jsem ti, buzno. 1093 01:11:45,298 --> 01:11:47,171 Xekni to kurva jeat jednou! Jeat jednou kurva! 1094 01:11:47,206 --> 01:11:48,122 To je Patrick! 1095 01:11:49,750 --> 01:11:51,427 Ne! Ne! 1096 01:11:59,887 --> 01:12:02,430 Nechte toho! Prosím, ne! 1097 01:12:37,781 --> 01:12:40,394 Sáhnte jeat jednou na moje pYátele a vyrvu vám o i. 1098 01:12:50,361 --> 01:12:52,457 Charlie? Jo? 1099 01:12:54,006 --> 01:12:55,470 Dík, ~es to utnul. 1100 01:12:58,104 --> 01:12:59,121 Jasný, Brade. 1101 01:13:21,143 --> 01:13:22,715 Jak je ti, Charlie? 1102 01:13:22,970 --> 01:13:26,836 No, já nevím. Sna~ím se, ale poYád si nemo~u 1103 01:13:26,867 --> 01:13:27,837 vzpomenout na to, co jsem udlal. 1104 01:13:28,971 --> 01:13:30,664 Chcea, abych ti to Yekla? 1105 01:13:32,859 --> 01:13:33,907 Jo. 1106 01:13:33,942 --> 01:13:35,989 Zachránils mého bratra. 1107 01:13:37,139 --> 01:13:38,704 To jsi udlal. 1108 01:13:38,995 --> 01:13:41,607 Tak~e se m nebojía? Ne. 1109 01:13:44,722 --> 01:13:45,981 Mo~em být znovu kamarádi? 1110 01:13:46,016 --> 01:13:47,633 SamozYejm. 1111 01:13:55,590 --> 01:13:56,933 Poj. 1112 01:13:59,616 --> 01:14:00,938 Budem labilní spole n. 1113 01:14:07,411 --> 01:14:09,379 Randím te s Peterem. 1114 01:14:10,501 --> 01:14:12,354 Je na vysoké s Craigem. 1115 01:14:12,389 --> 01:14:15,822 Je se tlý, vedem intelektuální rozpravy, 1116 01:14:15,857 --> 01:14:19,487 byl jsi fakt roztomilý, ale náa vztah byl pYília jednostranný. 1117 01:14:20,005 --> 01:14:21,821 Vím, ~e je to pro tebe t~ké. 1118 01:14:23,103 --> 01:14:25,127 Jsem jen rád, ~e jsi aeastná. 1119 01:14:25,162 --> 01:14:26,098 Dobrá. 1120 01:14:30,824 --> 01:14:34,437 Ahoj, Craigu, Sam bude za chvilku hotová. 1121 01:14:35,682 --> 01:14:36,365 My ten film nestihnem. 1122 01:14:36,400 --> 01:14:39,479 Troaku ji popo~enu, nebojte se. 1123 01:14:42,843 --> 01:14:45,933 Hej, nechcea... odsud vypadnout? 1124 01:14:45,968 --> 01:14:47,725 Jasn, Patricku. 1125 01:14:50,443 --> 01:14:52,225 Nco ti Yeknu, Charlie, cítím se dobYe. 1126 01:14:52,252 --> 01:14:53,226 Vía, co myslím? 1127 01:14:53,515 --> 01:14:56,894 Mo~ná t zítra vemu do toho Karaoke klubu v centru. 1128 01:14:56,929 --> 01:14:58,808 Je to trochu na okraji. Nekontrolujou tam prokazy. 1129 01:14:58,900 --> 01:15:00,954 A scénu Schenleyho parku. 1130 01:15:01,246 --> 01:15:03,603 Musía aspoH jednou vidt Ovocný hYiat. 1131 01:15:16,177 --> 01:15:20,220 Ach, Bo~e. Moj ~ivot se oficiáln rozjí~dí a~ s koncem akoly. 1132 01:15:20,652 --> 01:15:21,830 Ten zkurvysyn! 1133 01:15:22,814 --> 01:15:23,774 Jo, to celkem je. 1134 01:15:24,673 --> 01:15:25,985 Fakt, ~e je. 1135 01:15:29,628 --> 01:15:30,335 Tak~e... 1136 01:15:31,135 --> 01:15:32,608 ... slyaels nkdy tu o Lily Millerový? 1137 01:15:33,091 --> 01:15:34,942 Já... nevím. Co~e? 1138 01:15:35,667 --> 01:15:38,004 Myslel jsem, ~e tvoj brácha by ti to Yekl. Je to klasa. 1139 01:15:38,376 --> 01:15:39,934 Mo~ná. Ok. 1140 01:15:40,163 --> 01:15:41,770 Lily sem jednou v noci pYiala. 1141 01:15:41,800 --> 01:15:43,341 S tímhletím klukem, Parkerem. 1142 01:15:43,354 --> 01:15:46,893 A tohle mla být noc, kdy pYijdou o svou nevinnost. 1143 01:15:46,928 --> 01:15:49,787 Tak~e si to hezky zaYídila, pYichystala piknik, 1144 01:15:49,822 --> 01:15:51,391 ukradla láhev vína... 1145 01:15:51,848 --> 01:15:56,049 Vaechno je perfektní a oni se na to zrovna za ínají chystat. 1146 01:15:56,582 --> 01:15:59,109 A uvdomí si, ~e zapomnli kondomy. 1147 01:15:59,144 --> 01:16:00,417 Tak~e co myslía, ~e se stalo? 1148 01:16:00,440 --> 01:16:01,638 To nevím. 1149 01:16:02,539 --> 01:16:04,488 Dlali to s jedním z obalo na sendvi e. 1150 01:16:05,267 --> 01:16:06,170 Foooj! 1151 01:16:08,449 --> 01:16:11,399 Wow, tak to je nechutné. Jo, to je. 1152 01:16:11,434 --> 01:16:13,860 No tak, nechme oheH plápolat. 1153 01:16:13,895 --> 01:16:16,286 Historku z pYedmstí, Charlie. 1154 01:16:16,530 --> 01:16:18,153 No... 1155 01:16:18,188 --> 01:16:20,943 No, je tu taková holka, co jí Yíkají Stacy Druhá Meta. 1156 01:16:21,433 --> 01:16:24,590 A kozy mla u~ tak ve tvrté tYíd. 1157 01:16:24,801 --> 01:16:27,127 KomáYí atípnutí, to je slibné, pokra uj. 1158 01:16:27,128 --> 01:16:30,063 A dovolila nkterým klukom, aby si aáhli. 1159 01:16:32,239 --> 01:16:34,283 To je tvá historka z pYedmstí? Jo. 1160 01:16:34,501 --> 01:16:37,004 Pot~kal sis je aspoH ty? 1161 01:16:37,005 --> 01:16:38,606 Ne. Ne, samozYejm, ~e ne. 1162 01:16:38,641 --> 01:16:42,539 `el jsi domo, poslouchal Asleep, napsal básni ku... 1163 01:16:42,574 --> 01:16:47,252 Fajn, ok, jsi na Yad. 1164 01:16:49,876 --> 01:16:51,979 Jo, mám jednu. 1165 01:16:53,776 --> 01:16:54,958 No... 1166 01:16:55,135 --> 01:16:56,422 Je tu jeden chlápek, 1167 01:16:56,960 --> 01:16:59,010 teplej jak tYídolarová faktura. 1168 01:17:00,353 --> 01:17:02,683 Otec toho chlápka to o svém synovi neví. 1169 01:17:03,859 --> 01:17:08,398 Tak~e... jednou v noci sejde do sklepa, i kdy~ má být mimo msto. 1170 01:17:09,508 --> 01:17:12,070 Svého syna nachytá s dalaím klukem. 1171 01:17:12,773 --> 01:17:14,261 Tak~e ho za ne mlátit. 1172 01:17:14,812 --> 01:17:18,459 Ale nebyl to fackovací typ mlácení, ale opravdový. 1173 01:17:22,079 --> 01:17:23,890 A pYítel toho kluka Yíká: 1174 01:17:24,125 --> 01:17:26,087 Nechte toho, v~dye ho zabijete. 1175 01:17:27,778 --> 01:17:28,982 A syn jenom kYi í: 1176 01:17:29,015 --> 01:17:29,983 Vypadni. 1177 01:17:31,745 --> 01:17:32,756 A... 1178 01:17:33,297 --> 01:17:34,920 ... nakonec... 1179 01:17:36,282 --> 01:17:39,527 ... jeho pYítel prost... vypadnul. 1180 01:17:46,329 --> 01:17:48,027 Pro nikoho nemo~eme zachránit? 1181 01:17:50,525 --> 01:17:52,033 Nevím. 1182 01:17:54,171 --> 01:17:55,611 ZapomeH na to. 1183 01:17:56,315 --> 01:17:58,018 Jsem te volný, ~e jo? 1184 01:17:59,270 --> 01:18:01,799 Ka~dou chvílí mo~u potkat lásku svého ~ivota. 1185 01:18:02,605 --> 01:18:05,692 Vci te budou jiné, a to je dobYe. 1186 01:18:05,725 --> 01:18:08,572 PotYebuju prost potkat hodného kluka. 1187 01:18:09,609 --> 01:18:10,288 Jo. 1188 01:18:24,319 --> 01:18:25,461 PromiH, promiH. 1189 01:18:27,873 --> 01:18:29,445 To je v poYádku. 1190 01:18:34,126 --> 01:18:36,551 <i>Trávím te spoustu asu s Patrickem.</i> 1191 01:18:37,340 --> 01:18:39,358 <i>Ka~dou noc za íná s opravdovým nadaením.</i> 1192 01:18:40,724 --> 01:18:42,160 <i>V~dycky Yíká, ~e se cítí svobodn</i> 1193 01:18:42,190 --> 01:18:43,608 <i>a ~e tahle noc bude jeho osudová.</i> 1194 01:18:44,787 --> 01:18:48,053 <i>Ale po chvilce u~ nemá, co by ho dr~elo v apatii.</i> 1195 01:18:50,911 --> 01:18:53,465 <i>A Sam pYiael dopis z Penn State.</i> 1196 01:19:00,641 --> 01:19:03,122 Po~adujeme, abyste se zo astnila setkání na hlavním kampusu 1197 01:19:03,123 --> 01:19:04,178 které bude následovat ihned po ukon ení 1198 01:19:04,210 --> 01:19:05,749 Vaaeho stYedoakolského studia. 1199 01:19:09,361 --> 01:19:10,352 Dostala se tam, Charlie. 1200 01:19:22,414 --> 01:19:24,520 <i>Vae, o em byl pak Patrick schopný mluvit,</i> 1201 01:19:24,550 --> 01:19:26,613 <i>byla vysoká a buducnost ka~dého z nich.</i> 1202 01:19:27,325 --> 01:19:30,055 <i>Alice se skute n dostala na NYU ke studiu filmu.</i> 1203 01:19:30,090 --> 01:19:32,086 <i>Patrick pojde na Washingtonskou univerzitu,</i> 1204 01:19:33,115 --> 01:19:34,844 <i>proto~e chce být nablízku seattleské hudby.</i> 1205 01:19:35,975 --> 01:19:37,922 <i>Ale nehodlal odejít bez toho</i> 1206 01:19:37,957 --> 01:19:40,610 <i>ani~ by se zaslou~il o nejlepaí tvreácký vtip vobec.</i> 1207 01:19:47,375 --> 01:19:50,168 <i>Sam ihned po ukon ení akoly odjí~dí pry .</i> 1208 01:19:50,169 --> 01:19:51,664 <i>Vaechno to vypadá horzn vzruaující.</i> 1209 01:19:51,695 --> 01:19:53,978 <i>PYál bych si, aby se to dlo mn.</i> 1210 01:19:55,176 --> 01:19:59,150 <i>Obzvláae po tom, co jsem v jídeln omdlel,</i> 1211 01:19:59,151 --> 01:20:00,868 <i>se to zhorauje.</i> 1212 01:20:00,903 --> 01:20:02,997 <i>A tentokrát to nemo~u utnout.</i> 1213 01:20:04,422 --> 01:20:08,355 Nechcete, prosím, vaae vydání Gatsbyho poslat dopYedu? 1214 01:20:08,356 --> 01:20:09,429 A vím, ~e tohle je poslední den, 1215 01:20:09,460 --> 01:20:13,425 ale kdybychom to mohli uzavYít v tichosti, ocenil bych to. 1216 01:20:14,527 --> 01:20:15,089 Dkuju. 1217 01:20:15,115 --> 01:20:18,550 Lidi, lidi, dkuju za tak skvlý rok. 1218 01:20:18,748 --> 01:20:20,758 Bavil jsem se a doufám, ~e vy taky. 1219 01:20:20,793 --> 01:20:23,114 A doufám, ~e si tohle léto parádn u~ijete vaae volno. 1220 01:20:23,115 --> 01:20:26,183 Kdo z váa bude te v lét íst pro zábavu? 1221 01:20:31,359 --> 01:20:33,813 Charlie, paráda. 1222 01:20:43,780 --> 01:20:45,452 Poslední den. 1223 01:20:45,773 --> 01:20:47,245 Jo. 1224 01:20:47,996 --> 01:20:51,532 No, vím, ~e mi do toho nic není, ale rozhodl jste se? 1225 01:20:52,704 --> 01:20:53,956 Odjí~díte do New Yorku? 1226 01:20:55,409 --> 01:20:56,140 No... 1227 01:20:57,552 --> 01:20:59,092 ... moje ~ena a já to tu máme rádi. 1228 01:21:00,928 --> 01:21:03,282 A myslím, ~e jsem asi lepaí v u ení ne~ v psaní. 1229 01:21:04,473 --> 01:21:06,427 Vía, Charlie, Yíkal jsem si... 1230 01:21:08,255 --> 01:21:10,528 ... ~e bych ti pYíatí rok jeat poYád mohl dávat kní~ky. 1231 01:21:10,764 --> 01:21:12,304 Jo... jo. 1232 01:21:12,807 --> 01:21:14,960 Myslím, ~e bys njakou mohl jednoho dne napsat. 1233 01:21:16,333 --> 01:21:17,305 Opravdu? 1234 01:21:17,918 --> 01:21:18,919 Ano. 1235 01:21:21,768 --> 01:21:23,715 Jste nejlepaí u itel, jakého jsem kdy ml. 1236 01:21:24,496 --> 01:21:25,538 Díky. 1237 01:21:35,659 --> 01:21:39,612 Deset, devt, osm, sedm, aest, 1238 01:21:39,645 --> 01:21:42,872 pt, tyYi, tYi, dva, jedna. 1239 01:21:50,846 --> 01:21:52,104 <i>Milý pYíteli,</i> 1240 01:21:52,516 --> 01:21:55,069 <i>chtl jsem ti Yíct o tom, jak jsme b~eli.</i> 1241 01:21:55,104 --> 01:21:56,926 <i>Byl tu tenhleten pYekrásný západ Slunce.</i> 1242 01:21:56,927 --> 01:21:59,973 <i>A jen pár hodin pYedtím za~ili vaichni, které miluju,</i> 1243 01:21:59,974 --> 01:22:01,821 <i>poslední den stYední akoly vobec.</i> 1244 01:22:02,389 --> 01:22:04,034 <i>A já byl aeastný, proto~e byli aeastní oni,</i> 1245 01:22:04,069 --> 01:22:09,685 <i>a to i pYesto, ~e jsem po ítal a zbývalo mi... tisíc devadesát pt dní.</i> 1246 01:22:11,128 --> 01:22:13,177 <i>PoYád jsem si pYedstavoval, jáká bude akola bez nich,</i> 1247 01:22:13,178 --> 01:22:15,544 <i>zatímco se pYipravovali na svoj ples.</i> 1248 01:22:16,619 --> 01:22:19,582 <i>Moje sestra se kone n rozhodla rozejít se s Derekem</i> 1249 01:22:19,583 --> 01:22:21,902 <i>a místo toho udlat dámskou jízdu se svými kamarádkami.</i> 1250 01:22:24,525 --> 01:22:26,574 <i>A pak tu byla Sam.</i> 1251 01:22:27,029 --> 01:22:29,532 <i>Od té noci se dívám na její fotky.</i> 1252 01:22:30,108 --> 01:22:32,879 <i>Jsem rád, ~e vidím, jak byla aeastná, ne~ se to dozvdla.</i> 1253 01:22:33,813 --> 01:22:36,861 <i>Po plese se octli v hotelovém apartmá, kde vyala najevo pravda .</i> 1254 01:22:37,292 --> 01:22:41,161 <i>Craig v podstat Sam celou tu dobu zahýbal.</i> 1255 01:22:41,306 --> 01:22:43,222 <i>Kdy~ jsem to uslyael, poYád jsem myslel</i> 1256 01:22:43,223 --> 01:22:45,381 <i>na tu aeastnou holku na fotkách.</i> 1257 01:22:46,114 --> 01:22:49,907 <i>Proto~e jí nezbývá tisíc devadesát pt dní.</i> 1258 01:22:50,338 --> 01:22:53,283 <i>Zvládla to. Tohle je její chvíle.</i> 1259 01:22:54,298 --> 01:22:56,836 <i>A nikdo by neml být schopen jí to vzít.</i> 1260 01:22:59,737 --> 01:23:01,573 Gratuluju. Díky. Ou, Charlie, Charlie je tady. 1261 01:23:01,574 --> 01:23:02,801 Lidi, skupinové foto. 1262 01:23:02,836 --> 01:23:03,847 Mli bysme udlat skupinovou fotku. 1263 01:23:03,878 --> 01:23:05,813 Stoupnte si pYed zábradlí a sna~te se vypadat uhlazen. 1264 01:23:06,404 --> 01:23:08,908 Jo, to je ono. Tohle bude skvlý úhel. 1265 01:23:09,256 --> 01:23:11,169 <i>Nic t nesnáaí</i> 1266 01:23:17,094 --> 01:23:19,409 <i>Na její rozlu kové oslav jsem jí chtl Yíct</i> 1267 01:23:19,445 --> 01:23:21,617 <i>o té noci, kdy jsme jeli tunelem.</i> 1268 01:23:22,269 --> 01:23:26,156 <i>A jak jsem poprvé cítil, ~e nkam patYím.</i> 1269 01:23:27,829 --> 01:23:30,133 <i>A zítra odjí~dí.</i> 1270 01:23:31,064 --> 01:23:33,027 <i>Tak~e jsem jí chtl dát ást sebe.</i> 1271 01:23:36,052 --> 01:23:38,363 To jsou vaechny tvé knihy, Charlie? 1272 01:23:47,902 --> 01:23:48,941 Dík, ~es se mnou zostal vzhoru. 1273 01:23:48,972 --> 01:23:49,942 V pohod. 1274 01:23:51,924 --> 01:23:54,390 Moj brácha Yíká, ~e Penn State má restauraci 1275 01:23:54,421 --> 01:23:56,079 jménem Ye Olde College Diner. 1276 01:23:57,137 --> 01:23:59,212 První noc si musía dát ope enou housku se skoYicí, 1277 01:23:59,243 --> 01:24:00,213 je to... je to tradice. 1278 01:24:02,285 --> 01:24:03,468 To zní zajímav. 1279 01:24:03,469 --> 01:24:04,471 To jo. 1280 01:24:07,654 --> 01:24:09,748 Velmi brzo budea mít celou novou skupinu pYátel. 1281 01:24:11,931 --> 01:24:13,784 A u~ na tohle místo ani nebudea myslet. 1282 01:24:16,438 --> 01:24:17,320 Ano, budu. 1283 01:24:31,724 --> 01:24:33,227 Dneska jsem byla na obd s Craigem. 1284 01:24:34,839 --> 01:24:35,945 Jo? 1285 01:24:36,331 --> 01:24:37,403 Xíkal, ~e se omlouvá a ~e... 1286 01:24:38,072 --> 01:24:39,707 ... a ~e ode m bylo správné se s ním rozejít. 1287 01:24:42,369 --> 01:24:46,777 Odjí~dím pry a cítím se... tak nicotn. 1288 01:24:46,812 --> 01:24:51,487 A ptám se sama sebe: pro si já a vaichni, které miluju... 1289 01:24:53,289 --> 01:24:56,322 ... vybíráme lidi, co s náma jednají, jako bysme byli nic. 1290 01:25:01,152 --> 01:25:04,240 PYijímáme lásku, o které si myslíme, ~e nám nále~í. 1291 01:25:10,347 --> 01:25:12,861 Tak pro si m ty nikdy nikam nepozval? 1292 01:25:19,758 --> 01:25:20,704 Já, ehm... 1293 01:25:21,876 --> 01:25:23,589 Prost jsem si nemyslel, ~e bys to chtla. 1294 01:25:24,210 --> 01:25:25,842 No a co jsi chtl ty? 1295 01:25:28,136 --> 01:25:30,276 Já jen chci, abys byla aeastná. 1296 01:25:31,148 --> 01:25:32,721 Nechápea to, Charlie? 1297 01:25:34,056 --> 01:25:35,751 Já ten pocit nesnesu. 1298 01:25:36,816 --> 01:25:38,736 Je to vaechno opravdu milé a tak, ale... 1299 01:25:39,769 --> 01:25:42,290 ... nemo~ea tu jen tak sedt a stavt ~ivot vaech pYed ten svoj 1300 01:25:42,325 --> 01:25:44,737 a myslet si, ~e se to po ítá jako láska. 1301 01:25:44,772 --> 01:25:47,611 Já nechci být objekt n í zamilovanosti. 1302 01:25:48,790 --> 01:25:50,803 Chci, aby lidi mli rádi moje skute né já. 1303 01:25:54,750 --> 01:25:56,494 Já vím, kdo jsi, Sam. 1304 01:26:02,513 --> 01:26:04,265 Vím, ~e jsem tichý... 1305 01:26:05,708 --> 01:26:08,432 ... a vím, ~e bych ml mluvit víc. 1306 01:26:08,734 --> 01:26:10,455 Kdybys vdla o vcech, které... 1307 01:26:11,277 --> 01:26:12,996 ... které se mi vtainu asu honily hlavou, vdla bys... 1308 01:26:13,031 --> 01:26:15,414 ... co to opravdu znamená. 1309 01:26:18,058 --> 01:26:19,497 Jak moc jsme si podobní a... 1310 01:26:20,687 --> 01:26:22,806 ... a jak jsme si proali tma stejnýma vcma... 1311 01:26:24,689 --> 01:26:26,342 ... a ty nejsi nicotná... 1312 01:26:27,413 --> 01:26:29,463 ... jsi pYekrásná. 1313 01:26:55,412 --> 01:26:56,199 Co se dje, Charlie? 1314 01:26:57,107 --> 01:26:57,586 Nic. 1315 01:27:24,604 --> 01:27:26,068 Slib, ~e budea volat. 1316 01:27:26,610 --> 01:27:29,237 Ne, nebudu volat. Ale jo. 1317 01:27:33,764 --> 01:27:35,094 No tak, Sam. 1318 01:28:17,452 --> 01:28:18,835 Co se dje, Charlie? 1319 01:28:22,396 --> 01:28:25,098 Zapnte si pásy. Uvidíme se tam. 1320 01:28:49,088 --> 01:28:50,347 Nevzbu svoji sestru. 1321 01:29:03,413 --> 01:29:05,524 Bude to naae malé tajemství, jo? 1322 01:29:07,608 --> 01:29:09,934 Koukni, Charlie, jak tvrd spí. 1323 01:29:13,218 --> 01:29:14,723 Nevzbu svoji sestru. 1324 01:29:20,974 --> 01:29:23,848 Moje vina, moje vina. 1325 01:29:24,447 --> 01:29:27,115 Moje vina, moje vina. 1326 01:29:28,173 --> 01:29:29,625 Bude to naae malé tajemství, jo? 1327 01:29:29,660 --> 01:29:31,078 PYestaH. 1328 01:29:32,562 --> 01:29:33,564 PYestaH. 1329 01:29:37,623 --> 01:29:39,084 PYestaH bre et. 1330 01:29:39,781 --> 01:29:41,414 Prost pYestaH bre et. 1331 01:29:48,870 --> 01:29:50,218 Bude to naae malé tajemství. 1332 01:29:56,577 --> 01:29:58,702 Candace... volá tvoj bratr. 1333 01:30:01,402 --> 01:30:02,403 Haló? 1334 01:30:02,614 --> 01:30:04,892 Ahoj, Candace. Charlie? 1335 01:30:04,927 --> 01:30:06,706 Sam a Patrick odjeli, a já... 1336 01:30:07,633 --> 01:30:09,605 ... na nco nemo~u pYestat myslet. 1337 01:30:09,890 --> 01:30:11,204 Na co? 1338 01:30:11,239 --> 01:30:16,089 Candace... to já zabil tetu Helen, ~e ano? 1339 01:30:16,124 --> 01:30:17,679 UmYela, kdy~ jela pro moj narozeninový dárek, 1340 01:30:17,700 --> 01:30:19,719 tak~e myslím, ~e jsem ji zabil, ne? 1341 01:30:21,004 --> 01:30:23,271 Zkouael jsem na to pYestat myslet, ale nemo~u, 1342 01:30:23,300 --> 01:30:24,272 ona prost poYád odjí~dí a umírá... 1343 01:30:24,306 --> 01:30:26,449 Zavolej policii a poali je ke mn domo. 1344 01:30:26,480 --> 01:30:27,119 ... ji zastavit. 1345 01:30:28,267 --> 01:30:29,830 Ne, Charlie, poslouchej m. 1346 01:30:29,861 --> 01:30:32,251 Máma a táta s Chrisem budou ka~dou chvíli doma. 1347 01:30:32,286 --> 01:30:33,313 Já jen myslel na to... 1348 01:30:34,655 --> 01:30:36,526 Co kdy~ jsem chtl, aby umYela, Candace? 1349 01:30:36,786 --> 01:30:40,097 Po kej... Charlie? Charlie? 1350 01:31:15,611 --> 01:31:16,803 Charlie? 1351 01:31:18,080 --> 01:31:19,463 Jsem doktorka Burtonová. 1352 01:31:24,271 --> 01:31:25,603 Kde to jsem? 1353 01:31:26,234 --> 01:31:27,436 V nemocnici Mayview. 1354 01:31:30,020 --> 01:31:34,820 Musíte... musíte m pustit, moj táta si to nemo~e dovolit. 1355 01:31:34,855 --> 01:31:37,993 Ale, o to se neboj. Ne, to ne. 1356 01:31:38,754 --> 01:31:40,752 Já... vidl jsem je, kdy~ jsem byl malý. 1357 01:31:40,753 --> 01:31:45,435 A já nechci být kluk z Mayview, jenom mi Yeknte, jak to zastavím. 1358 01:31:45,916 --> 01:31:47,208 Zastavía co? 1359 01:31:48,580 --> 01:31:50,133 To, ~e to vidím. 1360 01:31:52,487 --> 01:31:56,010 Vaechny... jejich ~ivoty, v jednom kuse. Já prost... 1361 01:31:56,011 --> 01:31:59,167 Jak zastavíte to, ~e to vidíte? 1362 01:31:59,202 --> 01:32:00,911 Co vidía, Charlie? 1363 01:32:01,542 --> 01:32:03,616 Je tu taková... 1364 01:32:04,532 --> 01:32:06,076 ... spousta bolesti. 1365 01:32:07,201 --> 01:32:10,957 A já... já nevím, jak si toho mám pYestat vaímat. 1366 01:32:12,039 --> 01:32:13,631 Co t trápí? 1367 01:32:13,879 --> 01:32:17,348 Ne, ne m, ale je, je vaechny. 1368 01:32:17,896 --> 01:32:19,511 Nikdy to nepYestává. 1369 01:32:20,971 --> 01:32:22,516 Rozumíte mi? 1370 01:32:28,780 --> 01:32:30,189 Co tvá teta Helen? 1371 01:32:35,247 --> 01:32:36,559 Co s ní? 1372 01:32:37,461 --> 01:32:38,813 Vídáa ji? 1373 01:32:42,251 --> 01:32:43,347 Ano, jo... 1374 01:32:44,432 --> 01:32:46,336 Mla straaný ~ivot. 1375 01:32:49,320 --> 01:32:50,754 Ale nikdo by neml... 1376 01:32:50,755 --> 01:32:52,790 Nco jsi o ní Yíkal, kdy~ jsi spal. 1377 01:32:52,820 --> 01:32:55,485 Já... já, nezajímá m to. 1378 01:32:55,751 --> 01:32:57,323 Jestli chcea, aby se to spravilo... 1379 01:32:58,475 --> 01:32:59,957 ... pak by mlo. 1380 01:33:06,879 --> 01:33:07,800 Ona... 1381 01:33:09,974 --> 01:33:11,158 ... ona byla aílená. 1382 01:33:12,106 --> 01:33:13,160 Zatracen. 1383 01:33:14,872 --> 01:33:15,914 Ona... 1384 01:33:17,616 --> 01:33:21,503 Charlie, dovolía mi, abych ti v tomhle pomohla? 1385 01:33:24,402 --> 01:33:25,479 DobYe. 1386 01:33:26,972 --> 01:33:29,776 Pamatujea si jeat nco z doby, ne~ jsi omdlel? 1387 01:33:32,731 --> 01:33:35,234 Pamatuju si, jak odcházím ze Samina domu... 1388 01:33:35,634 --> 01:33:37,515 ... jdu domo. 1389 01:33:40,881 --> 01:33:42,787 <i>Byl jsem njaký as v nemocnici.</i> 1390 01:33:44,595 --> 01:33:46,975 <i>Nebudu ohledn toho vaeho zabíhat do detailo.</i> 1391 01:33:48,029 --> 01:33:51,011 <i>Ale Yekl bych, ~e tu bylo pár opravdu apatných dní...</i> 1392 01:33:52,153 --> 01:33:54,687 <i>... a dalaí, ne ekan krásné dny.</i> 1393 01:33:58,123 --> 01:34:00,290 <i>Nejhoraí den nastal v dob, kdy moje doktorka</i> 1394 01:34:00,321 --> 01:34:03,130 <i>Yekla mám a tátovi, co mi zposobila teta Helen.</i> 1395 01:34:10,283 --> 01:34:11,759 Zlato? 1396 01:34:14,180 --> 01:34:15,773 Je mi to tak líto. 1397 01:34:30,267 --> 01:34:32,704 <i>Nejlepaí dny byly tehdy, kdy~ jsem mohl mít návatvy.</i> 1398 01:34:33,149 --> 01:34:35,318 <i>Moj bratr a sestra jich poYád vyu~ívali,</i> 1399 01:34:35,350 --> 01:34:37,766 <i>ne~ musel Chris odjet na soustYední.</i> 1400 01:34:38,768 --> 01:34:40,674 <i>Tento rok bude v základní sestav.</i> 1401 01:34:43,322 --> 01:34:45,255 <i>Moje sestra mi Yíkala, ~e potkala milého kluka</i> 1402 01:34:45,288 --> 01:34:46,354 <i>na letní brigád.</i> 1403 01:34:51,448 --> 01:34:52,553 Tady ho máme. 1404 01:34:54,111 --> 01:34:57,240 Tak~e... uvidíme se ve tvrtek v aest, ano? 1405 01:34:57,271 --> 01:34:58,241 Jo. 1406 01:34:59,308 --> 01:35:01,254 <i>Moje doktorka Yíká, ~e si nemo~eme zvolit to,</i> 1407 01:35:01,285 --> 01:35:02,245 <i>odkud pocházíme,</i> 1408 01:35:02,270 --> 01:35:05,563 <i>ale mo~eme si zvolit to, kam se odtamtud vydáme.</i> 1409 01:35:06,358 --> 01:35:07,838 <i>Vím, ~e mi to nedá vaechny odpovdi,</i> 1410 01:35:07,869 --> 01:35:10,035 <i>ale bylo to dost na to, abych si za al dávat</i> 1411 01:35:10,066 --> 01:35:11,087 <i>tyhlety stYípky dohromady.</i> 1412 01:35:12,737 --> 01:35:14,868 Bo~e, po~ehnej nám jídlo, ke kterému se chystáme, 1413 01:35:14,869 --> 01:35:17,848 dkujeme ti za tuto hojnost ve jménu naaeho Pána Je~íae Krista. 1414 01:35:17,849 --> 01:35:19,917 Ámen. Ámen. 1415 01:35:28,791 --> 01:35:31,847 Jak myslía, ~e si tento rok povedou Penguins, tati? 1416 01:35:33,407 --> 01:35:36,191 Zatracení Penguins, myslím, ~e jsou alergi tí 1417 01:35:36,220 --> 01:35:37,192 na tu zatracenou obranu. 1418 01:35:41,301 --> 01:35:43,956 Jak ~e hrá i Yíkají puku? 1419 01:35:44,417 --> 01:35:45,497 Suaenka. 1420 01:35:45,498 --> 01:35:47,381 Jsi si jistý, ~e to není zatracená suaenka? 1421 01:35:47,838 --> 01:35:49,038 Koledujea si o malér. 1422 01:35:49,409 --> 01:35:53,587 Dobrá, myslím, ~e to vaechno budem muset nakoupit jeat ne~... 1423 01:35:53,588 --> 01:35:55,141 PotYebovala bych njaké kní~ky. 1424 01:36:02,583 --> 01:36:04,546 Mo~e si jít Charlie ven hrát? 1425 01:36:10,471 --> 01:36:12,674 První den ve er jsme si dali ope enou housku se skoYicí; 1426 01:36:13,204 --> 01:36:13,753 fakt dobrá. 1427 01:36:13,784 --> 01:36:16,001 musía nás na podzim navatívit a pár si jich dát, jo? 1428 01:36:16,032 --> 01:36:17,002 Ur it. 1429 01:36:17,572 --> 01:36:21,733 Oh, je mi líto, Charlie má v Yíjnovém harmonogramu kolaps. 1430 01:36:22,958 --> 01:36:24,382 No... mo~u ti nco Yíct? 1431 01:36:25,029 --> 01:36:27,513 Jsem pry dva msíce... 1432 01:36:27,975 --> 01:36:30,950 ... je to jiný svt. A zlepaí se to. 1433 01:36:31,744 --> 01:36:34,835 A moje spolubydlící Katie má ten nejlepaí hudební vkus. 1434 01:36:41,356 --> 01:36:43,124 Naala jsem tu písni ku z tunelu. 1435 01:36:46,168 --> 01:36:47,400 Projedem se. 1436 01:36:51,786 --> 01:36:55,056 <i>Nevím, jestli budu mít as psát jeat njaké dopisy,</i> 1437 01:36:55,091 --> 01:36:56,502 <i>proto~e mo~ná budu pYília zamstnaný tím,</i> 1438 01:36:56,537 --> 01:36:57,516 <i>~e se budu sna~it zapojovat.</i> 1439 01:37:01,086 --> 01:37:03,790 <i>Tak~e pokud tohle opravdu skon í jako poslední dopis,</i> 1440 01:37:03,825 --> 01:37:04,954 <i>jen jsem chtl abys vdl,</i> 1441 01:37:04,989 --> 01:37:07,449 <i>~e ne~ jsem za al stYední akolu, byl jsem na tom apatn.</i> 1442 01:37:08,349 --> 01:37:09,513 <i>A Tys mi pomohl.</i> 1443 01:37:10,528 --> 01:37:12,569 <i>I kdybys nevdl, o em to mluvím.</i> 1444 01:37:12,599 --> 01:37:14,586 <i>Nebo neznal nikoho, kdo si tím proael.</i> 1445 01:37:15,276 --> 01:37:16,702 <i>Necítil jsem se díky tob sám.</i> 1446 01:37:19,768 --> 01:37:21,468 <i>Proto~e vím, ~e jsou tu lidi, kteYí budou Yíkat,</i> 1447 01:37:21,469 --> 01:37:23,143 <i>~e se tyhle vci nestávají.</i> 1448 01:37:23,974 --> 01:37:25,977 <i>A jsou lidi, co zapomínají, jaké to je,</i> 1449 01:37:26,005 --> 01:37:28,699 <i>mít aestnáct, kdy~ je jim sedmnáct.</i> 1450 01:37:29,988 --> 01:37:32,744 <i>Vím, ~e tohle vaechno budou jednoho dne jen pYíbhy</i> 1451 01:37:32,779 --> 01:37:35,564 <i>a z naaich portréto budou staré fotky.</i> 1452 01:37:35,599 --> 01:37:38,349 <i>A my vaichni budeme n í mámy a tátové.</i> 1453 01:37:39,620 --> 01:37:43,331 <i>Ale práv te nejsou tyhle chvíle jen pYíbhy.</i> 1454 01:37:43,715 --> 01:37:44,764 <i>Dje se to.</i> 1455 01:37:45,995 --> 01:37:48,880 <i>Jsem tu a dívám se na ni.</i> 1456 01:37:49,773 --> 01:37:51,623 <i>A ona je tak pYekrásná.</i> 1457 01:38:02,208 --> 01:38:03,331 <i>Vnímám to.</i> 1458 01:38:04,577 --> 01:38:06,013 <i>Tahle jediná chvíle, kdy víte,</i> 1459 01:38:06,048 --> 01:38:07,623 <i>~e nejste pYíbhem, co u~ nkdo Yekl.</i> 1460 01:38:08,534 --> 01:38:10,389 <i>Jste ~ivoucí.</i> 1461 01:38:11,315 --> 01:38:14,243 <i>A jak si stoupnete a díváte se na svtla budov</i> 1462 01:38:14,270 --> 01:38:15,909 <i>a na vae, co vás tak udivuje...</i> 1463 01:38:17,268 --> 01:38:20,252 <i>... a slyaíte tu písni ku na projí~ce s lidmi,</i> 1464 01:38:20,283 --> 01:38:22,235 <i>které na tomto svt milujete nejvíc...</i> 1465 01:38:25,244 --> 01:38:27,946 <i>... a v tuto chvíli, pYísahám...</i> 1466 01:38:30,078 --> 01:38:32,083 <i>... jsme bez konce.</i> 1467 01:38:34,990 --> 01:38:38,864 <i>PYelo~il a na asoval Vojtch Skovajsa alias Puddle</i> 1468 01:38:38,864 --> 01:38:42,000 www.Titulky.com........