1
00:00:06,000 --> 00:00:08,666
MINISÉRIE NETFLIX

2
00:00:08,750 --> 00:00:10,666
Něco vám povím.

3
00:00:10,750 --> 00:00:14,333
V knize <i>Black Reconstruction</i>
v části o společných rysech

4
00:00:14,416 --> 00:00:19,708
černochů a bělochů z pracující třídy
W. E. B. Du Bois napsal…

5
00:00:19,791 --> 00:00:22,916
{\an8}<i>Bílí nádeníci, i když měli nízké mzdy…</i>

6
00:00:23,000 --> 00:00:23,833
{\an8}BÍLÍ NÁDENÍCI

7
00:00:23,916 --> 00:00:28,625
{\an8}<i>…byli zčásti kompenzovaní</i>
<i>takovou veřejnou a psychologickou mzdou.</i>

8
00:00:28,708 --> 00:00:31,958
{\an8}<i>Dostávalo se jim</i>
<i>veřejné úcty a zdvořilosti,</i>

9
00:00:32,041 --> 00:00:33,583
<i>protože byli bílí.</i>

10
00:00:34,875 --> 00:00:38,083
<i>Bílí dělníci směli</i>
<i>s ostatními třídami bělochů</i>

11
00:00:38,166 --> 00:00:39,791
<i>na veřejné akce,</i>

12
00:00:39,875 --> 00:00:42,625
{\an8}<i>do veřejných parků a do nejlepších škol.</i>

13
00:00:42,708 --> 00:00:45,416
{\an8}<i>Z jejich řad se rekrutovala policie</i>

14
00:00:45,500 --> 00:00:49,166
{\an8}<i>a shovívavost soudů</i>
<i>závislých na jejich hlasech</i>

15
00:00:49,250 --> 00:00:51,166
<i>vedla k bezpráví.</i>

16
00:00:51,250 --> 00:00:54,875
<i>Kadeti se učí,</i>
<i>jak skupina spolupracujících mužů</i>

17
00:00:54,958 --> 00:00:58,125
<i>může tvořit účinnou bariéru</i>
<i>mezi ničivou lůzou</i>

18
00:00:58,208 --> 00:01:00,750
<i>a mírumilovnými občany a jejich majetkem.</i>

19
00:01:01,541 --> 00:01:05,541
Víte, jak tomu říkáme dnes?
Stejně jako tehdy.

20
00:01:05,625 --> 00:01:07,041
Bílé privilegium.

21
00:01:07,750 --> 00:01:09,958
Protože jsem vyrůstal s bílými rodiči,

22
00:01:10,041 --> 00:01:13,416
šel jsem životem
s jejich bělošskou smělostí.

23
00:01:13,500 --> 00:01:18,541
........