1
00:00:01,000 --> 00:00:04,333
O ľuďoch, čo vravia prázdne sľuby
máme jedno príslovie.

2
00:00:05,458 --> 00:00:07,291
Sú z nich pekné klobúky.

3
00:00:07,375 --> 00:00:09,791
VIDELI STE

4
00:00:14,000 --> 00:00:17,208
<i>Tu, keď má dieťa sto dní,</i>
<i>vypália mu rodinné znamenie.</i>

5
00:00:17,291 --> 00:00:21,250
Toto je znak môjho otca. Znak Kaela.

6
00:00:22,791 --> 00:00:25,416
<i>Našla som stopu po Kymerskom kyryse.</i>

7
00:00:25,500 --> 00:00:27,666
<i>Preto som poslala Madmartigana pátrať.</i>

8
00:00:27,750 --> 00:00:30,041
Bojím sa, že som ho poslala na smrť.

9
00:00:30,125 --> 00:00:32,000
V Nockmaare som to nebol ja.

10
00:00:35,458 --> 00:00:37,166
Nikto zo Skellinu živý nevyšiel.

11
00:00:37,250 --> 00:00:39,708
-Skellin?
-Bane hrôzy v Skelline. V horách.

12
00:00:40,375 --> 00:00:41,708
<i>Čo sa ti stalo?</i>

13
00:00:43,041 --> 00:00:46,166
Dnes, po 200 splnoch,
sa moja sestra vrátila domov.

14
00:00:53,666 --> 00:00:58,833
<i>Som do teba totálne,</i>
<i>bláznivo, zúfalo zaľúbená.</i>

15
00:01:01,083 --> 00:01:04,541
Nie! Kit!

16
00:01:11,083 --> 00:01:12,208
Trolovia.

17
00:01:29,208 --> 00:01:35,958
VI. kapitola
Väzni Skellinu

18
00:02:25,333 --> 00:02:27,750
Airk.

19
00:02:28,916 --> 00:02:31,166
Pridaj sa k nám.

20
00:02:33,833 --> 00:02:37,208
Prijmi svoju moc.

21
00:02:38,791 --> 00:02:41,041
Nie. Rozhodne nie.

22
00:02:41,125 --> 00:02:43,375
Divné hlasy. Hrozné mesto. Nie vďaka.

23
00:02:44,375 --> 00:02:45,583
Čo to bolo...

24
00:02:45,666 --> 00:02:47,291
........