1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS: CHYBNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:34,208
Vojnová korisť

3
00:00:49,750 --> 00:00:51,416
Pohyb, pohyb!

4
00:00:55,958 --> 00:00:57,000
Pohyb! Pohyb!

5
00:00:57,916 --> 00:01:00,250
Prešli sme si ten plán päťkrát.

6
00:01:00,333 --> 00:01:02,250
Ale veď mám ten balík.

7
00:01:02,333 --> 00:01:03,625
Hlavne bež.

8
00:01:20,708 --> 00:01:25,375
Znamená táto neplánovaná pauza, že sa už
vyznáš v každej lodi Imperiálnej flotily?

9
00:01:25,458 --> 00:01:29,291
Musím to robiť teraz? Sme na misii.

10
00:01:29,375 --> 00:01:31,958
To neznamená, že sa nemáš učiť.

11
00:01:34,166 --> 00:01:37,041
Tech, máme ten náklad,
ale zišla by sa nám nejaká výzbroj.

12
00:01:38,416 --> 00:01:40,333
<i>Mlátič prebudil svorku, však?</i>

13
00:01:42,500 --> 00:01:45,375
Áno a netešia sa z toho.
Potrebujeme vyzdvihnúť.

14
00:01:46,291 --> 00:01:47,708
Rozumiem. Sme na ceste.

15
00:01:53,750 --> 00:01:56,291
Tech, niečo sme chytili. Asi niečo veľké.

16
00:01:57,041 --> 00:01:59,791
Spusti lano. Nemáme čas navinúť…

17
00:02:07,166 --> 00:02:08,083
Omega!

18
00:02:09,875 --> 00:02:11,541
- Som v poriadku.
- Počkaj.

19
00:02:14,666 --> 00:02:16,000
Ničia loď!

20
00:02:16,083 --> 00:02:17,500
Neviem sa ich striasť.

21
00:02:42,916 --> 00:02:44,291
Ó, nie.

22
00:02:52,708 --> 00:02:53,708
<i>Chyť sa lana.</i>

23
00:03:05,166 --> 00:03:07,000
Tech, kde si?

24
00:03:10,833 --> 00:03:12,750
Prečo Omega visí z lode?

........