1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS: CHYBNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:33,875
Opustený klon

3
00:01:02,708 --> 00:01:04,041
Blížime sa, guvernér.

4
00:01:58,416 --> 00:02:01,875
Som Tawni Amesová, guvernérka Desixu.

5
00:02:01,958 --> 00:02:03,875
Povedzte, čo tu chcete.

6
00:02:05,250 --> 00:02:08,333
Prišiel som vás zbaviť
vašej funkcie, pani Amesová,

7
00:02:08,416 --> 00:02:10,333
na rozkaz Galaktického impéria.

8
00:02:11,416 --> 00:02:14,333
Ako som povedala vašej vláde,

9
00:02:14,416 --> 00:02:18,000
Desix nespadá pod imperiálnu jurisdikciu.

10
00:02:18,708 --> 00:02:22,500
Vezmite svoje sily a v pokoji odíďte.

11
00:02:22,583 --> 00:02:27,750
Vaša žiadosť bola prijatá,
preskúmaná a ako vidíte, zamietnutá.

12
00:02:28,833 --> 00:02:30,916
Aké sklamanie.

13
00:02:41,708 --> 00:02:44,833
Mám odkaz pre vaše Impérium.

14
00:03:18,500 --> 00:03:21,916
Počul som, že budú znova
hlasovať o Zákone o nábore do obrany.

15
00:03:22,541 --> 00:03:25,791
Pre naše dobro dúfajme, že neprejde.

16
00:03:37,708 --> 00:03:44,291
<i>CT-9904, ihneď sa hláste</i>
<i>v kancelárii viceadmirála Ramparta.</i>

17
00:03:53,041 --> 00:03:55,375
CT-9904.

18
00:03:56,250 --> 00:03:57,250
Gratulujem.

19
00:03:57,333 --> 00:03:59,791
Máte lekárske povolenie do služby.

20
00:03:59,875 --> 00:04:02,333
Povedzte. Ako dlho vás väznili

21
00:04:02,416 --> 00:04:04,666
na tej plošine na Kamine,
kým vás zachránili?

22
00:04:05,958 --> 00:04:08,083
Tridsaťdva rotácií.

23
00:04:09,500 --> 00:04:10,541
To je dlho.

24
00:04:11,208 --> 00:04:13,208
Mali vás za mŕtveho a vy ste sa vrátili.
........