1
00:00:07,583 --> 00:00:09,750
{\an8}4 ROKY A 5 MĚSÍCŮ PO POŽÁRU

2
00:00:09,833 --> 00:00:14,416
{\an8}Budeme pokračovat
v procesu <i>exceptio veritatis</i>

3
00:00:15,125 --> 00:00:17,375
{\an8}s obžalovanými Pedrem Lealem

4
00:00:18,166 --> 00:00:19,500
{\an8}a Ricardem Martinsem.

5
00:00:20,125 --> 00:00:21,541
{\an8}Přísedící soudkyně?

6
00:00:22,125 --> 00:00:25,333
{\an8}Po mé žádosti o prostudování

7
00:00:25,416 --> 00:00:28,625
a při vší úctě
k mému kolegovi soudci a žalobci

8
00:00:28,708 --> 00:00:33,083
budu hlasovat proti němu
a ve prospěch Pedra a Ricarda.

9
00:00:33,666 --> 00:00:34,541
Vyhráli jsme hlas.

10
00:00:34,625 --> 00:00:36,666
Přísedící soudkyně, váš hlas?

11
00:00:38,208 --> 00:00:41,541
Souhlasím s kolegyní
a hlasuji ve prospěch obžalovaných.

12
00:00:41,625 --> 00:00:45,333
- Kolegyně?
- Souhlasím s Její Excelencí.

13
00:00:45,416 --> 00:00:47,208
Hlasuji ve prospěch obžalovaných.

14
00:00:47,291 --> 00:00:48,625
Tři.

15
00:00:48,708 --> 00:00:49,541
Výborně,

16
00:00:50,041 --> 00:00:52,458
moji kolegové soudci hlasovali.

17
00:00:53,500 --> 00:00:55,875
Stav je 20 ku třem.

18
00:00:55,958 --> 00:01:01,458
Pokud jeden nebo více mých kolegů
nechce své hlasování změnit.

19
00:01:01,541 --> 00:01:05,958
Jako žalobce si myslím, že neprokázali,

20
00:01:06,458 --> 00:01:08,875
jak by v tomto případě měli,

21
00:01:09,458 --> 00:01:11,375
že mluví pravdu.

22
00:01:12,375 --> 00:01:15,375
Trvám na svém původním hlasování.

23
00:01:15,458 --> 00:01:16,958
Vážení kolegové,

24
00:01:17,458 --> 00:01:18,666
........