1
00:00:03,125 --> 00:00:08,625
Od zničenia domovského sveta
už vykúpenie nie je možné.

2
00:00:08,708 --> 00:00:11,583
Ale čo ak bane Mandalóru stále existujú?

3
00:00:11,666 --> 00:00:13,000
Ak navštívim planétu

4
00:00:13,083 --> 00:00:16,250
a prinesiem ti dôkaz,
že som sa okúpal v Živých vodách,

5
00:00:16,333 --> 00:00:19,125
potom budem podľa Kréda vykúpený.

6
00:00:19,208 --> 00:00:21,208
V PREDCHÁDZAJÚCICH
KAPITOLÁCH STE VIDELI

7
00:00:21,916 --> 00:00:23,791
V piesňach z dávnych dôb

8
00:00:23,875 --> 00:00:28,916
sa prorokuje, že povstane Mytosaurus
a zvestuje novú éru Mandalóru.

9
00:00:29,583 --> 00:00:32,708
Počula si niekedy o Bo-Katan Kryze?

10
00:00:32,791 --> 00:00:38,583
Bo-Katan Kryze pochádza z mocného rodu,
ktorý však zišiel z Cesty.

11
00:00:38,666 --> 00:00:41,500
Raz si nárokovala vládu nad Mandalórom

12
00:00:41,583 --> 00:00:45,208
čisto na základe pôvodu a meča,
ktorý máš teraz ty.

13
00:00:45,833 --> 00:00:48,000
Jej vláda sa skončila tragicky.

14
00:00:52,166 --> 00:00:55,375
Bo-Katan, idem na Mandalór.

15
00:00:55,458 --> 00:00:58,666
Planétu spustošili,
vydrancovali a otrávili.

16
00:01:00,083 --> 00:01:01,708
Už nezostalo vôbec nič.

17
00:01:45,958 --> 00:01:47,708
Neviem, čo ti na povedať, kamoš.

18
00:01:47,791 --> 00:01:49,666
Chýba veľa súčiastok.

19
00:01:51,041 --> 00:01:54,541
Fajn, dám to vytlačiť späť na ulicu.
Depo droidy, von!

20
00:01:59,708 --> 00:02:03,333
Síce sa mi tón tvojho hlasu nepáči,
ale opravím to.

21
00:02:06,083 --> 00:02:07,291
Ja ti neviem, chlapče.

22
00:02:07,375 --> 00:02:09,208
Máš šťastie, že obchod viazne.

23
00:02:10,083 --> 00:02:12,291
Diely musím objednať
........